Medlemskap och arkivinlämning

Distriktsorganisationer betalar 1300 kr i medlemsavgift per år. I medlemsavgiften ingår 10 hyllmeter utrymme att disponera för organisationens eget arkiv och för de föreningar som är anslutna till distriktsorganisationen. Utrymme utöver detta kostar 150 kr/år och hyllmeter, vilket efter överenskommelse debiteras organisationen. Medlems- och hyllmeteravgift beslutas av Jönköpings läns folkrörelsearkivs årsmöte. Hör av dig till arkivet om du har några frågor angående medlemskap eller arkivinlämning!

För varje arkivleverans till folkrörelsearkivet upprättas en reversal (kvitto), i vilket de inlämnade arkivhandlingarna beskrivs översiktligt. Därefter sker sortering (och eventuell gallring), ordning och förteckning, samt arkivplacering. Räkenskaper som lämnas för arkivering ska vara äldre än 7 år. Verifikationer gallras om inget annat avtalats.

Om inte särskilda skäl föreligger så förutsätts det inlämnade arkivet vara tillgängligt för allmänheten: fysiskt hos Jönköpings läns folkrörelsearkiv och i Arkivhusets forskarsal, samt eventuellt även digitalt via Folkrörelsearkivets hemsida. Materialet kan komma att användas i arkivets övriga utåtriktade verksamhet, utställningar, publikationer etc.

Ska särskilda restriktioner gälla för arkivet måste ett särskilt dokument upprättas (§ 12 i stadgarna för Jönköpings läns folkrörelsearkiv). Avgiften täcker även service som rådgivning, hämtning av arkiv m m.

Vänligen kontakta arkivet innan arkivleverans för att avtala tid.