Litteratur

Förteckning över böcker i Folkrörelsearkivets referensbibliotek.

För att fritextsöka på sidan tryck ner tangenterna “Ctrl” och “F”.

A – Bok- och biblioteksväsen

Ab - Bibliotek

Allmänt
Ephemera - det okända trycket. 2001. (Utställningskatalog. Hft.)
Forbudte böger. (Hft.)
Jönköpings läns äldre kyrkoarkivalier. 1953.
Vår samtid Nationens minne. Information om pliktexemplar. 1999. (Hft.)

Bankeryds Folkbibliotek
Bankeryds Folkbibliotek. 1967. (Broschyr.)

Jönköpings Stadsbibliotek
Eriksson, Gunvor. 1989. Axel Fredrik Lindström och hans donation till 
 Jönköping. (Hft.)
Jönköpings Stadsbibliotek. Katalog. 1917. (JFA 2011/218)
Jönköpings Stadsbibliotek 60 år 1916-1976. (Hft.)
Karlsson, Clas. 2016. Jönköpings Stadsbibliotek 100 år. 

Läsesällskapet
Wiberg, Albert. 1949. Läsesällskapet och Bolagsbiblioteket i Jönköping.

Ac - Arkiv

Allmänt
Arkiv för alla - nu och i framtiden. Betänkande av Arkivutredningen Arkiv 
 för alla. 2002.
Arkiv i Halland. En vägledning till arkiven i länet. 1997. (JFA 01/41)
Arkivet Historien Rörelsen. Sven Lundkvist 60 år. 1987.
Arkivinformation Nr 72, juni 1983. (Hft.)
Arkivordningsprinciper. 1930. (Hft. Kopia.)
Att bevara företagsarkiv. 1984.
Boëthius, Bertil. 1963. Primär och sekunder proveniens i svenska 
 riksarkivet. (Hft.)
Disaster management. Riskhantering & Riskidentifiering för arkiv. 2013.
Dollar, Charles M. 1992. Archival theory and information technologies. 
 (Hft.)
Duchein, Michel. 1992. The History of European Archives and the 
 Development of the Archival Profession in Europe. (Kopia. Hft.)
Eklöv, Tomy. 2012. Förvara och bevara - teori om standarders betydelse i 
 arkivförvaltning. (Uppsats, Mittuniversitetet.)
Forska själv! En bok om arkiven i Stockholm. 1990. (JFA 1990/51)
Grass, Martin. 1989. Principer för ordnande och förtecknande av 
 personarkiv. Exemplet Hjalmar Branting. (Hft.)
Göta hovrätts arkiv en presentation. 1995. (Hft.)
Handbok för föreningsarkivarier. 1972.
Hildebrand, Emil. 1903. Om den s. k. ursprungsprincipens tillämpning vid 
 ordnande af offentliga arkiv. (Hft. Kopia.)
Högberg, Louise. 2004. Arkivera.
Högstrand, Leif & Åkerlind, Ingrid. 1990. Jakten på skräddarmästare C. F. 
 Molander. Så hittar du i Stockholms arkiv. (JFA 1990/39)
Kjölstad, Torbjörn. 1996. Den diakrona kommunikationen. (Hft.)
Kjölstad, Torbjörn. Dokumenthantering. Sorgebarn eller glädjeämne. 
 (Hft. Kopia.)
Kongsrud, Helge. 1992. Hovedtrekk av Riksarkivets bestandshistorie inntil 
 1817. (Ur Arkivmagasinet 2/1992. Kopia.)
Leminen, Pia & Dahl, Per. 2005. Fram med arkivet. En arkivhandbok för 
 arbetslivsmuseer.
Lövgren, Anna-Britta. Arkivens fältarbete sett i ett målstyrnings-
 perspektiv. (Kopia.)
Manual for the Arrangement and Desciption of Archives. 1940. (Hft.)
Nilsson, Nils. 1973. Arkivkunskap.
Nilsson, Nils. 1983. Ordningsprinciper och arkivteori. (Hft.)
Nilsson, Nils. FÖrhållandet mellan arkiv och arkivbildare. (Hft.)
Nilsson, Thure. Värden att vårda. Arkivvård inom KFUK KFUM. (Hft.)
Nordiska museets arkiv. Lundwall, Sten. 1965. (Hft.)
Rapport om bevarande- och gallringspolicy. 1991. (Riksarkivet. Hft. 
 Kopia.)
Rotemansarkivet på mikrokort. (Broschyr. JFA 2018/095)
Slå vakt om det idrottshistoriska arvet. 1999. (Hft.)
Smedberg, Staffan. 1995. Att ordna och förteckna arkiv. (Hft.)
Sundqvist, Anneli. 1996. Dokumenthantering. (Hft.)
Sundqvist, Anneli. 1996. Klassificering och registrering. (Hft.)
Sundqvist, Anneli. 1997. Om ordnande och förtecknande av arkiv. (Hft.)
Sundqvist, Anneli. 2001. Det svenska föreningslivet och dess arkiv. (Hft.)
Svensk Arkivguide. 2002.
Ulfsparre, Anna Christina (red.). 1995. Arkivvetenskap. 
Westerlund, Patrik Spånning. 2002. Synen på mottagande av enskilda arkiv 
 hos ett antal svenska arkivinstitutioner under 2002 - en enkät-
 undersökning. (Hft.)

Svensk Arkivtidskrift (förening, se JFA 5000)
Arkiv. 2014: 4, 2015: 1, 2016: 2, 2017: 2,3. 2018: 1.

Ac:bf - Arkivinstitutioner

Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek
Arbetarhistoria. Meddelanden från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. 
 Nr 2-3, 31-32, 37-38, 52-54, 63-70, 73-82, 85-100, 105-111, 113-119, 
 122-124, 127-132, 134-136, 138-140, 142-146, 149-150 (1984-2014). 
 (Hft.)
Rapport från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 1991.

ArkivCentrum Örebro län
Aktstycken. Lokalhistoria i valda bitar. 2009. (JFA 2011/218)

Arkivet för Folkets Historia
Meddelanden från Arkivet för Folkets Historia. Nr 2/1976. (Hft.)

Folkrörelsearkivet för Uppsala län
Föreningar i Älvkarleby kommun. Skriftserie nr 2/Folkrörelsearkivet för 
 Uppsala län. 1991.

Folkrörelsearkivet i Jämtlands län 
Lundström, Catarina. 1992. Förening i byn. Om föreningslivets betydelse i 
 glesbygden.
Hur: skriftserie utgiven av Landsarkivet i Östersund och Folkrörelse-
 arkivet i Jämtlands län. Nr 4. Tema: Föreningsliv.

Folkrörelsearkivet i Västerbotten
25 år med Folkrörelsearkivet i Västerbotten 1969-1994. (Hft.)

Folkrörelsearkivet i Västernorrland
Skriftserien Folkrörelsernas Ådal. Nr 5. (Hft.)

Folkrörelsearkivet Kronoberg (se JFA 5000)
Verksamhetsberättelse. 1988-1989, 1993.

Folkrörelsernas arkiv för Värmland
Sande, Berith (red.). 2009. I eldsjälars spår. (Gåva av förf. 5/6 2019.)

Folkrörelsernas arkiv i Gävleborgs län
Engström, Lisa. 2001. Propaganda - från idé till handling. (JFA 03/31)

Folkrörelsernas arkiv i Gävleborgs län
FaX-skrift 1. 1986. (hft.)

Folkrörelsernas Arkivförbund
Bevara din historia. Handbok för föreningsfolk. 1981.
Dokumenthantering i företag och organisationer - en kvalitetsfråga. 2000.
Folkrörelsernas arkivhandbok. 1988.
Larsson, Maria. 1997. Arkiv i blickfånget. (Hft.)
Låt arkiven berätta. 1978.
Registrera dina klipp. (Hft.)
Titta vad vi har! Nedslag i den enskilda arkiven. 2008. (JFA 2008/040)

Föreningsarkivet i Jämtlands län
Olsson, Margareta och Sjögren Zipsane, Eva (red.). 2014. Människors 
 mötesplatser.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Arkivbeståndet i Jönköpings läns Folkrörelsearkiv 1980. (Hft.)
Arkivbeståndet i Jönköpings läns Folkrörelsearkiv 1986. (Hft.)
Företagsarkiv i Jönköpings län. 2003. (Hft.)
Hjort, Börje. 1977. Jönköpings läns folkrörelsearkiv - en presentation. 
 (Hft.)
Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Verksamheten 2016. (Hft.)
Med gemensamma krafter. En inventering av ekonomiska föreningar i 
 Jönköpings län 1860-2000. 2001.

Jönköpings Stadsarkiv
Engström, Jon. 2010. Att släktforska. En vägledning för nybörjare. (Hft.)
Jönköpings stadsarkivs kalender 2013. (Hft.)

Kommissionen för riksinventering av de enskilda arkiven
Bulletin. Nummer 3. Slagordsregister till Otto Waldes katalog över 
 enskilda arkiv. 1970.

Kronobergsarkivet för folkrörelse- och lokalhistoria 
(plac. JFA 5000)
Stadgar. 1994.
Verksamhetsberättelse. 1994-1997. 

Kyrkohistoriska arkivet i Lund
Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund. 6. 1946. Bror Olsson. 
 Svenskt lärt namnskick. (Hft. JFA 2018/095)

Landsarkivet i Vadstena
Landsarkivet i Vadstena 1899-1999. 1999. (JFA 2000/12)
Småskrifter från Landsarkivet i Vadstena. Nr 1-4.

Näringslivets Arkivråd
Företagsarkiven III. 1961.
Gallra rätt! 1980.
Meurling, Anna Christina. 1977. Arkivhandboken.

Riksarkivet
Arkivskatter. Riksarkivet och släktforskaren. 1994. (Utg. Sveriges 
 Släktforskarförbund.)
EB-nytt. Nyheter från Riksarkivets avdelning för enskilda arkiv. 2005-
 2006, 2008/2009.
Jägerskiöld, Olof. 1968. Riksarkivet 1618 1968. (Kopia.)
Lundkvist, Sven. Riksarkivarierna och landsarkivorganisationens tillkomst. 
 (Kopia.)
Lundkvist, Sven. Riksens arkiv och makten. (Kopia.)
Meddelanden från Svenska Riksarkivet för år 1956. 1958.
Meddelanden från Svenska Riksarkivet. 1962. Nilsson, Nils. Föreningsarkiven och deras vård.
Skrifter utgivna av Riksarkivet. Nr 8. 20, 34.
Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven. 1996-1999, 2015.

Skånes Arkivförbund 
Nytta & nöje i arkiven. Hösten 2002. (Hft.) 
Sjögren, Eva & Lundström, Catarina. 2001. Historia på riktigt!

Svenska Arkivsamfundet
Arkiv samhälle och forskning. Nr 2001:1, 2002:1, 2003:1.
Svensk arkivbibliografi 1990-1999. 2003. (JFA 2003/39)
Svensk arkivguide. 1988. (JFA 1988:26 b)
Svenska Arkivsamfundets skriftserie. (Särtryck ur nr 15.)

Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum - TAM-arkiv
Nio-Fem. Tidskrift om arbetsliv & profession. Nr 2/2014. (Hft.)
Torstendahl, Rolf & Pettersson, Ove. 1992. Forskning om tjänstemannagrupperna. (Hft. JFA 92/10)
Årsbok 1985-1987. (JFA 88/20)
Årsbok 1988. (JFA 89/2)
Årsbok 1990-92. (JFA 92/50)

Östergötlands läns Arkivförbund (ÖLFA)
ÖLFA:s skriftserie nr 1. Åsikter om livet. En diskussionsklubb 1913-1916. (Hft.)
ÖLFA:s skriftserie nr 2. Mjölby kommuns föreningsliv. Historia och register. (Hft.)
ÖLFA:s skriftserie nr 11. En betraktelse över arkiv. Hjort, Börje. 2004. (Hft.)
ÖLFA:s skriftserie nr 14. Så ordnar du ditt gårds- och byarkiv. 2008. (Hft.)
ÖLFA:s skriftserie nr 15. Börje Evert Hjort. Den gamla kistan. 2008 (Hft.)
ÖLFA:s skriftserie nr 18. ÖLFA 25+. Östergötlands Arkivförbund 1984-2010. 
 Historik. (Hft.)

Ad - Bokförlag och bokhandel

Halls förlag, Jönköping
Under juldagar. 62:a årgången. (Hft.)
7488. Assarsson, Margit. 1938. Åter till livet. (Gåva FRAN 5/3 2019.)
17697. Lindkvist, Maria. 1951. Bättre än medalj och andra barnberättelser.

Svenska Bokförläggareföreningen - SBF 
Svenska Bokförläggareföreningen 1843-1887. 1951. (Gåva 15/1 2016.)

Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen
BMF. Årg. 1919-1947.
Vi valde boken. 1967.

Svenska Bokhandlareföreningen
Gehlin, Jan. 1973. Sju teser om boken. (JFA 2018/095)
Svensson, Georg & Ahlenius, Holger. 1943. Den svenska boken under 50 år.

Tidens Förlag
(Plac. JFA 5000)
Lilla Biblioteket. II, III, V. (JFA 2019/095)

Ae - Bokväsen

Allmänt
Att skriva rapport. 1984. (Hft.)
Det tryckta ordet 500 år. 1941.
Holm, Ernst G. Boktryckerier och boktryckare i Jönköping. (JFA 2018/016)
Jean, Georges. Skriftens historia. (JFA 2018/095)
Lindqvist, Lars Eric. 1934. Anteckningar till en Jönköpingsbibliografi. 
 (JFA 2018/095)
Rosander, Göran. Tekniska och bibliografiska råd vid uppsatsskrivning. 
 (Hft.)

Smålands Boktryckareförening
Boktryckaren. Smålands Boktryckareförenings meddelande. Nr 1/1949. (Hft.)

2019-06-05

B – Allmänt och blandat

B - Allmänt och blandat

Lexikon etc
Nordisk Familjebok. 1945. 23 band. (JFA 2011/218)
När Var Hur. 1946, 1949, 1951-1999. (Gåva av Folkrörelsernas Arkiv i 
 Norrahammar.)

Allmänt
Forskningsinstitut och forskare vid IVA. 1944. (Utg. Ingeniörsvetenskapsakademien.)
Igår Idag Imorgon. Humanistisk forskning i Jönköpings län. 1978. (Hft.)
Lindahl, Rutger. 1986. Nyheten om mordet på Olof Palme. En studie av 
 massmediernas nyhetsarbete den 1 mars 1986.
Lindorm, Erik (red.). 1937. Från Delaware till Garbo. En bokfilm till 
 Delawarejubiléet 1938. (Folio.)
Lucifer. Ljusbringaren. Arbetarekalender. 1892, 1893. Nr 1/1902, 2/1902,
 4/1902.
Palm, Göran. 1978. Kritik av kulturen.
Segerstedt, Torgny. 1979. Det historielösa samhället. (JFA 2003/21. Hft.)
Sköld, Per Edvin. 1919. Mötesförhandlingar och deras förande. (Hft.)
Svensk kulturminnesvård. Ett 300-årsminne. 1930. (JFA 2011/218)
Tidens kalender. 1929.

Bd - Allmänna tidskrifter och allmänna serier

Allers Familj-Journal. 1899. (Folio. Gåva av Ingvor Dahlström 23/11 2015.) 
Allers Familj-Journal. 1904-1905. (Bilaga Krig och fred. Folio.)
För svenska hem. Illustrerad familjetidskrift. 1903. (JFA 2018/095)
Förr och Nu. 1870 (JFA 2018/016), 1873, 1876-1879, 1889. 
Grenljuset. 1949. (Utg. Tidningens Broderskapets förlag. Hft.) 
Hvar 8 Dag. 1899- . Årg. 1, 5-17, 19-20, 25-30. (JFA 2011/218) 
Idun. Årg. 1890-1892, 1895, 1900, 1903, 1905, 1912, 1914-1915 samt julnummer 1898 m fl.
Jönköpingsbladet. 1846-1851, 1854-1855, 1858-1863, 1865-1869. (Gåva av 
 Jönköpings läns museum, febr. 2019.)
Refugen. 1937-1940. Inb. (Gåva av Peter Wremer.)
Vecko-Journalen. Julen 1938. 1938. (Innehåller bl a artikel om Jönköpings 
 tändsticksindustri.) 
Vårt land. 1888.

Bf - Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet

Allmänt
Fridh, Maria & Hoogland, Rikard. 2006. Förnyelse är möjligt. 
 (JFA 2011/218)

Jönköpings Humanistiska Förbund
Jönköpingsstudier. Minnesskrift utgiven av Jönköpings Humanistiska Förbund 
 med anledning av dess 50-åriga tillvaro 1899-1949. 1949. (JFA 2014/088)

Bg - Allmänna museer

Allmänt
Arbetslivsmuseer i Sverige. 2004.

Arbetets museum
Arbetets museums skriftserie. 1. Yrken och arbetsliv i nya former. 2000. 
 (Hft.)

Jönköpings läns museum
(Se även JFA 5000 - 07. Kulturella organisationer)
Eld och brand. Sommarutställning 1968. (Hft. JFA 2018/095)
Jönköpings läns museums serie för småskrifter.
 Nr 3. Igår, Idag, Imorgon.
 Nr 3. Arbetarrörelsen i Jönköpings län. En kort rapsodi av Börje Hjort.
Länsmuseets katalog 1995. (Hft.)
Mera fakta om Flickan med fosforstickorna. (Hft.)
Poulsen, Christian & Östvall, Lars. 1999. Det dammiga museet. (Hft.)
Rapport nr 9 (1983). Torpa i Jönköping.
Rapport nr 16. Stadsdelen Väster i Jönköping. (Kopia.)
Rapport nr 20. Östra centrum, Kålgården och Liljeholmen i Jönköping. 
 (Kopia.)
Rapport nr 32. En fabrikörs karriär. (Hft.)
Rapport nr 33. Lindholm, Ann. Från Hjortsjö till Manhattan. Stenarbetares 
 minnen från den svarta granitens tid. 

Nordiska museet
Handlingsplan för Nordiska museets forskning 1998-2000. 1998. (Hft.)
Meddelanden från kulturhistoriska undersökningen. Nr 105-109, 112. (Hft.)
Nordiska museets frågelistor. 1981. (Hft.)
Rentzhog, Sten. 2006. Forskning & museer.

Tändsticksmuseet, Jönköping
Tändsticksmuseet. 1986. (Hft.)

Bh - Allmänna utställningar

Arbetarminnen. 1970. Riksutställningar. (Hft.)
Hantverks-, Industri- och Konstutställningen i Jönköping 1928. Officiell 
 Katalog. 1928. (JFA 2018/016)

Bi - Förenings- och mötesteknik

Folkrörelsernas studiehandbok. 1944. (Utg. Folket i Bilds förlag.)
Föreningshandboken. 1946. (Utg. Folket i Bilds förlag.)

Bk - Allmänna sällskap och föreningar

Allmänt
Hildebrand, Hans. 1869. Sveriges Fornminnes-Föreningar. (Hft.)
Folkrörelse & Föreningsguiden. 1986, 1993, 1999.
Larsson, Uno. 1995. Stora föreningshandboken. (JFA 1995/18)
Svenskt föreningslexikon. 1952-1953. 3 band.

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap
Arbetarrörelsens årsbok. 1970-1971, 1974, 1976, 1980.

Frimurareorden
S:t Johanneslogen S:t Christopher 1776-1926. Minnesskrift till 150-
 årsdagen. 1926. (JFA 2011/218.)

ICOM 
ICOMs etiska regler. 2005. (Hft.)

Inner Wheel
Inner Wheel. Klubbarna i Sverige 1990-1991.

Kulturföreningen Victoria - Bokcafét (Jönköping)
(Tidskrift, 2 odat nr.)

MABBAS - Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivanställda
Årsbok 1999-2000. (Hft.)

Odd Fellows
Odd Fellows i Sverige. Jubileumsverk 1895-1945. 1945. 

Par Bricole
Jönköpings Par Brikoll 1879-1929. Några minnesblad till femtioårsjubileet. 1929. (JFA 2018/095)
Matrikel öfver Jönköpings P. B.s styrelse, embetsmän och ledamöter arbetsåret 1904-1905. 1905.
Matrikel öfver Sällskapet Par Bricoles moderloges styrelse, ämbetsmän... 1905.
Medlemmar i Jönköpings P.-B. (Hft. JFA 2011/218.)
Sällskapet Jönköpings Par Bricole. Matrikel 1953-1954. 1954.
Sällskapet Jönköpings Par Bricole. Matrikel 1960. 1960.
Sällskapet Jönköpings Par Bricole. Årsbok 1986-1987.

Rotary
Gränna Rotaryklubb 50 år. (Hft. Gåva av Anders Emmerman 26/6 2018.)

Samfundet SHT
Styrelse och officianter samt filiallogen Jojachims medlemsförteckning. 
 1982, 1984. (Hft.)

Svenska museiföreningen
ICOM. Stadgar. Yrkesetiska regler. 1989. (Hft.)
Åkerlund, Monika. 1991. Ängrar - finns dom...?

Serafimerorden
Seraphimerriddarelängd 1748-1890. 1890. (Hft. JFA 2011/218)

Sällskapet
Matrikel över Sällskapets ledamöter 1949. 1949. (Hft.)

Åttonde Decemberföreningen, Jönköping
Åttonde Decemberföreningen 100 år 1865-1965. 1965. (Hft.)

Bt - Publicistik

Allmänt
Aftonbladet - en svensk historia. 1980. (JFA 2018/095)
Andersson, Per-Olof. 1998. Att så på hälleberget? Smålands-Kuriren - ett
 misslyckat tidningsförsök i sekelskiftets Växjö.
Andersson, Per-Olof. 2001. Den kalejdoskopiska offentligheten. (Gåva av
 förf.)
Arbetet 1887-1937. 1937.
Atomåldern. Stockholms-Tidningen. Populär orientering. 1949.
Att läsa tidningen. 1936. (Hft.)
Blatchford, Robert. 1903. Lektioner i socialism. Bearbetning af Valand
 samt Smålands Folkblad och dess utveckling med porträtt och
 biografi af dess redaktion och styrelse. (Gåva av FRAN 5/3 2019.)
Dagspressen i Sverige. Andersson, Nils. 1948.
Den svenska pressens historia. Åren då allting hände (1830-1897). 2001. 
 (JFA 2001/32)
DN var där. 1973. (JFA 2018/095)
En svensk presshistoria. 1983.
Ett hjärtas saga. Andersson, Per-Olof. 2006.
Folket i Bild - tidningen som var en folkrörelse. Del I: 1934-1949. 1984.
Folket i Bild - tidningen som var en folkrörelse. Del II: 1950-1962. 1984.
Glans, Sigurd. 2000. På första sidan. 1900-1999.
Greén, Ernst. 1949. En Jönköpings-Krönika. Smålands Allehanda 1879-1949.
 (JFA 2018/016)
Gustafsson, Karl Erik (red.). 2006. Lokalmediestudier. (JFA 2006/54)
Historiska vandringar med Jönköpings-Posten. 1993. (JFA 2018/095)
Holmberg, Håkan. 1986. Strategier mot pressdöden. 
Jubiléernas JP-historia. 1986.
Jönköpings Tidning om mordet på Bergska krogen. (Kopia.)
Mannaminne. En svensk mediehistoria. Peterson, Bo.
Mot herremakt för folkmakt. Thunborg, Carsten. 1988.
MT. Morgon-Tidningen. Social-Demokraten. 1948. 
Nordström, Gert Z. (red.). 1988. En lokaltidning och det offentliga 
 samtalet.
Nya Norrland 1907-1997.
När bio var synd i Jönköping. Rydén, Josef. 1989.
Presshistorisk årsbok. 1999, 2002.
Smålands Folkblad. En bok om en tidning. 2015. (Inköp 2018.)
Smålands Folkblad femtio år 1901-1951. 1951. (Ex 1. JFA 2005/020)
Smålands Folkblad femtio år 1901-1951. 1951. (Ex 2. Med autografer, bl a 
 Tage Erlander.)
Svensk Läraretidnings Förlags A.-B. 50 år 1896-1946. 1946.
Sveriges Radio 20 år. Röster i Radio. 27 januari 1945. Nr 5 1/2. (Hft.)
Torbacke, Jarl. 1972. Dagens Nyheter och demokratins kris 1937-1946. 
 (JFA 2018/095)
Valuta ger en annons i Jönköpings-Posten... 1934. (Småskrift.)
Åhlén, Bengt. 1986. Ord mot ordningen. Farliga skrifter, bokbål och 
 kättarprocesser i svensk censurhistoria.

A-pressens Samorganisation
A-pressens Samorganisation 1908-1958. 1958.

Svenska Tidningsutgivareföreningen
Pressens Tidning. 1923-1927, 1929-1932, 1939-1940.

2019-05-22

C – Religion

C - Religion

Allmänt (periodica)
Frisinnad Tidskrift. Nr 7-8/2001. (Hft.)
Ny Ecklesiastik-Tidning. Årg. 1895.
Pietisten. 1854 (2 ex, ett tryckt 1854, ett tryckt 1860), 1857. 
 (Plac. JFA 5000.)
Smålands Missionstidning. 1862-1874. (Två band. Utg. Eksjö. Från 
 Folkrörelsernas Arkiv i Gävleborgs län.)
Tidskrift för Kristlig tro och bildning. 1889. (Hft.)
Vittnet. Kristlig månadsskrift. 1877.

Allmänt
Arbetarklassen och religionen. 1938. (Hft.)
Ask, Bengt-Göran. 1999. Grönt växer gräset i Nykyrke Gammelskog. 
 (JFA 00/50)
Claesson, Anna Maria. 2001. Kinesernas vänner. En analys av missionens 
 berättelse som ideologi och utopi. (JFA 2001/42.)
Claesson, Birger. 1951. Dom över Sverige. (Hft.)
Den heliga skrifts länder och orter. 1896.
Ekman, E J. 1921. Inre missionens historia. (Utg. H Halls Boktryckeri-
 aktiebolags förlag, Jönköping.)
Från åttital till millennieskift - kyrkligt liv i Jönköping vid 1900-
 talets slut. Åberg, Göran.
Från åttital till åttital - kyrkligt liv i Jönköping under hundra år. 
 Åberg, Göran. 
Gustavsson, Anders. 1974. "Ståta brud". En kyrklig sed i social belysning.
Hamrén, Axel A. 1911. Nutida lifsfrågor. I. Kristendom och kyrka.
I fädernas spår. 1944. 
Jahrne. 1935. Sådant är livet. (Utg. J A Janssons Förlag, Jönköping. 
 JFA 2011/218)
Johan Arndts Postilla. 1873. (Gåva FRAN 5/3 2019. Plac. JFA 5000.)
Josephson, Ragnar. 1944. Trosbekännelser.
Kristen enhet i sikte? 1968.
Lee, Charles. Det nya förbundets sabbatsinstitution.
Moody, D. L. 1877. Stor glädje. (Tryckt i Jönköping. JFA 2011/218.)
Nerman, Birger. 1945. När Sverige kristnades.
Nordström, Vitalis. 1903. Radikalismen ännu en gång. (Hft.)
Olén, Gunnar. 1950. Läsarfolk i närbild. (Utg. Halls Förlag, Jönköping.)
Pira, Sigurd. 1946. Från norra Smålands medeltid. Kyrkohistoriska studier. 
Religionens värld i ord och bild. 1900. (JFA 2011/218.)
Samuelsson, Bengt. 1975. Kristna bilder och bibelspråk.
Sandegren, Paul. Ekumeniska Mötet i Stockholm.
Sjöberg, Stanley. Frälsning vad är det? (Hft.)
Svensk söndagsskola genom 100 år. 1951.
Westlin, Gunnar. 1941. Kyrkor, sekter och kristen gemenskap.
Åberg, Göran. 1978. Folkväckelsen i Jönköpings län. (Småskrift.)
Åberg, Göran. 1994. Tro i Vätterbygd. Rapport om religion.

Evangeliska Brödraförsamlingen
Dagens lösen. 1962.

Huskvarna Kristna Samarbetsråd
Johansson, Lennart. 1994. Huskvarna Kristna Samarbetsråd - från trevande 
 början till TV-satsningen: "Sommarsång i Mjölkafållan". (Hft?)

S:t Franciskus församling i Jönköping
Passionisternas silverjubileum i Jönköping. En kyrkohistorisk utveckling 
 1956-1981. (Hft.)

Svenska Kyrkan
Alberius, Bertil. Habo kyrka. (Hft. JFA 2018/095)
Bankeryds kyrka 1865-1965. 1965. (JFA 2018/095)
Cnattingius & Cnattingius. 1970. Habo kyrka. (JFA 2018/095)
Den medeltida madonnan i Nässjö gamla kyrka. (Broschyr. JFA 2018/095)
Dinnetz, Gunnar. 1959. Kristine kyrka Jönköping. (Hft.) 
Dinnetz, Gunnar. 1961. Ljungarums kyrka Jönköping. (Hft. JFA 2018/095)
Draken på kyrktaket. Ur Ljungarums kyrkas och sockens historia sedan 
 Gustaf Vasa. Ruuth, Gustaf. 1991.
Flisby kyrka. (Broschyr. JFA 2018/095)
Hagstrand, Hartvig. 1958. Historik över Våthults kyrka. 
 (Kopia. Hft. JFA 2018/095)
Hultberg, Olle. 1955. Det religiösa livet i Habo pastorat från väckelsens 
 begynnelse från omkring 1820 fram till år 1954. (Hft.) 
Ingen förspilld kvinnokraft. En bok om våra syföreningar. 1974. 
 (Utg. EFS-förlaget.)
Invigningen af Jönköpings Vestra kyrkogård. 1893. (Hft. JFA 2011/218)
Johansson, K H. 1958. "Dessa mina minsta...". Alsheda Pastorats Barnhem. 
 Skede Barnhem. 100 år. (Gåva FRAN 5/3 2019.)
Johansson/Blaxhult, Malte. 1970. Prästen mitt ibland oss. 
Jönköpings läns äldre kyrkoarkivalier. 1953. (Hft. JFA 2018/095)
Karlsson, Enok. 1926. En gammal Smålandskyrka. Anteckningar ur Lekeryds 
 kyrkas historia. (JFA 2018/095)
Kyrkogårdarna inom Jönköpings kyrkliga samfällighet. 
 (Broschyr. JFA 2018/095)
Lindstam, Ragnar. 1924. Hakarps kyrkas och församlings historia. 
 (JFA 2018/095)
Lindstam, Ragnar. 1932. Om kyrkor som försvunnit och klockor som ha 
 sjungit i Tveta Vista Mo. (JFA 2018/095)
Lindstam, Ragnar. 1935. Om kyrkor som försvunnit och klockor som ha 
 sjungit i Östbo, Västbo och Sunnerbo. (JFA 2018/095)
Lindstam, Ragnar. 1943. Om kyrkor som försvunnit och klockor som ha 
 sjungit i Östra och Västra härad eller Njudungen. (JFA 2018/095)
Lindstam, Ragnar. 1944. Hakarps kyrka. (Hft.) 
Persson, Einar. 1955. Mulseryds kyrka från medeltid till nutid. 
Persson, Einar. Kyrkvärdsämbetet och Kyrkvärdar i Byarums socken 1672-
 1989. (Hft. JFA 2018/095)
Rogberga. (Broschyr. JFA 2018/095)
Sahlström, Torsten. 1953. Kävsjö kyrka i Östbo kontrakt, Växjö stift. 
 (Hft. 2018/095)
Sandseryds kyrka. Norrahammars församling. (Broschyr. JFA 2018/095)
Tecknare, Uffe. 1985. Kyrkor i Jönköpings län. Del 1. (JFA 2018/016)
Thunander, Rudolf. 1963. Vrigstads kyrka. (Hft. JFA 2018/095)
Tro möter tro. Svenska Kyrkans missions årsbok 1969. (JFA 07/20)
Wilstadius, Paul. 1945. Capella Valburgis. (JFA 2018/095)
Växjö stift i ord och bild. 1950. (JFA 2018/095)
Växjö stifts hembygdskalender. 1930, 1936-1952. 
Åberg, Göran. 2008. Huskvarna kyrka och församling under hundra år.
Ås gamla kyrka och kyrkogård. (Broschyr. JFA 2018/095)
Ås kyrka. (Broschyr. JFA 2018/095)

Österns apostoliska och katolska assyriska kyrka i Jönköping
Bothén, Kerstin. 1994. S:ta Maria i Jönköping. (Uppsats.)

Ck - Kristna samfund

Allmänt
Frikyrkligheten i Jönköpings län - historia, miljöer och lokaler. 2002. 
 (JFA 2003/02)
Kultur Sekter Samfund. 1971.
Svenska trossamfund. 1990.
Visingsö Missionsförsamling 1879-1979. (Hft?)

Frälsningsarmén (plac. JFA 5000 - se även JFA 101 m fl)
Predikande kvinnor och gråtande män. Frälsningsarmén i Sverige 1882-1921. 
 Lundin, Johan A. 2014.

Helgelseförbundet
Ett sekel i Herrens tjänst. En jubileumsbok om Helgelseförbundet 1887-
 1987. 
Fredriksson, Nanny. 1959. Jag var i fängelse.
Förbundsfacklan. 1928.
Hundra Torpkonferenser. En jubileumsbok om Helgelseförbundets konferenser 
 på Torp. (JFA 91:3)
Monson, Ester. 1923. Vildmarksbilder. (JFA 2011/218)
Vittna och vinna. Missionssällskapet Helgelseförbundet 1887-1962. 1962.
 (JFA 91:5)

Maranata
Dahlgren, Curt. 1982. Maranata.

Metodistkyrkan
Erikson, J. M. 1893. Metodismen i Sverige. 
Metodistkyrkans i Sverige Årsbok 1974. (JFA 07/21)
Vår Julbok 1933. (JFA 92/20)
Åsgrim Berlin, Agneta. 2006. S:t Johanneskyrkan i Jönköping.

Pingströrelsen
Enquist, Per Olov. 2001. Lewis resa.
Snören, Jesus, läder och reklam. 1992. (Folio.)

Plymouthbröderna
Hillerdal, Gunnar. 2007. Plymouthbröderna. En annorlunda gren av kristenheten. (JFA 2011/218)

Svenska Alliansmissionen
Albertsson, Eskil (m fl). 2002. Korset, vittnesbördet och gemenskapen. 
 Personliga perspektiv på Svenska Alliansmissionens 150-åriga historia. 
 (JFA 03/11, 05/022)
Dominique, Stig. 1952. Vinna ungdom för Gud. Svenska Alliansmissionens 
 Ungdomsförbund genom 60 år 1892-1952.
Dominique, Stig (red.). 1941. Av Herren har det skett. Svenska 
 Alliansmissionens Ungdomsförbund 1892-1942.
Hagner, Johan. 1945. Vad skall ske?
Hägg, Fritz. 1953. Svenska Alliansmissionen genom hundra år. 
Minnesskrift för Huskvarna Alliansförsamling. 1975. (JFA 2017/197)
Odeberg, Hugo. 1950. Kristus och Skriften.
Palmqvist, Efr. 1939. Klippan som följde dem. (JKYF bibliotek No 1256.)
Palmqvist, Efr. 1946. De förde elden vidare.
Soluppgången. Svenska Alliansmissionens årsbok. 1992.
Som daggen kommer. En bok om Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund 
 1892-1967. 1967.
Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund 1892-1932. 1932.
Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950. 1950. (JFA 2017/197)
Tillägg till minnesskriften för Huskvarna Alliansförsamling. 1985. 
 (Hft. JFA 2017/197)
Trosvittnet. 1923, 1927-1932, 1934-1936, 1938-1941, 1947.
Utanför muren. Skildringar från Svenska Alliansmissionens verksamhet i 
 norra Kina. 1937. (JFA 99/50)
Wikström, G. 1939. I människogestalt. Bibelstudier.
Åberg, Göran. 1980. Sällskap - Samfund. Studier i Svenska 
 alliansmissionens historia fram till 1950-talets mitt.
50 år. Frinnarydskretsen av SAU. Jubileumsskrift 1910.1960. 1960. (Hft.)
1900-1935 Tabergskretsen av S.A.U. 1935. (JFA 2017/197)

Svenska Baptistsamfundet
Guds nåd över Smålandsbygder. Norra Smålands Baptistmission 1903-1953. 
 (Hft.)
Handlingar vid Norra Smålands distriktsförenings af baptistförsamlingar 
 bildande i Betelkapellet, Tranås den 6 och 8 december 1902. 1903. (Hft.)
Tjugufem år. En kortfattad översikt över ungdomsföreningen Betanias 25-
 åriga tillvaro. 1930. (Hft.)
Westin, Gunnar. 1965. Svenska Baptistsamfundet 1887-1914.

Svenska Missionsförbundet (plac. JFA 5000)
Bankeryds Missionsförsamling förr och nu. En bildkavalkad 1886-1986. 1986. (JFA 2017/197)
Bottnaryds Västra Missionsförsamling genom 100 år. 1881-1981. 1981. (Hft. JFA 2017/197)
Claesson, Hugo. Några glimtar från Markestads missionsförenings arbete under åren 1914-1964.
  (Hft. 2017/197)
Elgabäcksryds missionsförening 1878-1928. 1927. (Hft. JFA 2017/197)
Elgabäcksryds missionsförsamling 1878-1948. 1947. (Hft. JFA 2017/197)
-Elmquist, A. E. 1958. Solglimtar av Solskenssångaren.
Frylén, Lennart. 1984. Av Herren har det skett. Jönköpings Evangeliska Missionsförsamlings
  minnesskrift.
Fur, Robert. 1949. Några blad ur min hembygds missionshistoria. (JFA 2017/197)
Grenna sockens norra friförsamling. Tuggarps Missionsförsamling 1881-1981. (JFA 2017/197)
Gustafsson, Johan. 1947. Kongo vaknar.
Habo Missionsförsamling 100 år. 1978. (JFA 2017/197)
Helgesson, Rune. 2007. Mötesplats Elim. Frikyrklighetens vagga i Åsenhögabygden. (JFA 08/003)
Hjältevads Missionsförsamling 75 år. Jubileumsskrift 1907-1982. (Hft. JFA 2017/197)
Hägg, Fritz. 1959. Från femöresförening till missionsförsamling. Utgiven av Jönköpings
  Evangeliska Missionsförsamling. (JFA 2017/197)
Jubileumsskrift. Sjöaryds Missionsförsamling 1884-1984. 1984. (Hft, JFA 2017/197)
Jönköpings Stadsmissionsförenings Årsberättelse. 1934. 1935. (JFA 2011/218)
Kommen, låt oss vandra i Herrens ljus. Minnesskrift vid Älgabäcksryds Missionsförsamlings
  100-årsjubileum. 1977. (Hft, JFA 2017/197)
Kulltorps Missionsförsamling 1892-1972. (Hft. JFA 2017/197)
Kyrkan på berget. En berättelse om Andreasförsamlingens femtio år 1915-1965. 1965. (Hft.)
Lekeryds Östra Missionsförsamlings 75-årsjubileum 1864-1939. 1939. (Hft.)
Minnesskrift över missionsverksamheten i Månsarp 1841-1941. 1941. (JFA 2017/197)
Morfeldt, O. 1938. Missionsbilder för barn. Del 1. (JFA 2011/218)
Petersson, Ulf (red.). 2017. Gravsjö missionshus 1895-2017. (Gåva av red. Petersson 20/10 2017.)
Sarwe, Wilh. 1927-1929. Bland Rysslands folk i missionens och Röda Korsets tjänst. Del 1, 3.
Svenska Missionsförbundets sångbok. 1934.
Tabergs Missionsförsamlings Juniorförening 1902-1952. Tabergs Kristliga Hornmusikkår 1927-1952.
  1952. (Hft, JFA 2017/197)
Välkommen till Missionskyrkan i Habo 4-6 mars 1983. 1983. (JFA 2017/197)
Örebro Brödraförsamling 75 år. 1935. (Från Jönköpings Ansgariiförsamling.)
Östra Härads Kristliga Ungdomsförbund genom 60 år. 1956. (JFA 2017/197)
75-årsskrift för Hakarps Missionsförsamling. (Hft. JFA 2017/197)

Cku - Religiösa föreningar

Epworthförbundet 
Protokoll hållet vid Epworthkonventet i Motala. Den 14-18 mars 1925. 1925.

Evangeliska Fosterlands-stiftelsen - EFS (Plac. JFA 5000.)
Ahnfelt, Oscar. Andeliga sånger med accompagnement af Pianoforte eller Guitarre. (JFA 09/033)
Ahnfelt, Oscar. 1901. Andeliga Sånger. (JFA 09/039)
Ahnfelt, Oscar. 1914. Andliga sånger. Femtiosjunde upplagan. (JFA 2018/178)
Ahnfelt, Oscar. 1919. Andliga sånger. Fjärde upplagan. 
Barnens Tidning. 1893. (Tillhört Emma Rangström.)
Betraktelser för hwar dag i året, samlade ur C. O. Rosenii skrifter. 1873.
Bibeln. 1915. (JFA 2011/218, tillhört Anna Östvall.)
De tusen barnens hem. 1923. (JFA 2018/178)
De ungas tidning. Årg. 1911-1912. (JFA 2011/218)
Doktor Martin Luthers Kyrko-Postilla. Första delen. 1892. (JFA 2018/178)
Doktor Martin Luthers Kyrko-Postilla. Andra delen. 1891. (JFA 2018/178)
Frideborg. Folkkalender. 1905, 1913, 1919, 1927-1928, 1931-1939. (JFA 2018/178)
Kübel, Robert. 1896. Bibelkännedom. (JFA 2018/178)
Predikningar och Förklaringar öfwer Swenska Kyrkans nya högmessotexter. 1871. (JFA 2018/178)
Psaltaren i historisk belysning förklarad af pastor Storjohan. 1914. (JFA 2018/178)
Rosenius, C. O. 1878. Pietisten. Nytt och Gammalt från Nådens Rike. (JFA 2018/178)
Rosenius, C. O. 1893. Den där winner. (JFA 2018/178)
Schmidt, Hermann. 1897. Kärlekens makt. (JFA 2018/178)
Starke, Christofer. 1877. Synopsis bibliothecae exegeticae in Novum Testamentum.
Waldenström, P. Guds ewiga frälsningsråd. 1882.
Varde ljus! Årgång 1901, 1905, 1910-1914, 1921-1922, 1930, 1936-1939. (JFA 2018/178)
Varde ljus! Frideborg. Illustrerad missionskalender. Årg. 1940-1941, 1947-1951, 1953-1954. 
  (JFA 2018/178)
Ölander, Anna. 1939. Monica.

Individuell Människohjälp - IM 
Individuell Människohjälp. En bok till Britta Holmström. 1961. (JFA 04/044)

Jönköpings Missionsförening
Elmgren, Kl. 1921. Jönköpings Missionsförenings historia. (SAM:s arkiv)
Rundbäck, K A. 1928. Jönköpings Missionsförening genom 75 år 1853-1928. (SAM:s förlag)

Missionsvännerna (USA) 
Hemåt. Illustrerad kalender. 1905. (Innehåller bl a en artikel "En dag i Jönköping", av Efraim 
  Sandblom. JFA 92/19) 

Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund
Lundberg, Harald. 1988. Broderskapsrörelsen (s) i svensk politik.
Lundberg, Harald. 2004. Broderskapsrörelsen (s) i svensk politik och kristenhet.

Y´s Men International
Y´s Men International. 50 år av verksamhet i Sverige - dess historia och framtid. 1997.

Cm - Religionshistoria

Hjärpe, Jan. 1980. Politisk islam.

2019-03-06

D – Filosofi och psykologi

D - Filosofi och psykologi

Allmänt
Carlson, Richard. 2003. Hetsa inte upp dig över småsaker på jobbet.
Halldén, Sören. 1980. Nyfikenhetens redskap.
Norström, Vitalis. 1910. Masskultur.
Positivism, marxism, kritisk teori. 1976.

2018-06-21

E – Uppfostran och undervisning

E - Uppfostran och undervisning

Allmänt
Hembiträdesutredningens betänkande I. 1937.
Jernström, Elisabet & Johansson, Henning. 1997. Kulturen som språngbräda.

E:bf - Organisationer och institutioner

Föreningen för svensk undervisningshistoria
Lankasterskolor. 1922. (JFA 07/75)
Sivgård, Gustaf. 1969. Ur Växjö stifts folkundervisningskrönika. 
 (JFA 2018/095)

Historielärarnas förening
Aktuellt om historia 1998/1. 1998. (JFA 2018/095)

Jönköpings läns lantmanna- och lanthushållsskolas elevförbund Jubileumsskrift utgiven av Jönköpings lantmanna- och lanthushållsskolas 
 elevförbund. 1914-1924. 1924. 

Modersmålslärarnas Förening
Skrifter utgivna av Modersmålslärarnas Förening. Nr 41. Molière. Tartuffe. 
 1961.

Smålands Nation, Lunds Universitet 
Carlsson & Johnsson. 1918. Smålands Nation i Lund 1668-1918. 
 (JFA 2018/095) 
Sjöström & Ljungfors. 1922. Smålands Nation i Lund 1668-1921. 
 (JFA 2018/095) 

Smålands Nation, Uppsala Universitet
Ord till sångerna vid Smålands Nations sångarfärd maj-juni 1901. 1901.
 (Hft.)
Wilstadius, Paul. 1961. Smålands Nation i Uppsala 1845-1950. 
 (JFA 2018/095)
Wilstadius, Paul. 1955. Smolandi Upsalienses. I. (JFA 2018/095)
Wilstadius, Paul. 1968. Smolandi Upsalienses. II. (JFA 2018/095)
Wilstadius, Paul. 1968. Smolandi Upsalienses. III. (JFA 2018/095)
Wilstadius, Paul. 1971. Smolandi Upsalienses. IV. (JFA 2018/095)
Wilstadius, Paul. 1978. Smolandi Upsalienses. V. (JFA 2018/095)
Wilstadius, Paul. 1986. Smolandi Upsalienses. VI. (JFA 2018/095)
Wilstadius, Paul. 1990. Smolandi Upsalienses. VII. (JFA 2018/095)

Smålands Nation, Åbo akademi, Finland 
Wilstadius, Paul. 1946. Smålands Nation i Åbo 1640-1798. (JFA 2018/095) 

Smålands Nations Kamratförening, Uppsala
Natio Smolandica. I-X. (JFA 2018/095)
Natio Smolandica. XI-XX. (JFA 2018/095)
Natio Smolandica. VI. Särtryck. 1943. (Hft.)
Natio Smolandica. XXI-XXXV. 1958-1972. (JFA 2018/095)
Natio Smolandica. XXI. Särtryck. 1958. (Hft.)
Natio Smolandica. XXXIV. Särtryck. 1971. (Hft.)
Natio Smolandica. XLVII. 1984. (Hft.)

Studentföreningen Verdandi
Katalog över Verdandis småskrifter. (Hft.)
Studentföreningen Verdandis småskrifter:
 200. Om det svenska rikets uppkomst. (Hft. JFA 2011/218)
 337. Den materialistiska historieuppfattningen. 
  (Gåva FRAN 5/3 2019.)
 356. Marxismens arvtagare. (Gåva FRAN 5/3 2019.)

Svenska Facklärarförbundet
Matrikel 1989/90. Svenska facklärarförbundet. 1989.

Svenska Frisörlärarförbundet
Svenska Frisörlärarförbundet 10 år. (Hft. SAKNAS.)

Svenska Yrkesskolföreningen
Bergström, Erik. 1961. Yrkesutbildningens handbok 1961. (JFA 2018/095)

Sveriges Allmänna Folkskollärareförening
(se JFA 5000, kat. 01.)

Sveriges Förskollärares Riksförbund
En lärargrupp i utveckling. Jubileumsskrift utgiven av Sveriges 
 Förskollärares Riksförbund. 1968.

Tekniska Högskolans Studentkår
Stadgar för Tekniska Högskolans Studentkår. 1935. 
 (Med autografer. JFA 2011/218)

Em - Undervisningsväsen (ej högskolor)

Allmänt
Dahr, Elisabeth. 1975. Flickskolor i Jönköping.
Den svenska folkskolan 100 år. 1942. (JFA 91:44)
Elmgren, Gunnel. 1998. Förskolan i Jönköping 1860-1997. En historik.
 (JFA 2018/095) 
Ett myller av människor. Lärarutbildningen i Jönköping under 50 år. 
 (JFA 99/16) 
Florin, Christina. 1987. Kampen om katedern. (JFA 87:58)
Jönköpings folkskolor 1914. 1915. 
Jönköpings folkskolor läsåren 1940-1942. (JFA 2018/095)
Olsson, Ragnar. 1962. Stadsskolans tid. (Hft.)
Vuxenutbildning på kvällstid i Södra Vätterbygden 1969/70. (Hft.) Yrkesskolekurser på kvällstid i Södra Vätterbygden 1968-1969. (Hft.) Yrkesutbildningen i Södra Vätterbygden. 1964.

Alfred Dalinskolan, Huskvarna
Alfred Dalinskolan Huskvarna 1979-80. (Hft.)
Alfred Dalinskolan Huskvarna 1980-81. (Hft.)

Arbetsstugan på Öster i Jönköping
Claesson, Anna Maria. 1975. Arbetsstugan på Öster i Jönköping. (Särtryck 
 ur Småländska Kulturbilder 1975.)

Braheskolan, Jönköping
När jag gick i skolan. 1934. (Bl a om Braheskolan i Jönköping.)

Elementar-Läroverket/Högre Allmänna Läroverket/Per Brahegymnasiet, 
 Jönköping
Carlson, Barthold. 1949. Minnen från Jönköpings läroverk och stad på 
 1870- och 1880-talet. (Hft. JFA 2018/095)
Elmgren, Henrik & Åberg, Göran. 1982. Elementarläroverket i Jönköping 
 1821-1878.
Förteckning öfver Studerande Ungdomen vid Jönköpings Högre Elementar-
 Läroverk. Höstterminen år 1878. 1878. (Hft.)
Förteckning öfver Studerande Ungdomen vid Jönköpings Högre Elementar-
 Läroverk. Höstterminen år 1878. 1878. (Hft. Kopia.)
Förteckning öfver Studerande Ungdomen vid Jönköpings Högre Allmänna 
 Läroverk. Vårterminen år 1879. 1879. (Hft.)
Förteckning öfver Lärjungarne vid Jönköpings Högre Allmänna Läroverk. 
 Höstterminen år 1888. 1888. (Hft.)
Förteckning öfver Lärjungarne vid Jönköpings Högre Allmänna Läroverk. 
 Vårterminen år 1889. 1889. (Hft.)
Förteckning öfver Lärare och lärjungar vid Jönköpings Högre Allmänna 
 Läroverk. 1889 (höstterminen), 1891 (vår och höst), 1893 (höst), 1894 
 (vår), 1895 (vår och höst), 1896 (vår och höst), 1898 (vår och höst), 
 1899 (vår och höst), 1900 (höst), 1901 (vår och höst), 1902 (vår och 
 höst), 1903 (vår och höst), 1904 (vår och höst), 1905 (vår och höst). 
 (Hft.)
Hedfors, Hjalmar. 1945. En gammal latinlektor. Några minnen och 
 reflexioner. (Hft.)
Jönköpings studenter jämte rektorer åren 1864-1920. 1921.
Katalog. Höstterminen 1958. (Hft.)
Katalog. Höstterminen 1959. (Hft.)
Katalog. Höstterminen 1960. (Hft.)
Katalog. Höstterminen 1961. (Hft.)
Katalog. Höstterminen 1962. (Hft.)
Katalog. Höstterminen 1967. (Hft.)
Katalog. Höstterminen 1969. (Hft. Gåva Gun Merkert.)
Olsson, Ragnar. Stadsskolans tid. (Kopia.)
Redogörelse för läsåret 1951-1952. 1952. (Hft.)
Redogörelse för läsåret 1953-1954. 1954. (Hft.)
Redogörelse för läsåret 1955-1956. 1956. (Hft.)
Redogörelse för läsåret 1956-1957. 1957. (Hft.)
Redogörelse för läsåret 1957-1958. 1958. (Hft.)
Redogörelse för läsåret 1958-1959. 1959. (Hft.)
Weiler, Gösta. 1951. De biologiska samlingarna vid Jönköpings H. Allm. 
 Läroverk.

Fröken Francks skola i Gränna
Lundequist, Olof F E. 1947. Fröken Valborg Franck och hennes skola i 
 Grenna 1875-1925. (Hft. JFA 2018/095)

Idas skola, Jönköping
Idas skola. Yrkesskola för husligt arbete i Jönköping. 1963. (Hft.)

Jönköpings Handelsgymnasium
Årsredogörelse för 1955-1956. Femte läsåret. (Hft.)

Jönköpings Praktiska Mellanskola
Förteckning över lärare och lärjungar vid Jönköpings Praktiska 
 Mellanskola. Läsåret 1940-1941. (Hft.)

Jönköpings Praktiska Realskola
Katalog. Höstterminen 1952. 1952. (Hft.)
Katalog. Höstterminen 1954. 1954. (Hft.)
Katalog. Höstterminen 1955. 1955. (Hft.)
Katalog. Höstterminen 1956. 1956. (Hft.)
Katalog. Höstterminen 1957. 1957. (Hft.)
Wadenstein, Evert. 1952. Praktiska Realskolan i Jönköping. (Hft.)

Jönköpings stads yrkesskola
Redogörelse för Jönköpings stads yrkesskola. Arbetsåret 1961-1962. (Hft.)

Kommunala Flickskolan i Jönköping
Katalog. Höstterminen 1936. 1936. (Hft.)
Redogörelse för läsåret 1948-1949. 1949. (Hft.)
Redogörelse för läsåret 1950-1951. 1951. (Hft.)

Råslätts Skogvaktarskola
Ander, Gunnar. 1998. Råslätts Skogvaktarskola och Herman Gadamér. 
 (JFA 2018/016)

Sandagymnasiet, Jönköping
Rundqvist, Arne. 1995. Sandagymnasiets historia 1961-1992. (JFA 99/19)

Stadsskolan i Jönköping
Olsson, Ragnar. 1962. Stadsskolans tid. En gammal skolas öden under två 
 sekel från mitten av 1400-talet. (Hft. SAKNAS.)

Stiftelsen Jönköpings elementarläroverk för flickor
Jönköpings Elementarskola för flickor. Redogörelse för läsåret 1897-1898.
 1898.
Jönköpings Elementarskola för flickor. (Läsåren 1933-1934, 1934-1935.)
Jönköpings Västra Elementarläroverk för flickor. Katalog. 
 (Läsåren 1927-1928, 1931-1932, 1932-1933, 1934-1935.)
Jönköpings Västra Elementarläroverk för flickor 1885-1935. 1935.
Jönköpings Västra Elementarläroverk för flickor. (Läsåren 1927-1928, 
 1931-1932, 1932-1933.)
Tekniska Gymnasiet i Jönköping
Redogörelse. Läsåret 1950-1951. (Hft.)

Trivialskolan i Jönköping
Elmgren, Henrik. 1975. Trivialskolan i Jönköping 1649-1820.

Visingsö skolegods
Kongl. Maj:ts nådiga förordnande den 19 januari 1883 i fråga om 
 förvaltningen af Visingsö skolegodsfonds medel m m. 1883. (Småskrift.)

Västra Folkskolan, Jönköping
Forsbäck, Olle. 1981. Liten historik om Sofiaskolan 1880-1980. 
 (Hft. Kopia.)

Em-c.05 - Folkhögskolor 
(plac. JFA 5000, se även resp folkhögskolas arkiv hos JFA)

Allmänt
Hedlund, Karl. 1943. Svensk folkhögskola under 75 år. (JFA 2011/218)
Värden i folkhögskolevärlden. 1996.
Åkerlund, Eric. 1975. Storstugan - historien om den svenska folkhögskolan.

Brunnsviks Folkhögskola 
Brunnsviks Folkhögskolas minnesskrift 1906-1931. 1931.
Brunnsviks Folkhögskolas sångbok 1944. 1944. 

Jära Folkhögskola 
Jära Folkhögskola ABF. Rapport från Arbetsåret 1975-1976. 1976. (Hft.)

Södra Vätterbygdens Folkhögskola
Journalistlinjens tidning. 1991-1992, 2002-2004, 2015, 2017. (Hft.)

Sörängens Folkhögskola
Larsson, Sune. 2001. Från jordbruk till ordbruk. (JFA 2001/33)
Sörängsboken. 1965-1966, 1975, 1982, 1984, 1988-89, 2002.

Visingsö Folkhögskola - Braheskolan
Braheskolan på Visingsö. Matrikel 1636-1816. 1947. (JFA 2018/095)
Löfgren Ribberfalk, Ingrid. 1995. Skolan på ön - om Braheskolan under fyra 
 århundraden. (Hft.) 
Westin, Gunnar T. 1980. Braheskolan under fyra sekler. (Hft.)
Årsberättelse 1955-1956. 1957. (Hft.)
Årsredogörelse 1964-1965. 1965. (Hft.)

Värnamo folkhögskola
Larsson, Sune. 2001. Från jordbruk till ordbruk. (Plac. Sörängens 
 Folkhögskola.)

Ädelfors folkhögskola
Ädelfors folkhögskola 1957-2007. 

Ep - Högskolor

Högskolan i Jönköping - Jönköping University 
Förteckning över studerande vid högskolan hösten 1988. (Hft.)
Högskolan i Jönköping. Olika vägar till djupare kunskap. 2015/2016.

Jönköpings Arbetarehögskola
Campbell, Maria. 2004. Jönköpings Arbetarehögskola. Visioner och verklig-
 het. (Uppsats.)

Lunds universitet 
Edlund, Barbro. 1981. Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 
 1710-1814. (JFA 2018/095) 

Svenska Akademien i Dorpat-Pernau 
Wilstadius, Paul. 1957. Studerande smålänningar vid Svenska Akademien i 
 Dorpat-Pernau 1632-1710. (JFA 2018/095) 

Ev - Folkbildning

Periodica
Illustrerade Journalen. Tidskrift för natur och kultur. Nr 9/1935, 6/1937, 
 9/1938. (JFA 2011/218)
SOU 1996: 127, 154, 159.

Allmänt
Andersson, Bo. 1980. Folkbildning i perspektiv. Studieförbunden 1870-2000.
Blomberg, Harry. 1937. Landets plågor. 
Cederblad, Carl. 1981. Folkbildning och livsmiljö på 1920-talet.
Folkbildningens Vägval & Vilja. 2013.
Johansson, Inge. 1985. För folket och genom folket.
Leander, Sigfrid. 1980. Folkbildningens födelse.
Nordberg, Karin. 1998. Folkhemmets röst. Radion som folkbildare 1925-1950.
 (JFA 98/27)
Social Tidskrift. Organ för folkbildningsarbetet och de sociala frågorna. 
 1906.
Törnqvist, Ingvar. 1996. Oscar Olsson folkbildaren.
Törnqvist, Ingvar. 2002. Oscar Olsson studiecirkelns fader.

Arbetarnas Bildningsförbund - ABF
(Plac. JFA 5000)
ABF - tidning för Arbetarnes Bildningsförbund. 1943-1945, 1948-1953.
Arbetarnes Bildningsförbunds Skriftserie. Nr 1, 6, 11, 14, 16-17, 19-20, 
 22-24, 27, 29, 31, 32.
Bokstugan. Studiecirklarnas tidskrift. 1917, 1919 (10 nr), 1920 (nr 2),
 1924 (spr. nr), 1930-1931. (Utg. ABF och IOGT.)
Fönstret. 1954-1958, 1960-1977, 1979-1989, 1992. 
Studiekamraten. 1936, 1941, 1943, 1945-1959. (Samt ett särtryck.)
-
ABF Jönköpings län 60 år 1923-1983. 1983.
ABF i siffror 1958-59. (Hft.)
ABF och biblioteken. 1981. (Hft.)
ABF Västbo-Östbo. Verksamhetsberättelse 1974-1975. 
ABF Vätterstad. Verksamhet 1976-77. Sextioårskrönika 1916-1976.
ABF:s Verksamhetsberättelse 1923-1937.
Arbetarnas Bildningsförbund. Jönköpings distrikt. 
 Verksamhetsberättelse. 1945-1946.
Arbetarnas Bildningsförbund. Jönköpings läns distrikt. 
 Verksamhetsberättelse. (1946-1947, 1947-1948, 1948-1949.)
Broberg, Ronny. 2012. "Folkhemmet". Minnesbilder från 1900-talet. 
 (JFA 2019/077)
Ginner, Thomas. 1988. Den bildade arbetaren. Debatten om teknik, samhälle 
 och bildning inom Arbetarnas Bildningsförbund 1945-1970.
Johansson, Inge. 1983. Ej brödet blott... Dokument om arbetarbildning 
 1907-1950.
Jubileumsskrift 75 år. ABF Jönköpings län.
Jönköpings läns distrikt av Arbetarnas Bildningsförbund. 
 Verksamhetsberättelse 1949-1950.
Lindblom, Tage. 1947. Arbetarrörelsen och kulturen. (Gåva FRAN 5/3 2019.)
Lundstedt-Rybergh. 1935. Handledning för mötesdeltagare. (Utg. ABF:s 
 lokalavd. i Göteborg. Hft.)
Malmgren, Allan (red.). 1982. ABF-are berättar. Minnen från ABF.
Möhlenbrock, Sigurd. "Från mörkret stiga vi mot ljuset...".
Möhlenbrock, Sigurd. 1983. Spegling i en skärva.
Sandler, Johan. 1926. Arbetarnes bildningsförbund. En blick tillbaka
 och en framåt. (Hft.)
Så var det då. 1959. (Hft.)
Vad är och vad vill syndikalismen? 1929. (Tillhört ABF:s studiecirkel
 nr 5624. Hft.)

Folkbildningsförbundet
Adressförteckning 1981/82. (JFA 2019/095)
Folk och bildning. 1966. (Hft.)
Folkbildning och forskning. 1970.
Folkbildning och forskning. 1974.
Folkbildningshistoriska dagar i Uppsala 12-13 maj 1986. (Hft.)
Folkbildningsminnen på löpande band. 1968. (Hft.)
Operation Folkbildningsminnen 1971.
Teknik för Alla. (Spr. år.)

Frikyrkliga Studieförbundet - FS
Stadgar för Frikyrkliga studieförbundet. 1971. (Hft.)
Vi människor. 1967.

Föreläsningsförbundens Riksorganisation (Eksjö)
Leander, Sigfrid. 1952. Folkbildning. Vad är det? (JFA 93/26)

Jönköpings läns bildningsförbund
Bildningsarbetet inom Jönköpings län. 1939. 
Sjöstrand, Albert. 1957. Bildningsförbundet för Jönköpings län 1932-1957.

Jönköpings läns föreläsningsförbund
Isacson, Bernt-Eric. 1990. Föreläsningen som bildningsform. Bildningssyn, 
 ämnesval och utveckling i Jönköpings läns föreläsningsförbund 1946-1986. 
 (Hft.)

Nässjö föreläsningsförening
Rydén, Josef. 2016. Godnatt Johansson och Nässjö föreläsningsförening. 
 (Gåva av författaren 2016.)  Studieförbundet Medborgarskolan
Bildning och utbildning. 1951.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
Folkbildning och samhälle 3. Centralt och lokalt - förr och nu. 1982.
Om folkbildning och demokrati. 1978. (JFA 2018/095)

Sveriges Kyrkliga Studieförbund
Skriftserie. Nr 3. (Gåva FRAN 5/3 2019.)

Tjänstemännens Bildningsverksamhet - TBV 
Föreningshandbok. 1969.

2019-08-05

F – Språkvetenskap

F - Språkvetenskap

Allmänt
Kämpe, Yngve. 1951. Talaren.
Lönnerholm, Erik. 1972. Språket i Jönköping. (JFA 2018/016)
Ord för ord. 1960.
Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 1987.
Talaren och debattören. 1913.

Föreningen Modersmålsvännen (Jönköping)
Lyktgubben. 1907. (JFA 2018/095)
Minnesskrift utgiven av Föreningen Modersmålsvännen vid Jönköpings läroverk till dess 
  50-års-dag. 1915.
Småstycken på vers och prosa utgifna af Föreningen Modersmålsvännen vid Jönköpings högre elementar-
  läroverk. 1887. (JFA 2011/218)

Nya Tungomålsgillet
Nya Tungomålsgillet - en språkvårdsförening för alla. (Broschyr. JFA 2018/095)

Smålands samt Östra Smålands och Ölands landsmålsföreningar i Uppsala
Ljudbeteckning för småländskan ock öländskan. 1879. (Hft. JFA 2011/218)

2018-06-21

G – Litteraturvetenskap

Gc - Svensk litteraturhistoria

Allmänt
Ingelow & Nilsson. Svenska folkförfattare. (Utg. Svenska Allmogeförlaget, Hvetlanda. JFA 2018/095)
Inte bara kampsång. Fjorton analyser av arbetarlitteratur. 1979.
Lindqvist, Sigvard. Jönköpingsdikt genom tiderna. (JFA 2018/095)
Runnquist, Åke. 1952. Arbetarskildrare från Hedenvind till Fridell.

Smålands Författarsällskap
Andra tider i Småland. Smålands Författarsällskaps skriftserie II. 1969.

Gcz - Särskilda svenska författare

Piratensällskapet - Fritiof Nilsson Piraten
Lång, Helmer (red.). 1985. Minnen av Piraten.

Viktor Rydberg-sällskapet
Veritas. Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift. Nr 1 (1987), 2 (1995), 21 (2005), 28 (2013), 
 32 (2017).

2018-08-17

H – Skönlitteratur

H - Skönlitteratur

Berner, Rudolf. 1938. Spansk rapsodi. (Om spanska inbördeskriget. JFA 2011/218)
Kaféliv. 1996.
Meresjkovski, Dimitri S. 1908. Borgare och plebejer. (Har tillhört Eksjö Arbetarebibliotek.)

Hc - Svensk skönlitteratur

Ahlin, Lars. 1954. Tåbb med manifestet.
Almqvist, Carl Jonas Love. [1981]. Det går an. 
Almqvist, Carl JOnas Love. Kapellet och andra berättelser.
Alvarez, Carlos. 1964. Ord som piskar. 
Bengtzén, Johannes. 1928. Framåt och uppåt marsch!
Bergquist, Lars. Per Brahes undergång och bärgning. (JFA 2018/095)
Bergsten, Frank. 2018. Vuxenvälling. (JFA 2018/211)
Björnberg, Emilie. 1891. Rimmade tankar. (Kopia av avsnittet "Helsning till Jönköping". Hft.)
Björnson, Björnstjerne. 1927. Folklivsberättelser.
Dahlberg, Folke. 1963. Vattenår.
Engström, Albert. 1942. Smålandsberättelser.
Hamrin, Agne. 1931. En liten stad.
Hasse, Nils. 1984. Små små ord med saltstänk.
Henschen, Helga. 1973. Min gröna dröm är röd. (JFA 2019/095)
Johansson, Kjell. 1972. Det finns en krog på vägen till varje revolution.
Järhult, Ragnar. 1981. Bakslaget.
Järhult, Ragnar. 1987. Snigelposten.
K., A. 1922. Torparpojkarna på Vanås. (Utg. Hemmets Bokförlag, Jönköping.)
Lodalen, Mian. 2003 [2005]. Smulklubbens skamlösa systrar.
Lodalen, Mian. 2005. Trekant. 
Människans röst. 1994.
Olsson, Axel. 1950. Böök i Damernas Värld. Kritisk studie till Victoria Benedictssons minne.
Olsson, Axel. 1950. Försvar för död kvinna. 
Palm, Göran. Sverige - en vintersaga. 2 delar.
Rydberg, Viktor. 1913. Romerska sägner. (Bl a om Jönköping, sid 166-189.)
Rydsjö, Elsi. 1963. Kavalkad.
Sandgren, Gunnar E. 2000. Ragnhild. (Gåva av Maria Ridderberg 2017.)
Segerståhl, Fredrik. 1977. Brödupproret. Kring en revolt i Jönköping 1855.
Svensk arbetardikt. Prosa och poesi från femtio år. 1952. (JFA 2016/148)
Svensson, Alarik. 1953. Storklockan och brudkronan.
Svensson, Alarik. 1966. Malmtoner och Offerrök.
Svensson, Alarik. 1969. Sagor dör aldrig.
Wetterbergh, C. A. 1889. Ur Onkel Adams portfölj.
Wägner, Elin. 1948. Spinnerskan.
Wägner, Elin. 1951. Natten till söndag.

2019-04-08

I – Konst, musik, teater, film, fotokonst

I - Konst, musik, teater, film, fotokonst

Allmänt
Kulturkatalog. Jönköpings kommun. Kulturnämnden. 1989, 1990. 
 (JFA 2019/095)
Myggans nöjeslexikon. 1989. Del 1-4, 7-8, 12. (JFA 2011/218)

Kulturalliansen i Jönköping
Blosset nr 1/1985.

Ia - Konst: allmänt

Art talks Jkpgl. 2013.
Bringéus, Nils-Arvid. 1999. Kistebrev tryckta i Jönköping. (JFA 2011/218)
Davidsson, Åke. Småländska bilder i Uppsala universitetsbibliotek. (Kopia. Hft.)
Ericsson, Per. 2002. Fägna & förnöja.
Gåramålare. 1971. (Utställningskatalog från Nordiska museet. Hft.)
Hillerdal, Gunnar & Wallander, Gunnar. 1972. Ett studiematerial med studieplan kring
  Svenskarnas religiösa bilder. (Hft.)
Johansson, Peter & Westling, Barbro. 2011. Förspilld ironi. 
Jönköping. Konst på stan. 2006. (Hft.)
Londos, Eva. 1998. Trädgårdskonster med utblick från höglandet. (JFA 2011/218)
Pira, Sigurd. De medeltida målningarna i Säby kyrka. (Hft. JFA 2018/016)
Rehnberg, Mats. 1981. Folkkonst i Sverige. (Hft.)
Schiller, Harald.1937. Svenska konstnärer i bild med text. (JFA 94/16)
Svensk konstkrönika under 100 år. 1944. (JFA 94/19)
Svenska konstnärer. Biografisk handbok. 1960. (JFA 2017/122)
Vad kampen gällde. 1976. (Utställning på Norrköpings museum. Hft.)

Bodafors Möbelhistoriska Arkiv
Axel Larsson. Humanist i funktionalismens tjänst. 2001. (JFA 02/19)

Folkrörelsernas Konstfrämjande
Folkrörelsernas Konstfrämjande utställningskatalog nr 27. 

Föreningen Svenska Tecknare
Föreningen Svenska Tecknare. Matrikel 83. (Hft.)

Norra Smålands Konstförening
Georg och Hanna Pauli´s donation. Ett urval. 1941. (Hft. JFA 2018/016)

Riksförbundet för bildande konst
(Se Folkrörelsernas Konstfrämjande.)

Sveriges Allmänna Konstförening
Nordensvan, Georg. 1932. Sveriges Allmänna Konstförening 1832-1932. (JLM 2011/218)

Ibz - Särskilda konstnärer

[Bauer, John] Agrenius, Helen. 1990. Den unge John Bauer. (Hft.)
[Billman, Torsten] Lennervald, Dan (red.). 2010. Torsten Billman bildmakaren.
[Hermanson, Jean] Löfstedt, Nils Petter. 2018. Landskrona Foto/Arbetarporträtt av Jean Hermanson.
  (Gåva till arkivet 2018.)
[Hillersberg, Lars] Första andra tredje... Lars Hillersberg. Teckningar -76. (Hft.)
[Hillersberg, Lars] Om ändå Trotskij kunnat rita! Tavlor 1956-1975. Lars Hillersberg. (Hft.)
[Kioki, Li] Aalto, Ingeli. 2015. Li Kioko - en världsmedborgare. 
[Larsson, Marcus] Gauffin, Axel. 1943. Marcus Larsson. Ett svenskt geni. (JFA 94/18)
[Mathsson, Bruno] Böhn-Jullander, Ingrid. 1992. Bruno Mathsson: möbelkonstnären, glashusarkitekten,
  människan. (JFA 2018/016)
[Örnemark, Calle] Andersson, Stellan. 1983. Den fantastiske Calle Örnemark. (JFA 2018/016)

Ic - Arkitektur

Allmänt
Alberius, Bertil. 1966. Habo kyrka. Den måleriska träkatedralen. (Hft.)
Arwidson, Bertil. 1961. Stugan vi drömmer om. 
Atterström, Aug. 1921. Om byggnadsväsendet i Jönköping. (Hft.)
Bebyggelsehistorisk tidskrift. Nr 15/1988. Textilindustrins miljöer.
Björkman, Rudolf. 1904. Jönköpings Rådhus. (Hft. JFA 2018/095)
Bygga och bo. 2001. (Utg. Svenska Turistföreningen.)
Byggnadsordning för Jönköpings stad. 1909. (Hft.)
Cornell, Elias. 1984. Rivningsraseriets rötter.
Danielsson, J. M. 1929. Kumlaby kyrka och kyrkogård på Visingsö. (JFA)
Den nordiska trästaden. Centrala Jönköping. 1972. 
Eriksson, Eva. 1990. Den moderna stadens födelse. Svensk arkitektur 1890-1920.
Franzén, Anders. 2016. Göta hovrätt - rättvisans hemvist under fyra sekel. 
Gudmundsson, S. Beskrivning över Habo kyrka. 1954. (Hft.)
Hallberg, Per-Ola. 1986. Bebyggelsens värde - Östra Torget i Jönköping. (JFA 2018/095)
Hallberg, Per-Ola. 1987. Bäckalyckan, Bymarken och Skänkeberg i Jönköping. (JFA 2018/095)
Hallberg, Per-Ola. 1989. Huskvarna. Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeplan. 
  Jönköpings läns museum. Rapport nr 21.
Huskvarna. Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram. 1987. (Hft.)
Jönköpings parker. 1991. (JFA 2018/095)
Karlson, Bo E. 1974. Storgatan i Jönköping. Bebyggelsen 1785-1850.
Karlson, Bo E. 1996. Gamla Rådhuset i Jönköping. Ett byggnadsminne. (JFA 2018/095)
Karlson, Bo E. 2010. Jönköping - den nya staden. Bebyggelse och stadsplanering 1612-1870.
Kring Sofiakyrkan. 1952.
Kulturvårdsplan för Jönköping: Förslag till arbetsprogram. 1975. (Hft.)
Musikens hus Konstnärernas hus Gamla badhuset. 1991. (JFA 2018/095)
Sanering i Jönköping. 1-5. 
Stadsdelen Väster i Jönköping. Kulturhistorisk utredning och förslag till 
  bevarandeprogram. 1986. (Hft.)
Särskilda byggnadsbestämmelser för de yttre områdena inom stadsplanen i staden 
  Jönköping. 1914. (Hft.)
Vad folket byggde. Ett utkast till folkrörelsernas byggnadshistoria. 1976.
Visioner och vardagsarkitektur. Byggnadskonst i Jönköpings län under 1900-talet. 2007.
Östra centrum, Kålgården och Liljeholmen i Jönköping. Kulturhistorisk utredning och 
  förslag till bevarandeprogram. 1986. (Hft.)

Ih - Konsthantverk

Allmänt
Det är rätt att göra uppror: Mah-Jong 1966-1976. 2003.

Svenska Slöjdföreningen
Svenska Slöjdföreningens Tidskrift. Nr V/1909, VII/1911.

Jönköpings läns hemslöjdsförening
Jönköpings läns hemslöjdsförening. Årsredogörelse och revisionsberättelse för år 1970. (Hft.)
Jönköpings läns hemslöjdsförening 1908-1959. (Hft.)

Jönköpings läns slöjdkommitté
Katalog över den av Jönköpings läns slöjdkommitté anordnade Slöjdutställningen i Jönköping
  å Stora Hotellet den 14-18 september 1906. 1906. (JFA 2011/218)

Ij - Musik

Allmänt
Erixon, Sigurd. Ljudinstrument i svenska byar. (Hft.)
Fjellström, Phebe. 1981. Väckelsen, folkmusiken och folkrörelserna. (Hft.)
Fong, O. 1987. Riksspelemannen "Blinde Janne". Gränna 1843-1926. (JFA 2018/095)
Isaksson, Bo i Rannsätt. 1979. Folkmusiken i Sverige.
Kom som du är till operan. (Hft.)
Körsången i Sverige. Götaland. 1946.
Ling, Jan. 1961. Steklåt och brännvinspolska. (Hft.)
Norlind, Tobias. 1940. Musiker och lekare under medeltiden i Sverige. (Hft.)
Pipa, qwädha, dansa är hiernan tha goth oc goth sälskap. 1966. (Hft.)
Ruuth, Gustaf. 1971. Katalog över äldre musikalier i Per Brahegymnasiet i Jönköping. 
  (JFA 2018/095)
Ruuth, Gustaf. 2001. Musikaliska nöjen i Jönköping 1620-1920. (JFA 2018/095)

Manskören Orpheus
Manskören Orpheus 1887-1937. Minnesskrift. 1937.

Manskören Sångarbröderna Jönköping
Manskören SB 90 år. 1909-1999. (JFA 1999/66)
Manskören Sångarbröderna i Jönköping 50 år 1909.1959. (Hft.)
Manskören Sångarbröderna Jönköping 1909-1979. (Hft.)
SB 50 år. 1959. (Hft.)

Svenska Sångarförbundet
Ljungberger, Erik (red.). 1946. Svensk manskörsång och Svenska Sångarförbundet.

Ik - Teater

Björkman, Rudolf. 1904. Ur Jönköpings Teaters historia.
Dahlbäck, Oscar. Tjusarkungens Jönköping. (Hft. Kopia.)
Dahlbäck, Oscar. Unge kungens Jönköping. (Hft. Kopia.)
Grenna under Brahes örnevingar. (Hft. Kopia.)
Nero, Kristina. 2005. På samma scen. Om samarbete mellan amatör- och 
 yrkesteater. Exemplet Huskvarna. )JFA 06/24)
Ollén, Gunnar. 1979. Svensk amatörteaterhistoria 1865-1978.
Program för Krönikespelet Ebba Brahes kärlekssaga i unge kungens Jönköping 
 i Brahesalen. (Hft. Kopia.)
Ruuth, Gustaf. 1995. Spektakel i Jönköping.
Seth, Carl Johan. Kortfattade minnesanteckningar från Inviten (c) 
 den 13-15 maj 1988 på Jönköpings länsteater inom ramen för projektet 
 Svenska Åren. (Kompendium. Gåva av Eva Londos.)
Westman, Nancy. 1994. Drama i Jönköping.
Wåhlberg, Per Arne. 1992. Cirkus i Sverige.

Skådebanan
Estreen, Richard. 1972. Arbetarna och teatern. (JFA 2019/095)

Im - Film

Allmänt
Film 84-85. (Utg. Svenska Kommunförbundet. Hft.)
Filmer i Fokus. Bakgrund, tillkomst och utveckling 1970-1986. (Hft.)
Hedling, Erik & Jönsson, Mats. 2007. Välfärdsbilder. Svensk film utanför biografen. (JFA 2011/218.)
Idestam-Almquist, Bengt. 1971. Filmstaden Göteborg. Hasselblads - Georg af Klercker - en 
  bortglömd epok. (Hft. JFA 2011/218).
Lindström, Lars. Filmens första femton år. (Hft. JFA 2011/218)
Nordström, Mikael & Östvall, Lars. 2002. Äventyr i filmbranschen.
Nordström, Mikael. 2018. När Jönköpings-Posten slutade ta in biograf-
  annonser och bio blev synd. (JFA 2011/218)
Svenskt biograf- och filmfolk i ord och bild. 1940. Nygren, Sven (red.). (Nr 1189, JFA 2011/218.)
Svensson, Bengt. 1996. När bilden börjar leva. Lefvande bilder i Falkenberg 1898-1915. 
  (Småskrift. JFA 2011/218)
Wilhelm, prins. 1944. Inom egna gränser. Svenska bildrutor av Prins Wilhelm. (JFA 2011/218.)

Sveriges Biografägareförbund
7:an eller 9:an? Sveriges Biografägareförbund 70 år. (Småskrift. Kopia. JFA 2011/218)

In - Fotokonst

Allmänt
Althin, Harald. 1975. Fotograferna Roesler. (Särtryck. Småskrift.)
Blixt & under. Pressfotografernas Klubb Södra jubileumsbok 1943-1993. 
Drottning Victoria 1862-1930. 1982. (Utställningskatalog. Småskrift.) 
Emil Eriksson - fotograf i Jönköping. 2002. Claesson, Anna Maria. (JFA 2018/095)
Fotografer i Östergötland. Från daguerreotypi till digitalt. 2013. (Gåva av Östergötlands museum.)
Fotografiet under 100 år. The Gernsheim Collection. 1957. (Småskrift.) 
Gernsheim, Helmut och Gernsheim, Alison. 1965. Fotografins historia.
Gustav Andersson - flanör med kamera. 2003. Claesson, Anna Maria.
Häger, Olle och Villius, Hans. 1991. Svart på vitt.
Kontaktarket. Nr 1/1995.
Meyerson, Åke och Palme, Sven Ulric. 1959. Historia genom kameraögat.
Moholy, Lucia. [1939]. A Hundred Years of Photography 1839-1939.
Mot glömskans tyranni - en nationell bevarandeplan för fotografi. (Kopia.)
Stewe - möten med kända och okända. (Stewe Andersson. JFA 2011/218)
Strömholm, Christer. 1965. Till minnet av mig själv. 
Svenskar Swedes. 1970. 
Söderberg, Rolf och Rittsel, Pär. 1983. Den svenska fotografins historia. (JFA 2011/218)

Bankeryds Fotoklubb
Bankeryds Fotoklubb 50 år. Kortfattad historik 1952-2002. (Hft.)
Jönköping förr och nu. Almanacka. 1989-1993, 1995-2013.

Huskvarna Fotoklubb
Fotokalender 1983. (Hft.)
Fotokalender 1987. Huskvarna Fotoklubb. (Småskrift.)
Huskvarna. 1961. (Utg. Huskvarna Fotoklubb.)

Skillingaryds Fotoklubb
Skillingarydsbygden i bild. 1982, 1983, 1984. (Hft.)

2019-08-05

J – Arkeologi

J - Arkeologi

Heimdahl, Jens & Franzén, Ådel Vestbö. 2009. Tyska madens gröna rum. 
 (Kv Diplomaten. JFA 2018/095)
Landén, Bill. 2009. Registrerade fornminnen och kulturlämningar i 
 Bankeryd. (JFA 2010/003)
Nordman, Ann-Marie & Pettersson, Claes. 2009. Den centrala periferin. 
 (Kv Diplomaten. JFA 2018/095)

2018-06-21

K – Historia

K - Historia

Allmänt
1900-talet. Vår tids historia i ord och bild. 1974. Band 1-5.
Världskriget i bild. Band I-VII. 
Yapp, Nick. 1998. The Hutton Getty Picture Collection. 1950s, 1960s,
 1970s.
-
Avenarius, Ferdinand. 1916. Bilden som bakdantare.
Berlin, Hjalmar. 1931. Norges bondelag och Norges bondeparti. (Hft.)
Bourne, Henry Eldridge. 1916. The Revolutionary Period in Europe.
Cherep-Spiridovich 1927. Den hemliga världsregeringen eller "Den dolda handen".
Den gula fläcken. Utrotandet av 500,000 tyska judar. 1936.
Det XIX århundradet i ord och bild. 1901.
Henrikson, Alf. 1970. Nordens historier i bilder och beläten.
Horowitz, David. 1969. Kontrarevolution.
Iljin, M. & Broby-Johansen, R. 1945. Det russiske system.
Kennedy och hans män. (Hft.)
Krapotkin, Peter. Franska revolutionen 1789-1793. 2 delar. (JFA 2011/218)
Magnusson, Th. 1933. Hitlerdiktaturen. (Hft.)
Malm, Sven. 1931. Pariser-kommunen 1871-1931. (JFA 2011/8218)
Novemberrevolutionen 1918/1919. 1978.
Palme, Sven Ulric & Meyerson, Åke. 1958. Historia genom kameraögat.
Pataud, E. & Pouget, E. 1911. Hur vi gjorde Revolution.
Sieger der Geschichte. 1963.
Tuchman, Barbara W. 1987. Augusti 1914.

1917 Ryska revolutionen
Gunnarsson, Gunnar. 1967. Ryssland 1917. En revolutionskrönika - månad för
 månad.
Pipes, Richard. 1995. Den ryska revolutionen.
Souchy, Augustin. 1921. Den ryska arbetare- och bonderevolutionen. 

1939-1945 Andra världskriget
Hitlerrikets storhet och fall. 1945.

Kc - Sverige

Allmänt
Ahnlund, Nils. 1938. Nya Sverige. De historiska huvuddragen.
Almgren, Birgitta. 2009. Inte bara Stasi... Relationer Sverige-DDR 1949-1990.
Aronsson, Peter & Björkman, Börje & Johansson, Lennart. 1994. ...och fram träder landsbygdens
  människor... Studier i nordisk och småländsk historia tillägnade Lars-Olof Larsson på
  60-årsdagen den 15 november 1994. (dedikation till Per Ericsson)
Aronsson, Peter & Johansson, Lennart. 1999. Stationssamhällen. Nordiska perspektiv 
  på landsbygdens modernisering.
Baehrendtz, Nils Erik. 1974. Mormors Sverige.
Björk, Kaj. 2001. Spanien i svenska hjärtan.
Bratt, Peter. 1973. IB och hotet mot vår säkerhet.
Cederberg, Björn. 2007. Kamrat spion. Om Sverige i Stasiarkiven.
Den svenska historien. Band 3, 5, 7. 1966-1968.
Ekengren, Ann-Marie & Oscarsson, Henrik. 2002. Det röda hotet. 
Elmlund, Peter & Glans, Kay (red.). Den välsignade tillväxten.
Eneberg, Kaa. 2003. Förnekelsens barn. Svenskarna som drog österut.
Flink, Ingvar. 1969. Hungerdemonstrationerna i Västervik 1917. (Hft.)
Frick, Lennart W. & Rosander, Lars. 1998. Det vakande ögat. Svensk underrättelsetjänst 
  under 400 år.
Geijer, E. G. 1834. Svenska folkets historia.
Grassman, Sven. 1986. Det plundrade folkhemmet.
Grimberg, Carl. 1910. Sveriges historia för folkskolan.
Gårdlund, Torsten. 1942. Industrialismens samhälle.
Harning, Anderz. 1989. Sverige, Sverige fosterland.
Hazelius, Kim. 2006. De kallades Snapphanar. Friskyttar, rövare & bondeuppbåd.
Henriksson, Fritz. 1939. Sveriges deltagande i Nya Sverige jubileet.
Henschen, Helga. 1973. Min gröna dröm är röd.
Johansson, Gustav. 1969. Svenska folkets undangömda öden.
Jägerstad, Hans. 1975. Sveriges historia i årtal. 
Krantz, Tobias. 1990. Nazismen och fascismen i Sverige 1920-1945.
Lindorm. 1958. Ett folk på marsch 1872-1914.
Lindqvist, Sven. 2000. Framtidslandet.
Magnusson, Lars. 1996. Sveriges ekonomiska historia. (JFA 2018/095)
Montgomery, Arthur. 1931. Industrialismens genom brott i Sverige.
Nilsson, Jan-Olof. Lucky Strike. 2013.
Ny svensk historia. Gustavianskt 1771-1810. 1945. (Tillhört ABF:s bibliotek nr 173 Jönköping.)
Ny svensk historia. Carl XIV Johan-Carl XV och deras tid 1810-1872. (Tillhört ABF:s 
  bibliotek nr 173 Jönköping.)
Ny svensk historia. Oscar II och hans tid. 1934.
Ny svensk historia. Oscar II och hans tid. 1943. (Tillhört ABF:s bibliotek nr 173 Jönköping.)
Ny svensk historia. Gustaf V och hans tid. 1907-1918.
Ny svensk historia. Gustaf V och hans tid. 1919-1927.
Ny svensk historia. Gustaf V och hans tid 1928-1938. 1940. (Tillhört ABF:s bibliotek 
  nr 173 Jönköping.)
När Oscar var kung. Åren 1872-1907. 1976.
Olsson, Jan Olof. 1965. Den okände soldaten 1914-1918.
Rosberg, Algot. 1918. Amalthea.
Sahlberg, Gardar. 1966. Levande bilder från ett svunnet Sverige. (JFA 2011/218)
Svensk kulturhistoria. Svenska krönikan. 1981. (JFA 2018/095)
Svensk revy. En bokfilm om vårt sekel. 1967. (JFA 2011/218)
Sverige 1900-talet. 2000. (JFA 2011/218)
Sveriges land och folk. 1901.
Thulstrup, Åke. 1962. Med lock och pock. Tyska försök att påverka svensk opinion 1933-45.
Äventyret Sverige. En ekonomisk och social historia. 1993. (JFA 2018/095)

1855 Brödupproret i Jönköping
Gudmundsson, Anne-Marie. 1984. Brödupproret i Jönköping 1855. (Uppsats.)
Radhammar, Björn. 2002. Brödupproret i Jönköping 1855. (Uppsats.)

1931 Ådalen
Ådalen. Glöm dem aldrig. 1981.
Ådalskommissionens berättelse. 1931. (JFA 2019/095)
Östberg, Konrad. 1968. Ådalshändelserna 1931. (Hft.)

1939-1945 Andra världskriget
Berglund, Tobias & Sennerteg, Niclas. 2008. Svenska koncentrationsläger i 
 Tredje rikets skugga.
Björklund, Eric. 1981. Petsamotrafiken. 
Björklund, Eric. 1984. Tysktrafiken. 
Björkman, Leif. 2006. Säkerhetstjänstens egen berättelse om spionjakten 
 krigsåren 1939-1942.
Division Nordland i strid. 2011.
Fred. Radiodokument om krigsslutet. 1946. 
Granevall, Nils. 1940. Landsförrädare. (JFA 2019/095)
Gullers, K. W. & Nycop, C. A. 1975. Då. Våra beredskapsår 1939-1945.
Linder, Jan. 2002. Andra världskriget och Sverige. Historia och 
 mytbildning.
Lundberg, Lennart. 1993. Krigsmalmens offer. 
Lundberg, Lennart. 1997. Under kriget. Svenska spioner och hjältar i 
 skuggan av andra världskriget.
Steen, Kjell-Åke. 1986. Svenskar i Hitlers krig.
Stålhane, Bertil. 1943. Svenska folket undrar. 
Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias. 1997. Sverige och Förintelsen. 
Vad hände egentligen i Sverige under andra världskriget? (Hft.)
1. Arbetskompaniet Storsien - en bok om politisk internering 1939-1940. 1972.

Föreningen Svenskbyborna
Svenskbyborna. 50 år i Sverige 1929-1979. 1979. (Utg. Föreningen
 Svenskbyborna.)
Svenska Historiska Föreningen
Historisk tidskrift nr 2/1977. (JFA 2018/095)

Svenska Sacco-Vanzetti Försvarskommittén
Sacco-Vanzetti rörelsen i Sverge. 1928. (Utg. Svenska Sacco-Vanzetti 
 Försvarskommittén.)

Kk - Spanien

Svenska hjälpkommittén för Spanien Spanienhjälpen. En redogörelse över 
 Svenska hjälpkommitténs för Spanien verksamhet under tiden 9 oktober 
 1936-31 augusti 1938. 1938. (Hft.) 
Storm över Spanien. Det spanska fascistupproret, dess förhistoria och 
 följder. 1936. (Hft.) 

Ku - Allmän socialhistoria

Allmänt (periodica)
Svenskt liv och arbete. 14. Järnbruksminnen. 1952.
Svenskt liv och arbete. 19. Verkstadsminnen. 1953. (JFA 2016/148) 
Svenskt liv och arbete. 23. Kommunalarbetarminnen. 1958. 
Svenskt liv och arbete. 27. Snickarminnen. 1961. (JFA 2019/061)
Svenskt liv och arbete. 31. Stenhuggarminnen. 1973. 
Svenskt liv och arbete. 33. Anläggarminnen. 1983.

Allmänt
Arbetets ära - lätt att bära. Varvspensionärer berättar. 
Barr, Knut. 1906. Arbetets Söner. Ett illustrationsverk öfver den svenska arbetsklassen.
Berglund, Bengt. 1982. Industriarbetarklassens formering.
Bryta, bygga, bo. 1994. (JFA 2018/095)
Den svenska arbetarklassens historia. 1941-1957. 12 band.
Forsman, Per. 1989. Arbetets arv.
af Geijerstam, Jan. 1990. Arbetets historia i Sverige.
Hansson, Sigfrid. 1930. Skråtidens gesäller. (JFA 2018/095)
Heckscher, Eli F. 1942. Svenskt arbete och liv från medeltiden till nutiden. (JFA 2016/148)
Heckscher, Eli F. 1965. Svenskt arbete och liv.
Hedkvist, Karl. 1993. Arbetets döttrar och deras söner.
Hermanson, Jean och Isaksson, Folke. 1971. Nere på verkstadsgolvet.
Johansson, Johanna. 1999. Prostitutionen i Smålands Jerusalem mellan 
 1869-1871 och 1884-1911. (Hft.)
Lantz, Sture W. 1976. I kamp för en identitet. 
Leijon, Evert. 1981. Före tystnaden. 
Löfgren, Mia Leche. 1946. Hård tid.
Nordström, Ludvig. 1924. Det okända Sverge.
Reuter, Kurt. 1979. De hårda åren. 
Tygesen, Peter & Waehle, Espen. 2006. Congospor. Norden i Congo - Congo 
 i Norden. (JFA 2011/218)

Ky - Historiska hjälpvetenskaper

"Den bars främst i vårt led..." En bok om fanor och standar. 1984. 
 (Utg. Folkrörelsernas Arkiv i Gävleborgs län. JFA 03/19.)
Ek, Sven B. Med fanorna för folket.
Fanor och standar i Alingsås. 1995. (Utg. Folkrörelsernas Arkiv i 
 Alingsås.)
Jauhiainen, Veikko. 1987. Fanor i bruk och förvar. (Utg. Brevskolan. 
 Folkrörelsernas Utbildningsförlag.)
Stadsvapen Landskapsvapen Länsvapen. 1967. (Småskrift.)
Thor, Clas. 1982. Med fanorna i täten. (Utg. Folkrörelsernas Arkiv i 
 Örebro län.)
Vår röda fana har inte alltid varit röd. 1986. (Utg. Folkrörelsearkivet, 
 Helsingborg.)

2019-05-27

L – Biografi med genealogi

Ld - Genealogi

Allmänt
Andersson, Kent & Anderö, Henrik. 2006. Ordbok för släktforskare. (JFA 2018/095)
Engström, Jon. 2010. Att släktforska. En vägledning för nybörjare. (Småskrift.)
Garnert, Jan. 1982. Kulturhistoria för släktforskare. (Gåva av Gunnel Hedlund 2018.)
Heckscher, Ella. 1959. Sex kapitel om släktforskning. (Gåva av Gunnel Hedlund 2018.)
Hildebrand, Bengt. 1961. Handbok i släkt- och personforskning. (JFA 2018/095)
Rydberg, Sven A. 1944. Släktforskning. (Gåva av Gunnel Hedlund 2018.)
Självbiografen. Nr 1/1996. (Hft.)

Genealogiska Föreningen (plac. JFA 5000 14.)
GF-aktuellt. Nr 4-45, 47-57, 113-119, 121-129, 131-152, 154-155, 157. 1975-2004. 
 (JFA 2018/095)
Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen. 
  6. Koit, Jakob. 1953. Rannsakningen om halvfrälset i Småland omkring 1575. (Kopia.)
  9. Lindholm, Carl. 1976. Bomärken. (JFA 2018/095)
  10. Johansson, Ulla. 1976. Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755. 
Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen. 13. Genealogiska Föreningen 1933-1983.
Släkt och hävd. 1954:2-3, 1955:3, 1956:1, 2, 1959:2, 1963:1, 2015:2.
Svenska släkter. Nr I:1 (1979), Häfte 1:2 (1985). (JFA 2018/095)

Personhistoriska Samfundet (se JFA 5000)
Personhistorisk Tidskrift. 1914: 3, 1915: 2-3, 4, 1924: 3-4. (JFA 2018/095)
Särtryck ur Personhistorisk Tidskrift 1917. (JFA 2018/095)

Sveriges Släktforskarförbund
Släkten... 1 (1992).
Särtryck ur Släktforskarnas årsbok ´05. (JFA 2018/095)
Årsbok 1988, 1989, 1990. (JFA 2018/095)

Västra Sveriges genealogiska förening
Påhlsson, Leif (red.). 1971. Västsvensk genealogi och personhistoria. (JFA 2018/095)

Lm - Biografiska uppslagsverk

Allmänt
Hof-calender 1818. (Gåva av Gunvor Bunnfors.)
Porträtt- och Biografialbum öfver Svenska Statsrådets ledamöter samt Riksdagens Andra kammare 
 år 1903. (Hft.)
Porträtt-galleri för Sveriges typografer. 1898.
Porträttgalleriet Grafia. 1907.
Småländska kvinnor. 1941. Eneroth, Georg.
Svensk folkskole-matrikel. 1904.
Svenska Läkare Porträttgalleri. 1927. (JFA 2011/218)
Svenska polisen. 1933. 2 delar. (JFA 2017/122)
Svenske frimurare. IV. Provinsiallogen i Linköping. 1904. (JFA 2011/218)
Svenskt porträttgalleri. IV, XVI-XVII, XX, XXIII. (JFA 2011/218)
Svenskt sjöfolk i krig och fred. 1950.
Sveriges styresmän. 1937. (Exemplaret tryckt för ABF:s bibliotek nr 173 Jönköping.)
Vem var det? 1944.
Vem är det? Svensk biografisk handbok. 1947.
Vem är vem? Götalandsdelen. 1948.
Vem är vem? Skånedelen. 1948.
Vem är vem. Götaland. 1965.
Vem är vem. 1962-1968. 5 delar.
1883 års män. 1927. (JFA 2011/218)
1887 års män. 1877-1927. (JFA 2011/218)

Jönköpings län
Adress-kalender för Jönköpings stad 1889. (Kopia. JFA 2018/016)
Adress-kalender för Jönköpings stad och omnejd år 1886. 1886. (Kopia. JFA 2018/016)
Adresskalender. För Jönköping 1936. (Kopia. JFA 2018/016)
Adresskalender. År 1906. (Jönköping. Kopia. JFA 2018/016)
Adresskalender för Jönköpings stad år 1875. (Kopia. JFA 2018/016)
Adresskalender för Jönköpings stad år 1878. (Kopia.)
Adresskalender 1914 för Jönköpings stad. (Kopia. JFA 2018/016)
Affärs-, Industri- & Upplysningskalender över Jönköping, Huskvarna och Gränna. 1926-1927. 
  (Kopia. JFA 2018/016)
Illustrerad adressbok för Jönköping. 1913. (Småskrift. Kopia.) Jönköpings Adress- 
  och Telefonkalender 1927.
Jönköpings Adress-Kalender 1899-1900. (Kopia.)
Jönköpings Adresskalender. 1908. (Kopia. JFA 2018/016)
Jönköpings Adresskalender 1918-1919. (Kopia. JFA 2018/016)
Jönköpings Adresskalender År 1909. (Kopia.)
Jönköpings Adresskalender. 1961-62. (Småskrift.) Jönköpings Adresskalender. 1963. 
  (Småskrift.) Jönköpings Adresskalender. Nr 3. 1964. (Småskrift.)
Jönköpings län i porträtt och bild. 1941.
Jönköpings län porträttgalleri. 1927.
Jönköpings läns kalender 1917. (JFA 91:2)
Jönköpings stads adress- och annonskalender för år 1896. (Kopia. JFA 2018/016)
Jönköpings stads Adress-Kalender 1899-1900. (Kopia. JFA 2018/016)
Jönköpings stads adress-kalender 1901. (Kopia.)
Jönköpings stads adress-kalender 1904. (Kopia. JFA 2018/016)
1886 års adress-kalender för Jönköpings stad och omnejd. (Kopia.)

Ls - Biografiska samlingar

Banerförare. (Utg. Folket i Bilds förlag.)
 1. Hjalmar Branting.
 2. Fredrik Sterky.
 5. Axel Danielsson
 6. Herman Lindqvist.
 9. Hansson. 
Blaxhult, Malte. Saga sägen sanning. (JFA 2018/016)
Blomqvist, Erhard. 1944. Västgötasmålänningar vid Vättern. (JFA 2018/095)
Clemensson, Gustaf. 1933. Släkten DUbb. (Hft. JFA 2018/095)
Döttrar af Småland - en faktasamling. (Hft. JFA 2018/095)
Ericsson, Per. 2006. Behyvlade i Jönköping. Om snickarsläkten Flygare och Onkel Adams 
  okända barndom.
Hermansson, C. H. 1977. Kommunister 1.
Holmberg, Håkon. 1976. Släkten Bjugg från Västergötland och Småland. (Hft. JFA 2018/095)
Hägg, Fritz. 1941. Vänner - märkeskvinnor märkesmän. (JFA 2002/11)
Järhult, Ragnar. 1989. Den gode sheriffen & andra reportage. (JFA 2011/218.)
Järhult, Ragnar. 1997. Pärleporten. Personliga reportage. (JFA 2018/016)
Kvinnor i Småland. 1989. (Utg. Smålands Författarsällskap.)
Luthersson, Gösta. 1982. Engströmssläkten. (Hft. JFA 2018/095)
Palmqvist, Efr. 1945. De som bröto marken. (SAM:s bokförlag)
Ramsay, Ebba. 1937. Historiska kvinnoöden.
Rosengren, Henrik. 1982. Förfäderna. (Uppsats. Om släkten Rosengren.)
Silfving, J. 1957. Krigare godsägare fattighjon. Björnramarna i Småland och deras 
  släktingar i Tjust och i Östra härad.
Sjöström, Hans O. 1987. Klassens ljus eller hur man hamnar i arbetarregeringen.
Spångberg, Valfrid. 1936. Från Arvid Posse till Per Albin Hansson. 
Söderberg, Brita. 1967. Släkten Bergh. (JFA 2018/095)
Wieselgren, Harald. 1889. Bilder och minnen.
Yve, Herbert. 1938. Banbrytare och stridsmän.

Lz - Biografi: särskilda personer

Almers, Lennart. Fårliga äventyr i verkligheten.

Almquist, Carl Jonas Love
Olsson, Henry. 1937. Carl Jonas Love Almquist till 1836.

Almqvist, Knut Wilhelm
Hägg, Fritz. 1940. Knut Wilhelm Almqvist. (Svenska Alliansmissionens arkiv)

Andersson, Sten. 1993. I de lugnaste vatten...
Andersson, Thure. 1929. Minnen och upplevelser. (SAM:s förlag)

Andrée, Salomon August 
Med Örnen mot polen. 1932.
S. A. Andrée. Minnen och anteckningar från polarfararens barndoms- och ungdomstid. 1931. 
  (Utg. Grenna Hembygdsförening.)

Asker, G. F. 1897. Lefnadsminnen. (JFA 2018/095)

John Bauer
Agrenius, Helen. 1990. Den unge John Bauer. (Hft.)
Herman och Ove Ekelund berättar om Torestorp och John Bauer i Mullsjö. 1971. (Hft.)

[Benedictsson, Victoria] Key, Ellen. 1889. Ernst Ahlgren. (Småskrift.)
Berglund, Kåge. 1981. För många chefer för få indianer. Minnen och reflexioner kring vår tid.
[Bernadotte, Oscar II] Nytt och gammalt. Några blad ur min dagbok. 1864. (Tillhört Kungl. Smålands
  Art.reg:tes Officerskårs-bibliotek. Innehåller löst blad "Tvenne Eldande Campsånger".)
Björnberg, Karl. 2001. Återblick vid vägens slut.
[Brahe, Per d.y.] Till minnet av Per Brahe d.y. den 12 september 1930. (Hft.)
[Branting, Hjalmar] Hjalmar Branting i närbild. 1939. Magnusson, Gerhard. (Från Värnamo 
  Typografiska Förening.)
[Bremer, Fredrika] Wägner, Elin. 1949. Fredrika Bremer.
[Carleson, C. N.] Björk, Kaj. 1994. Carle eller vägen åt vänster.
Casparsson, Ragnar. 1961. Vårt fattiga liv.
Crusenstolpe, M. J. 1917. Morianen eller Holstein-Gottorpska huset i Sverige. (JFA 2018/095)
[Dahlberg, Erik] Nilsson Heden, Hjalmar. 1900. Erik Dahlberg. (JFA 2007/31. Småskrift.)

Kata Dalström
Kata Dalström. En minnesskrift. 1924. 
Minnesskrift över Kata Dalström. 1929.

Danielsson, Axel
Janis. 1905. Axel Danielsson. Minnen och hågkomster. (JFA 2019/061)
Om revolutionen i Sverige. Ett urval med förord av Per-Olov Zennström. 
 1972. 
[Danielsson, Louise] Huset som ville ha en trädgård. 2003. 
Elmgren, F. E. 1920. 30 år som agitator. 
[Enander, Lennart] Järhult, Ragnar. 1995. Jag smickar diktens kläder. (JFA 2018/095)
[Engels, Frederick] Stepanova, Jelena. 1958. Frederick Engels.

Engström, Albert
Strix. 1897. (Inb. årg. JFA 2011/218.)

Engström, Odd. 1991. Vidare.
Erlander, Tage
(Plac. JFA 5000 - 10. SAP)
Erlander, Tage. 1972. 1901-1939. (Med autograf.)
Erlander, Tage. 1973. 1940-1949. (Med autograf.)
Erlander, Tage. 1974. 1949-1954. (Med autograf.)
Erlander, Tage. 1976. 1955-1960.
Erlander. Tage. 1979. Sjuttiotal.
Erlander, Tage. 1982. 1960-talet. (JFA 2005/056)
Femton år med Tage Erlander. 1961. (JFA 2019/061)

Fast, Erik. 1968. Minnen från politik och samhälle.
[Franson, Fredrik] Palmqvist, Efr. 1947. I människosonens tecken. (SAM:s förlag)
[Frykman, Nils] Lövgren, Oscar. Nils Frykman. 1972. Den kristna glädjens sångare. (JFA 2004/041)
Gyllin, Yngve. 1978. Hungertramp. Röster ur rörelsen.
Hammarskjöld, Dag. 1963. Vägmärken. (JFA 2011/2018)
Hamrin, Agne. 1979. I fascismens Europa.
[Hansson, Per Albin] Sjung med oss Per Albin! (Hft.)
[Hansson, Wilhelm] Rydén, Josef. Gästgivaren i Gislaved som drev igenom Storskiftet. 
  (Hft. JFA 2018/095)
Hasse Jonsson, Nils. 1980. Pojken från Djurläkarliden.
[Hebbe, Wendela] Hebbe, Brita. 1974. Wendela. (JFA 2018/016)
[Henriks, Svening] Palmqvist, Efr. 1943. Svening Henriks. Levnadsteckning.
Hermansson, Carl-Henrik. 1994. År av nåd. Minnen och frågor.
[Hierta, Lars] Kihlberg, Leif. 1968. Lars Hierta i helfigur. (JFA 2018/095)
[Hildebrand, Emil] Den lille fascikeln. Nr 4/1997. (Utg. Sällskapet Emil Hildebrands vänner.)
[Hill, Joe] Nerman, Ture. 1951. Arbetarsångaren Joe Hill. Mördare eller martyr?
[Hirdman, Gunnar] En bok till Gunnar Hirdman. 1948. (Från Huskvarna SDUK.)
Hjortstam, Arne. 2012. Att minnas. Mina barn- och ungdomsår 1938-1960.
Höglund, Zeth. 1939. Häxnatt över Europa.
Höglund, Zeth. 1956. Minnen i fackelsken. III. Revolutionernas år 1917-1921.
[Jennings, John] Norrby, Jonas. 1991. Jennings.
[Johansson, Oscar] Nordquist, Christina. Historien om Oscar. (Hft.)

Johansson, Viktor
Johansson, Viktor. 1924. Ur minnes gömmor.
Johansson, Viktor. 1944. Minnen från färdevägen. (SAM:s Vilohem Holsbybrunn.)
Johansson, Viktor. 1944. Nya minnen från färdevägen. (Ex. 1. SAM:s Vilohem Holsbybrunn.)
Johansson, Viktor. 1944. Nya minnen från färdevägen. (Ex. 2. JFA 14/172)
Wilson, Carl. 1970. Viktor Johansson. En berättarkonstens mästare.
Wilson, Carl (red.). 1955. Viktor Johansson. En minnesbok. (JFA 01/038)

[Jönsson, Petter] Granmo, Albert. 1970. Petter Jönsson i Träslända. (JFA 2018/016)

Key, Ellen
En bok om Ellen Key. 1919.
Gram, Magdalena. 2008. Ellen Key om böcker och läsning.
Jansson, Hedda. 2013. Där livets hav oss gett en strand.
Key, Ellen. 2006. Några tankar om yttrande- och tryckfrihet.
Key, Ellen. 2006. Skönhet för alla. 
Michelsen, Ellen. 1952. Brev från Ellen Key 1907-1925.

Kilbom, Karl. 1953. Ur mitt livs äventyr.
Kilbom, Karl. 1955. Cirkeln slutes.
[Kindblom, Henry] Guds vandringsman. 1978.
Krapotkin, Peter. 1917. En anarkists minnen.
[Kuusinen, Otto Wille.] Hodgson, John H. 1974. Den röde eminensen.
[Lagergren, Jonas Johan] Den förste folkbibliotekarien i Sverige. 1970. (Hft. 2018/095)
Leander, Ulrik. 1936. En fängelsedirektörs minnen.
Leijon, Anna-Greta. 1991. Alla rosor ska inte tuktas!
[Lidforss, Bengt] Karlsson, Ragnhild. 1983. Bengt Lidforss och botaniken. (Gåva av förf. 2018.)
[Liedberg, Johan Olof] Guldgrävaren Johan Olof Liedberg. 1972. (Hft.)
[Lindblad, J. M.] Nerman, Ture. 1928. En präst av gamla stammen.
[Lindbom, Ingierd] Den triska frun. En borgarkvinna i 1700-talets Jönköping. 2002. 
  Esping, Ulla. (JFA 2018/016)
[Lindbom, Petter] Esping, Ulla. 1998. Välbetrodde mönsterskriwaren.
[Lindh, Anna] Svenning, Olle. Anna Lindh - en minnesbok av Olle Svenning. 2003.
Lindström, Ulla. 1970. Och regeringen satt kvar!
Ljungdahl, O. 1926. En fritänkare-agitators minnen. 
Losten, Peder. 2012. Peders personer och Åkermans apa.
Lundberg, Gunnar. 1944. Där striden hetast stod. (JFA 2019/095. Lundberg
 var medarbetare på Smålands Folkblad.)
[Lundström, J. P.] Curman, Johan. 2000. Boktryckarn själv.
Magnusson, Arvid. 1998. En tillbakablick på livet som har gått.
[Mickel i Tenhult] Ström, Thure. 1970. Mickel i Tenhult. (JFA 2018/095)
[Mårdberg, Vilhelm] Malmström, Evald. 1929. Kolportör, präst, frälsningsofficer. 
Möller, Gustav. 1959. När vi började.
Nilsson, Torsten. 1977. Människor och händelser i Norden.
[Nylander, Johannes] Wikmark, Gunnar. 1968. "Socialist-prästen" Johannes Nylander. Till
  frågan om kyrkan och arbetarrörelsen.

Odencrants, Thor Herman
Odencrants, Arvid. 1947. En Jönköpingsstudent i Uppsala omkring 1870. (Hft.)
Palmqvist, Efr. 1940. T. H. Odencrants. (SAM:s förlag, JKYF:s bibliotek.)

[Olsson, Jan Olof] Jolo i DN. 1974

Palm, August
August Palm. Den svenska socialdemokratins banbrytare. Häfte 1-7, 10-13.
 (JFA 2019/061)
Ericsson, Martin. 2003. "Skräddaren Palm ville arbetarne icke höra". Om
 agitatorn August Palms besök i Jönköping åren 1883 och 1885. (Uppsats.)
Palm, August. 1901. Ögonblicksbilder från en tripp till Amerika.

Palmberg, Karl
Elmgren, Kl. 1927. Palmbergsminnen. (JFA 2018/095)
Palmqvist, Efr. 1942. Karl Palmberg och hans samtida.

Palme, Olof
1987. Kanger, Thomas. Mordet på Olof Palme. Utredning på villospår. 
1989. Palmerapporten.
1989. Mordet på Palme och polisspåret. (Utg. KPML (r) 1989.)
2002. Peterson, Thage G. Olof Palme som jag minns honom.

[Pehrsson-Bramstorp, Axel] Bramstorp. 1951.
Persson, Göran. 2000. Tankar och tal.
Persson, Peter. Boomen eller Fan, vad många vi är. 2016. (Hft.)

Petersen, Emilie - "Mormor på Herrestad"
Hägg, Fritz. 1944. Ett helgons bikt. (Svenska Alliansmissionens arkiv)
Hägg, Fritz. 1944. Ett helgons bikt. (JFA 02/10)
Rundbäck, K. A. 1932. Mormor på Herrestad. (JFA 2002/09)
Rundbäck, K. A. 1932. Mormor på Herrestad. (Inkl. visitkort från Herrestads Missionsgård, 
  Kärda.)
Thulin, Olof. 1959. En kyrklig kvinnogärning. Ett hundraårsminne. (Hft.)

[Polhem, Christopher] Lindgren, Michael H. 2011. Christopher Polhems testamente.
[Printz, Johan] Granander, Sven. 1987. Biografi och släkthistoria över Delaware-guvernören Johan
  Printz. (JFA 2018/095)
[Rosenius, Carl Olof] Lodin, Sven. 1933. Carl Olof Rosenius i unga år (1816-1842).

Rydberg, Viktor
Engberg, Magnus. 1995. Viktor Rydberg ser på sig själv. (Hft. JFA 2011/095)
Forsström, Axel. 1928. Viktor Rydbergs barndom och skolår i Jönköping
 och Växiö. (JFA 2018/095.)
Forsström, Axel. 1960. Viktor Rydberg. Barndom och ungdom 1828-1855. (JFA 2011/218)
Silfverbrand-Erikson, Susy. 1920. Föregångsmän. Viktor Rydberg. (Hft.)
Sjöberg, Birthe. 2005. Den historiska romanen som vapen. (Gåva av Birthe Sjöberg.)
Sjöberg, Birthe. 2009. Den politisk-satiriske Viktor Rydberg. Tomtebissen 1857. (Gåva av Birthe 
  Sjöberg.)
Sjöberg, Birthe & Vulovic, Jimmy (red.). 2012. Bibelns lära om Kristus. (Gåva av Birthe Sjöberg.)

[Rydeman, Johan] Rydeman, Stig. 1987. Från vallgosse till prost. (JFA 2018/095)
Rydén, Josef. 2018. Skrivet och tryckt - en bibliografi. (Gåva av författaren, maj 2018.)

[Räf, Erik] Erik Räf - sin egen lyckas smed! 2002.
Sandberg, Stellan. 2017. Rapport från ett annorlunda liv. (Förvärv 17/10 2017.)
Schyman, Gudrun. 1998. Människa kvinna mamma älskarinna partiledare.
[Sellergren, Peter Lorenz] Hård af Segerstad, Erik. 1966. Om Peter Lorenz Sellergrens härstamning.
  (Hft. JFA 2018/095)
Sjöqvist, Oscar. 1967. Drängafröjd och knektamöda.
Smith, Andrew. 1937. Jag har varit arbetare i Sovjet. 
[Sterky, Fredrik] Sjöberg, Sten. 1942. Fredrik Sterky.
[Sträng, Gunnar] Johansson, Anders L. 1992. Gunnar Sträng. Landsvägsagitatorn.
Stuchly, Wenzel. 1981. Den långa vägen. Från Böhmen till Småland.
Tagesson Möller, Axel. 1924. Jag minns... Typer och tidsbilder.

Tegnér, Esaias
Esaias Tegnérs brev. XI. Supplement och personregister. 1976.
Gadelius, Bror. 1927. Skapande fantasi och sjuka skalder.
Olsson, Oscar. 1911. Esaias Tegnér. En folkskrift. (Utg. AB Svenska Nykterhetsförlaget.)

[Thorsson, F. V.] Vennerström, Ivar. 1926. F. V. Thorsson. En minnesskrift. (JFA 1989/45)

Wallenberg, Raoul
Smith, Danny. 1991. Raoul Wallenberg "försvunnen hjälte". (Livets Ords förlag.)

[Wetterlind, Adéle] Fransson Malm, Elisabeth. 2002. En yrkeskvinna i det offentliga rummet 
  - Om Adéle Wetterling (1854-1938) som folkskollärarinnornas företrädare. (Uppsats.)
Viberg, Allan. Från Medelpads skogar till Smålands Jerusalem.

Wieselgren, Peter
Phénomenet Peter Wieselgren. Smålänningen som blev historiker, biograf, 
 präst och nykterhetsreformator i 1800-talets Sverige. 2002. 
 (JFA 2018/095)

Wieselgren, Peter. 2003. Ur min lefnad.
Wilson, Carl. 1975. Jag minns... 
[Williams, George] Hesslén, Aug. 1911. George Williams. Kristliga Föreningens af Unga Män 
  grundläggare.
Wilstadius, Paul. 1970. Paul Wilstadius tryckta skrifter 1923-1970. (Hft. JFA 2018/095)
[Visborg, Anna] Höglund, Gunhild. 1951. Stridbar kvinna. Några blad ur Anna Visborgs liv
  och svensk kvinnorörelse.
Wrangel, Thecla. 1926. Från forna tider. (JFA 2011/218)
Värnlund, Rudolf. 1982. Rum som jag bott i. (JFA 91:1)
Ydreborg, Einar. Livstrådar - en torparson berättar. (JFA 91:51)
[Åkerhielm, Hjalmar] Åkerhielm, Erik. 1935. Ur gulnade blad. 
Åsbojäntan (Agda Johansson). 1926. Gamle farfars berättelser.
[Ödman, Lars Persson] Mollstadius, Axel. 1967. Kanngjutaren Lars Persson Ödman. (Hft.)

2019-05-27

 M – Etnografi, socialantropologi

M:d - Etnografisk etc teori, filosofi och metodlära

Arnstberg, Karl-Olov. 1992. Varning för undermålig etnologisk forskning! (Kopia. Hft.)
Arnstberg, Karl-Olov (red.). 1992. Etnologisk samhällsforskning. 
Bauman, Richard. 1987. Ed Bell, Texas storyteller: The Framing and Reframing of Life 
  Experience. (Kopia. Hft.)
Blumer, Herbert. 1962. Society as Symbolic Interaction. (Kopia. Hft.)
Brown, Mary ELlen. 1990. Personal experience stories, autobiography, and ideology. (Kopia. Hft.)
Brox, Ottar. 1978. Komparativ analys av marginella lokalsamhällen. (Hft.)
Brück, Ulla. 1984. Identitet, lokalsamhälle och lokal identitet. (Hft.)
Burgess, Ernest W. Social problems and social processes. (Kopia. Hft.)
Daun, Åke. 1982. Etnologi, ett perspektiv på människors kultur. (Hft.)
Daun, Åke & Löfgren, Orvar. 1973. Etnologiska metoder.
Degh, Lindra. 1985. "When I was six we moved west...". (Kopia. Hft.)
Douglas, Mary. 1966. Purity and Danger. (Kopia. Hft.)
Dundes, ALan. The Study of Folklore. (Kopia. Hft.)
Edström, Göte. Bibliografisk hjälpreda i folklivsforskning. (Kopia. Hft.)
Gustavsson, Anders. 1982. Förtegenhet vid etnologiska intervjuer. (Hft.)
Hanssen, Börje. 1973. Kulturens permanens och förändring. (Kopia. Småskrift.)
Hellspong, Mats & Löfgren, Orvar. 1972. Etnologiska lokalundersökningar. (Kopia. Småskrift.)
Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.). 1999. Etnologiskt fältarbete.
Klein, Barbro. Transkribering är en analytisk akt. (Kopia. Småskrift.)
Kuhn, Thomas S. 1981. De vetenskapliga revolutionernas struktur. (Kopia. Småskrift.)
Levi-Strauss, Claude. 1963. Mytens strukturer. (Kopia. Småskrift.)
Muntliga möten. (Utg. Nordiska museet/Samdok.)
Tumme med tingen. (Utg. Nordiska museet/Samdok.)
Vannérus, Allen. 1930. Kulturlära - en ny vetenskapsgren.
Verbalt. Visuellt. Materiellt. Om museernas dokumentation och insamling. (Utg. Nordiska 
  museet/Samdok.)

Ma - Europa: allmänt

Daun, Åke. 1972. Some new trends within european ethnology in Sweden. (Kopia. Hft.)
Hennigsen, G. 1971. Den europaeiske hekseforfölgelse. (Kopia. Småskrift.)
Michelet, Jules. 1993. Häxan.

Mat - Romernas folkkultur

Caldaras, Monica. 1973. Jävla Zigenarunge!
Taikon, Katarina. 1967. Zigenare är vi.
Thesleff, Arthur. 1904. Zigenare. (Småskrift.)

Mb - Norden: allmänt

Arv. Tidskrift för nordisk folkminnesforskning. Häft. 3-4/1947.
Gustavsson, Anders. 1982. Några forskningstrender inom nordisk etnologi och folkloristik 
  under 1970-talet.
Nordnytt. Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. 37.
Rosander. Göran. 1980. Gårdfarihandel i Norden.
Sundt, Eilert. 1968. Om saedlighedstilstanden i Norge 1.

Mc - Sverige

Allmänt
Brück, Ulla. 1983. Swedish studies of custom: A theoretical perspective. (Kopia. Hft.)
Rent till varje pris - smuts och snusk genom tiderna. 1988. (Småskrift.)
Rosander, Göran. 1972. En leksandssågare i Stockholm. Ur en kassabok från 1840-talet. (Hft.)
Svensson, Sigfrid. 1977. Från gammalt till nytt på 1800-talets svenska landsbygd.

Antropologföreningen vid Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet
Antropologiska Studie. 24. (Hft.)

Folklivsarkivet i Lund
LUF 157 Lördag/Söndag. Frågelista. 1975. (Småskrift.)

Föreningen för svensk kulturhistoria
RIG. Nr 3/1992. (Hft.)

Föreningen Kulturella Perspektiv
Kulturella Perspektiv nr 1/1993. (Hft.)

Institutet för folklivsforskning (Stockholm)
Folklivsforskning vid Stockholms universitet. 1981.
Meddelanden. Dec 1983. (Hft.)

Nordiska museet (Stockholm)
Fataburen. 1978, 1984, 1991. (JFA 2011/218)

Mx - Näringsliv och arbetsliv

Daun, Åke. 1969 (1974). Upp till kamp i Båtskärsnäs.
Hermanson, Jean och Isaksson, Folke. 1971. Nere på verkstadsgolvet. (JFA 2018/095)
Levander, Lars. 1935. Landsväg, krog och marknad. (JFA 2018/095)
Rosander, Göran. 1979. Dalska arbetsvandringar före nya tidens genombrott. (Hft.)

My - Samhälls- och familjeliv

Bandmann, Kerstin. 1988. Centralfängelset å Norrmalm 1827-1896. En studie av kvinnliga fångars 
  liv på 1800-talet. 
Berg, Gösta & Svensson, Sigfrid. 1969. Svensk bondekultur. (JFA 2011/218)
Så bodde och levde vi då. Pensionärer tillhörande PRO och SPF i Jönköpings län - berättar minnen 
  från seklets början. 
Östvall, Lars. 1994. Arbetslösa om arbetslöshet. 

Mz - Folktro och folkseder

Alver, Bent Gullveig. 1985. Andreas. (Hft.)
Areslätt, Tomas. 1979. Folktro om faran att gräva i gravhögar. (Hft.)
Berg, Gösta. Taklagsöl. (Kopia. Hft.)
Egardt, Brita. 1976. Söndagsmiddag. (Kopia. Hft.)
Helg och söcken. Bilder ur svenska folkets liv och arbete vid mitten av förra seklet. 
Johansen, Anton. 1918. Märkliga syner o. förutsägelser. (Hft.)
af Klintberg, Bengt. 1985. Hejnumkärringen. (Hft.)
Sverige i fest och glädje. Del I och II. 1948. Rehnberg, Mats (red.) (JFA 2018/095)

2018-11-28

N – Geografi och lokalhistoria

N (y) - Allmänt: kartor och bilder

Allmänt
A 6 Övningsområde. 1974.
Aneby kommun. Översiktskarta i skala 1:50 000. 1975.
Apelqvist, Lars-Erik. 1992. Beskrivning till karta över Jönköpings län
 upprättad år 1690 av J Duuker.
Bonniers världsatlas.
De borgerliga kommunerna i Jönköpings län.
Dubbelt kartkort. Jönköping.
Ekonomisk karta över Sverige. 5D Värnamo 7 i Helmershus.
Gislaved. 1962.
Gislaved kommun utflyktskarta.
Infokartan Jönköping o Huskvarna. 1994.
Jönköpingstrakten. 1942.
Karta Jönköping Huskvarna. 1976.
Karta Jönköping Huskvarna. 1978.
Karta över Jönköping för skolundervisningen. 1924.
Karta över Jönköping Huskvarna. 
Karta över Jönköping Huskvarna. 1971.
Karta över Jönköping med gaturegister. 
Karta över Jönköping med gaturegister och trafikstadga. 1938.
Karta över Jönköpings kommun. 1972.
Karta över Jönköpings län. Skala 1:1 milj. (Kopia.)
Karta över Jönköpings stad. Upprättad år 1963 av Wilh. Norsander.
Kartkort Jönköping. 1975.
Namnregister till Bonniers världsatlas. 1924.
Nässjö. Turistkarta upprättad år 1975.
Sammanställningskarta F-plan.
Stein, C G D. 1947. Neuer Atlas der ganzen Erde.
Sävsjö.
Topografisk karta över Sverige. Fältkarta: 7 F Tranås SV.
Topografiska kartan. 5D Värnamo NV. (Hft.)
Tranås. Turistkarta. 
Turistguide karta över Jönköpings län. Småland 1977. (Utg. Jönköpings 
 läns turistråd.)
Vaggeryds kommun. Informationskarta. Utgiven 1983. 
Vetlanda. (Hft.)

Nc - Sverige (p)

Allmänt
Gamla Svenska Städer. Häfte 2/1921. (JFA 2011/218)
Illustreradt Sverige. I. Södra och mellersta Sverige. 1882. (JFA 2018/095)
Svensk ortförteckning. 1974.
Svenska gods och gårdar. Del XIX. Sydvästra Östergötland. 1940.
Svenska gods och gårdar. Del XXV.
Svenska gods och gårdar. Del XXVI.
Svenska gods och gårdar. Del XXXI.

Svenska Turistföreningen
Svenska Turistföreningens årsskrift. 1916 (bl a om Småland), 1920-1921, 1968 Småland, 2004.
Årets bilder 1937. 

Nc - Sverige

Att välja forntid. Dalarnas museums serie av småskrifter. 9. 1974. (Hft.)
Beckman, N. 1904. Karl von Linnés västgötaresa.
Bilder från Sverige. 1928.
Dahlberg, Folke. 1958. Leva vid Vättern.
Dahlberg, Folke. 1964. Vättern.
Fransmannen Charles d´Ogiers dagbok öfver dess Resa i Sverige med Franska Ambassadören, 
  Grefve d´Avaux. [1838] (Nytryck. JFA 2018/095)
Funcke, Otto. 1905. Resebilder från Sverige. (JFA 2018/095)
Führer durch Schweden. 1893. (Småskrift.)
Gustavsson, Lennart. 2011. Boken om Ragnhild.
Present-Day Sweden. 1937. (JFA 2004/060)
Rosenberg, C. M. 1882 [1993]. Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige. 4 band.
Skaraborgsbygden. Del II. Tidanstråket. 1921.
Steensen Blicher, Steen. 1961. Sommarresa i Sverige år 1836.
Sverige i färg och bild. 1936.
Sveriges kartor. 1990.
von Sydow, Carl-Otto (red.). 1962. Carl Linnaeus öländska och gotländska resa år 1741.
Så var det på min tid. 50 berättelser från svunnen tid i Örebro län. 1981.
Vårt fädernesland i bilder. 1901. (JFA 2011/218)

Riksförbundet för Hembygdsvård
Minnesvård. Dokumentation av hem och bygd. 1975.
Stadsborna. Tankar kring stadsstudier. 1981. (JFA 2011/218)

Samfundet för Hembygdsvård
Bevara och Förnya. 1974.
Bygd och Natur. Tidskrift för hembygdsvård. Nr 3-4/1945.
Hembygdsrörelsens folkhögskola. (Utg. Samfundet för Hembygdsvård.)
Tidskrift för Hembygdsvård. Årgång 1, tredje häftet. 1920. 
 (Hft. JFA 2011/218.)

Sveriges Hembygdsförbund
Lindberg, Gunilla. 2004. Industrihandboken.

Vätterns Turisttrafikförening
Åkerhielm, Erik. 1918. Vätterlandskapen. Resehandbok. 

Ncbd - Småland

Bengtsson, Otto. 1959. Tidsbilder och minnen från Småland.
Bjurulf, Hjalmar. 1931. Västra Småland.
Bjurulf, Hjalmar. 1934. Östra Småland och Öland. (JFA 2018/095)
Blomqvist, Erhard. 1944. Västgötasmålänningar vid Vättern.
Din kommun i serien Oskarshamn det egna samhället.
En bok om småländskt kultur- och näringsliv. 1946. (Nr 707.)
En bok om småländskt kultur- och näringsliv. 1946. (JFA 2004/060)
En bokfilm från Lammhult, Aneboda, Asa, Bergs socknar under 100 år. 1969.
Ett bildverk om Småland. 1950.
Hembygdsbok för västra och mellersta Njudung. 1956. 
Hofberg, Herm. 1882. Genom Sveriges Bygder. (Småskrift.)
Johansson, Lennart. Stiftsstad i förändring. Politik och folkrörelser i sekelskiftets Växjö. 
  (Fyra delar.)
Kulturbilder från småländskt 1700-tal. 1997.
Landen kring sjöarna. En historia om Kronobergs län i mångtusenårigt perspektiv. 1999.
Larsson. Lars-Olof. 1964. Det medeltida Värend.
Larsson, Lars-Olof. 1992. Växjö genom 100 år.
Larsson, Olle. 2006. Smålands historia. (JFA 2018/095)
Ljungquist, Ivar. 1941. "Smålänning, guhjälp!". (JFA 2011/218)
...och fram träder landsbygdens människor. 1994.
Ohlén, Carl-Eric. 1964. Från fars och farfars tid. En krönika om Småland. (JFA 2018/016)
Småland. 1924. (Utg. Svenska Turistföreningen.)
Småländska archivet. Bref och Handlingar hörande till Smålands Historia.
 1869. (JFA 2011/218.)
Småländska hembygdsböcker X. Beskrifning öfwer Jönkiöpings stads kyrkia 
  upsatt åhr 1753. 1942.
Strövtåg i kulturbygd. 1981. (Artiklar om järnhanteringen i Småland och glasindustrin i Småland.)
Söderberg, John. 1973. Farfars Småland. 
Vide, Sten-Bertil. 1961. Smålands minnen. 
Wieselgren, P. 1844-1845. Ny Smålands Beskrifning. 2 delar.
Wieselgren, P. 1947. Bihang till Ny Smålands Beskrifning.
Wrangel, Ewert. Småland. (Småskrift.)

Ncbdb - Jönköpings län

Allmänt
Allvin, Jonas. 1993 [1859]. Beskrifning öfver Wista Härad uti Jönköpings län.
Annat var det förr. 20 länsbor berättar om sina liv. 1984.
Forss, Ragnar. 1997. Samhällsutveckling i Jönköpings län.
Från Sockenstämma till storkommun. Jönköpings län. 1955.
Jönköpings län i ord och bild, En hundraårskrönika. 1956.
Kulturminnen. Sevärt och skyddsvärt i Jönköpings län. 1979.
Nilbratt, Elvy. 1987. Jönköpings län i historisk forskning 1936-1986. (Hft.)
Nödåren i Norra Småland 1867-1869. 1944. (JFA 2018/016)
Pira, Sigurd. 1920. Norra Vedbo härad år 1542. (JFA 2018/016)
Sandgren, E & Wikmar, C. 1940. Vistabygden. Blad ur Vista härads historia. (JFA 2018/016)
Städer och samhällen. Jönköpings län. 1944.
Suneson, A. S. 1926. Gammal grund.
Svensk bygd och folkkultur i samling, forskning och vård. Tredje delen. 1947. 
  (JFA 2018/095. Innehåller bl a artikel om hembygdsrörelsen i Jönköpings län, av E Lönnberg.)
Svenska stadsmonografier. Jönköping, Huskvarna, Gränna, Nässjö, Eksjö, Tranås, Värnamo, 
  Vetlanda, Sävsjö. 1950.
Sveriges bebyggelse. Landsbygden. Jönköpings län. I. 1952.
Sveriges bebyggelse. Landsbygden. Jönköpings län. II. 1955.

Jönköpings läns hembygdsförbund (periodica)
Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund. 1948-1957. 
 (Plac. Arkiv 5000.)
Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund. 1958-1977.
Småländska Kulturbilder. 1978-1982, 1983 (JFA 2019/070), 1984-1992, 
 1995, 1997-2013.

Jönköpings läns hembygdsförbund
Ahlbom, Ingrid. 1975. Register till Meddelanden från Jönköpings läns 
 hembygdsförbund Småländska kulturbilder Årg. 1-XLVII (1907-1974). 
 (Hft.)
Eiderhed, Elisabet. 2015. Tillgängligheten hos hembygdsföreningars arkiv. 
 (Hft.)
Hembygdsföreningar i Jönköpings län 2009-2010. (Hft.)
Rydén, Josef. 1961. Allmogekulturens omgestaltning. Särtryck ur Småländska 
 Kulturbilder 1961. (Hft.)

Norra Smålands Fornminnesförening (plac. JFA 5000.)
Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening. I (1907), II (1910), 
 III (1914), V (1919), VI (1922), VII (1924), 1926, 1929, 1938-1946. 

Norra Smålands Fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund
Lönnberg, Egil. 1938, 1942. Från hembygdsföreningar och forngårdar i 
 Jönköpings län.
Meddelanden från Norra Smålands fornminnes- och Jönköpings läns 
 hembygdsförbund. XI (1938), XX-XXI (1947).

Aneby kommun - Allmänt
Aneby municipalsamhälle 20 år. (Småskrift. Kopia.)
Sjöstrand, Henry. 1983. Frinnaryd i Småland. Bygdefotografen Oskar Jaréns värld.

Aneby kommun - Bredestads hembygdsförening
Engström, Göran. 1996. Aneby. Ett samhälle i förvandling.

Aneby kommun - Frinnaryds hembygdsförening
Sockenbladet årgång 7, 1985. (Hft.)

Aneby kommun - Föreningen Hembygden i Lommaryd
Enström, G. A. 1966. Grunder att minnas. (JFA 2011/218)

Aneby kommun - Hembygdsrådet i Aneby kommun
Engström, Göran. 2004. Anders Peter Andersson. Mannen som formade Aneby. (JFA 04/29)

Aneby kommun - Vireda hembygdsförening
Viredabygden. En smålandssocken på 1800- och 1900-talen. 1991. (JFA 2018/095)

Eksjö kommun
Hagberg, Lars Å. 1999. Eksjö 1900-talet. Tidsbilder.
Hjältevad från torp till samhälle. Fotoklubben Bälgen. 1997.
Karlén, Einar. 1959. Albert Engströms Hult.
Känn din kommun. 1963. (Småskrift.)
Östanåbladet maj 1990. (Hft.)

Eksjö kommun - Historiskt Centrum i Eksjö
Historisk Vision. Nr 1, 2/2013, nr 1/2014.

Eksjö kommun - Kråkshults Hembygdsförening
Hembygd på Höglandet. 1989. (JFA 06/31)
Hembygd på Höglandet. Bok nr 3. 1996. (JFA 06/32)

Eksjö kommun - Laurentii Gille
Hagberg, Lars. 2018. Liv och leverna i Eksjö. Valda artiklar ur Smålands-Tidningen 1973-1999.
 (Gåva av Larsåke Paulsson 20/11 2018, JFA 2018/263)
Petersson, Hans (red.). 2016. Affärerna på söder. (Gåva av Larsåke Paulsson 20/11 2018, 
 JFA 2018/263)

Gislaveds kommun - Allmänt
Bosebo vår hembygd. 1993. (JFA 2004/02)
Gislaveds historia. 1972.
Lindstén, Carl. 1964. Gryteryds kyrka. En historik till 200-årsjubiléet den 27 september 1964.
 (Hft. JFA 2018/095)
Säll, Evert. 1981. Hestrabygd i förvandling. (JFA 2018/095)
Södra Mo kommun. Kort historik. 1973.
Östvall, Lars. 1991. Smidda gravkors på Kållerstads ödekyrkogård, 
 Gislaveds kn. (Hft.)

Gislaveds kommun - Gislaveds Hembygdsförening (Plac. JFA 5000.)
Gislavedsboken. 1976-2009, 2011, 2013-2015.
Gislavedsboken. 2016. (Gåva av Gislaveds Hembygdsförening 1/12 2016.)
Gislavedsboken. 2017. (Gåva av Gislaveds Hembygdsförening 13/12 2017.)
Gislavedsboken. 2018. (Gåva av Gislaveds Hembygdsförening 11/12 2018.)
Innehållsförteckning för Gislavedsboken 1976-2000. (JFA 00/54.)

Gislaveds kommun - Hestra Hembygdsförening
Vagnmakare & krutgubbar. 2006.

Gislaveds kommun - Källeryds Hembygdsförening
Beskrivning över Algutstorp och Skog med underliggande torp. (JFA 2018/095)
Beskrivning över Hjulfhult samt underliggande torp. (JFA 2018/095)
Beskrivning över Näs Göhestra med tillhörande torp. (JFA 2018/095)
Beskrivning över Stora och Lilla Bäxhult Svalås samt underliggande torp. (JFA 2018/095)
Hagelstorpsby i Källeryds socken 1414-1992. 1992. (JFA 2018/095)
Källeryd socken betraktad genom utdrag ur sockenstuve- och kommunalstämmeprotokoll 1669-1951.
  1991. (JFA 2018/095)
Källeryds torp-rote. 1996. (JFA 2018/095)
Kämpabo o Gunillabo i Källeryds socken 1538-1993. 1994. (JFA 2018/095)
Protokollen berättar om Källeryd Församling under 130 år från 1863 till 1993. (JFA 2018/095)

Gislaveds kommun - Norra Hestra Hembygdsförening
Persson, Einar. 1952. Stengårdshults pastorats kyrkor.

Gislaveds kommun - Stengårdshults Hembygdsförening
Stengårdshults socken förr och nu. 1985. (JFA 2018/095)

Gislaveds kommun - Villstads Hembygdsförening
Hantverk och småindustri i Smålandsstenar. 2002. (Utg. Villstads Hembygdsförening.)

Gislaveds kommun - Öreryds Hembygdsförening
Bilder från Öreryd. 1990. (JFA 2018/016)
En bok om Öreryd. 1985. (JFA 2018/095)

Gnosjö kommun - Allmänt 
Axplock från hembygden. 2001, 2002. (Utg. Gnosjö Hembygdskrets.)
Bohman, Carin. 1986. Gnosjöandan i gungan. (Småskrift.)
Johansson, Malcolm. 1972. Gnosjö i gången tid. (JFA 87:42)
Kulltorp. Hembygd i förändring. Kulltorps Hembygdsförening 1958-1978. Jubileumsskrift.
Kävsjö Boken. Del 1. 1983. (Utg. Kävsjö Hembygdsförening. JFA 87:44.)
Vem gör vad i Gnosjö storkommun. 1956.
Wigren, Caroline. 2003. The Spirit of Gnosjö.

Habo kommun
Julihn, Eric & Spade, Bengt. Industriminnen i Habo kommun. 1982.

Jönköpings kommun
Aldén, A. 1910. Visingsö. Vägledning för turister.
Allvin, J. 1839. Strödda Anteckningar, angående Jönköpings Stad och dess Omgifning. (JFA 2018/016)
Bankeryd. 1971.
Bergenblad, Harry. 1971. Bråneryds gammelstuga. (Småskrift.)
Beskrivning över Jönköping. 1937. (Småskrift.)
Beskrivning över Jönköping med omnejd. 1940.
Bjurulf, Hjalmar. 1927. Södra Vätterbygden.
Bjurulf, Hjalmar. 1935. Jönköpings Stadspark.
Björkman, Rudolf. 1909. Jönköping. (JFA 2018/095)
Björkman, Rudolf. 1913. Jönköping. (Sveriges städer. Band V: Jönköpings län. Första häftet: 
  Jönköping.) Inb.
Björkman, Rudolf. 1913. Jönköping. (Sveriges städer. Band V: Jönköpings län. Första häftet: 
  Jönköping.) Hft.
Brunstorp. 1975.
Byggnadsordning för Jönköpings stad. 1909. (Hft.)
Claesson, Anna Maria. 1979. En berättelse om Jönköpings Stadspark. (Småskrift.)
Claesson, Anna Maria (red.). 1991. J A Gyllenhaals resa till Visingsö 1775.
Claesson, Anna Maria (red.). 1992. Den blå timmen. En fotobok om Gustav Anderssons Jönköping. 
  (JFA 2011/218)
Claesson, Anna Maria (red.). 2003. Gustav Andersson. Flanör med kamera.
Eilert, Eric. 1952. Hundra år i Huskvarna.
Ericsson, Per. 2004. Talavid. (JFA 2018/095)
Ett bilddokument om Västra torget av Bildgruppen Femman. 1979.
Flodén, Alexis. 1922. Ett jönköpingsminne. (JFA 2018/095.)
Gamla Svenska Städer. Häfte 3/1921. 1921.
Gatu- och kvartersnamn samt namn å allmänna platser och skolor i Jönköping. 1967.
Grennfelt, Tage. 1957. Ett sekel i Grännabygden.
Gränna. Turistvägvisare 1959. (Småskrift.)
Gränna. Turistvägvisare 1960. (Småskrift.)
Gränna 1952-1970. En bildkavalkad. 1972. (Småskrift.)
Hovrättstorget i Jönköping. 1958. (Småskrift.)
Huskvarna. 1961. (Utg. Huskvarna Fotoklubb.) (JFA 2007/25)
Jarnegren, Lars-Johan. "Grälebo-området" - förr och nu.
Jonsson, Stig. 2004. Huskvarna-Hakarp under 100 år.
Järhult, Ragnar. 1982. Elden är lös. Kampen om brandstationen Jönköping 1982.
Järhult, Ragnar. 1995. Jag smyckar diktens kläder. 
Jönköping. [u å.].
Jönköping. Kortfattad beskrivning med karta. 1949. (Småskrift.)
Jönköping besöksguide. 2007. 
Jönköping de vida vyernas stad. 1964, 1967, 1968, 1969, 1970. (Småskrift.)
Jönköping i 700-årigt perspektiv. Befolkning och näringar. 1984. (Utg. Jönköpings kommun.)
Jönköping med omnejd. (JFA 2011/218)
Jönköping 700 år. 1984. (Utg. Jönköpings läns museum.)
Jönköping 700 år. 1985. (Utg. Jönköpings kommun.)
Jönköping med omnejd. (Richards Boktryckeri Jönköping). (JFA 2011/218)
Jönköpings gatu-kalender och allmänna vägledare. 1934.
Jönköpings historia. 1917-1919. 3 delar.
Jönköpings historia. 1917-1921. 4 delar.
Jönköpings kommunblock. Sammanläggningsutredning. 
Jönköpings kommuns historia. De första 35 åren. 2007.
Jönköpings parker. 1991. (JFA 2018/016)
Jönköpings stads historia. Del II-IV. 1965-1984.
Kjellberg, Carl M. 1910. Jönköpings stad och dess älsta privilegier. 
 (Hft. JFA 2018/016)
Kjellberg, Carl M. 1918 (?). Jönköpings stads tänkebok 1456-1548. 
 (JFA 2018/095)
Kjellberg, Carl M. (red.). 1930. Privilegie- och frihetsbrev samt andra 
 urkunder rörande Jönköpings stad 1284-1785. 
Landén, Bill. 2006. Boken om Bankeryd. (Hft.)
Landén, Bill. 2007. Bankeryd. Tätbebyggelse. (Hft.)
Landén, Bill. 2007. Bankeryd i bild. (Hft.)
Landén, Bill. 2007. Bankeryds socken. (Hft. JFA 2007/04.)
Landén, Bill. 2009. Bankeryds socken. Torp, backstugor och andra bosättningar. (Hft.)
Larsson, Sven. 1983. Sjuhundra år i Jönköping.
Liberalernas Jönköping. Stad i omvandling 1825-1875. 1990.
Lindqvist, Gunnar. 1979. Jönköping. Stadens framväxt.
Lindqvist, Gunnar. 1983. Jönköping. 1900-talets stad. (JFA 2004/23)
Lindstam, Ragnar. 1923. Huskvarna krönika.
Människor i Huskvarna. 
Nell, Göran. Jönköping. Staden i mitt hjärta. 2006.
Nisser, Wilhelm & Lundberg, Erik. 1953. Visingsö.
Nyqvist, H. 1915. Ledning vid besök i Jönköpings Stadsparks fågelmuseum.
Nyqvist, J. 1891. Särskilda ordningsföreskrifter och stadgar för 
 Jönköpings stad.
När Jönköping utvecklades till en skogsindustristad. 2000.
Olsson, J. A. 1906. Jönköpings Stadspark.
Olsson, Ragnar. 1934. Kring staden Jönköpings äldsta historia. (Hft.)
Ombäck, Ebbe. 2012. Ryhovs bebyggelse och nyttjande. Från medeltida bondby 
 till modernt länssjukhus och köpcenter.
Ramm, Axel. 1907. Jönköpings stads tänkebok. (JFA 2018/095)
Ronnheden, Egon & Ronnheden, Gunvor. 1989. Visingsö en rundtur i tid och 
 rum.
Rydberg, Viktor. 1981 [1966]. Det forna Jönköping.
Staden i den gröna dalen. En jubileumsskrift 1981. Huskvarna 70 år. 1981. 
Stormaktsstaden Jönköping. 2014. (JFA 2018/095)
Ström, Thure. 1949. Rogberga socken.
Suneson, A. S. 1926. Gammal Grund. (JFA 2018/016)
Svensson, Alarik. Fjärran blånande Visingsö.
Thulin, Olof. 1970. Adelsfolk, statare och kritter. (JFA 2018/095)
Utredning med förslag ifråga om bildande av en Norrahammars köping av en
 del av Barnarps och av Sandseryds socken. 1938. (JFA 2019/061)
Wallin, Sigurd. 1952. Gränna. En byggnadshistorisk översikt av Sigurd 
 Wallin.
Var finner man vad i Jönköping-Huskvarna. 1960.
Weiler, Gösta. 1936. Jönköping. En stadsgeografisk undersökning.
Weiler, Gösta. 1937. Jönköping en stadsgeografisk undersökning. Meddelande 
 från Geografiska Institutet, Göteborg 17.
Visingsö församlings- och hembygdskrönika. Advent 1998-Advent 1999. 1999. 
 (Småskrift.)
Wisingsö 1877-1964. Utgiven av Gränna-Visingsö Sparbank 1967. 1967.
Välkommen till Jönköping. [u å], 1966, 1969, 1971.
Välkommen till Jönköpings kommun. 1975, 1982, [1983?].
Åkerberg, L-G. Så va´ dom...
Åkerberg, L-G. Så va´ vi...
Åkerberg, L-G. 1991. Så va´ det...
Åkerberg, L-G. 1992. Så va´ det också...
Åkerberg, L-G. 1993. Så va´ det nog...
Åkerberg, L-G. 1999. Så blev det...
Åsgrim-Berlin, Agneta (red.). 1984. Det okända Jönköping.
Åsgrim Berlin, Agneta. 1994. Jönköpingspromenader. (JFA 2018/095)
Åsgrim Berlin, Agneta. 1996. Vid tall och timrad knut.
Åsgrim Berlin, Agneta. 2011. Kålgårdarna - stadens köksträdgård. (JFA 
 2018/095)
Ödman, N. P. 1894. På Visingsö och i Grenna.
Östvall, Lars. 2006. Knut Björlingson postmästare och fotograf i 
 Jönköping.
Östvall, Lars. 2008. Foto Conny Rich. Conrad Sandberg - Jonny Sandberg.
99 Jönköpingsbor 1999. 1999.

Jönköpings kommun - Bankeryds hembygdsförening
Bankeryds Hembygdsförening 1. G. F. Lagerströms minnen. Kulturhistoriska 
 anteckningar från 1800-talet. 1966. (Dnr 2006/006)
Bankeryds Hembygdsförening 2. Bankerydsbilder från förr. 1976.
Bankeryds Hembygdsförening 5. Hwart härad och sockn skal föda sine 
 fattige. Fattigvård i Bankeryd. 1993.
Bankeryds Hembygdsförening 6. Hallberg, Ulla. 1994. Soldater och 
 soldattorp i Bankeryd.
Bankerydsbygden och dess historia - kort orientering för gamla och nya 
 Bankerydsbor sammanställd av Bankeryds Hembygdsförening. 1976. (Hft.)
Petersson, Ulf. 2014. De byggde Motorplogen June. När Bankeryds 
 stationssamhälle tog form.

Jönköpings kommun - Grenna Hembygdsförening
Andréeminnet och Muséerna i Gränna. 1947. (Utg. av Grenna hembygds-
 förening.)
Callas Grenna - då och nu. 2001. (JFA 2019/080.)
Ett solvarv i Gränna. 1983, 1990, 2000-2001, 2004-2016. (JFA 5000.)
Grenna Hembygdsförening 1912-1937. Jubileumsskrift. 1937.
S. A. Andrée. 1931. (Gåva FRAN 5/3 2019.)

Jönköpings kommun - Hakarps Hembygdsförening
Hakarps Krönika. 1948-1987, 1990-2004, 2006-2018. (Plac. Arkiv 5000.)
Höstprogram för Hakarps Hembygdsförening. 2015. (Småtryck.)
Vårprogram för Hakarps Hembygdsförening. 2016. (Småtryck.)

Jönköpings kommun - Hofslätts Hembygdsförening
[Boken om Hovslätt]. 1-7.
Från kronotorp till hembygdsgård. (Broschyr.)
Register över Hembygdsböckerna 1-7 1979-2005. (Hft.)

Jönköpings kommun - Huskvarna Hembygdsförening
Bergenblad, Harry. 1957. Stenåldersboplats vid Vistakulle i Skärstads 
 socken. Särtryck ur Vår Hembygd 1956. (Hft. JFA 07/58.)
Bergenblad, Harry. 1964-1972. Förhistoriska studier. (Sju 
 avdelningar/häften.)
Bergenblad, Harry. 1969. Gränsstudier i det forntida Götland. 
 (Hft. JFA 07/60.)
Bergenblad, Harry. 1970-1972. Studier i Vistas medeltid och fornhistoria. 
 (Två avdelningar/häften.)
Bergenblad, Harry. 1974. Appelbladska smedjan. (Hft. JFA 07/48.)
Beskrifning Om Hakarps Socken I Småland, Författad Af Joachim Ståhl, Cammererare i Kongl. Krigs-
  Collegio. [1776] 1923. (JFA 2018/016)
De första hundra åren. Huskvarna stads och Hakarps historia 1911-2011. 
 2010.
Henrikson, Alf. 1994. Bara tusen korta år i Huskvarna. 
Huskvarna Stadsmuseum. (JFA 07/67)
Innehållsförteckning till Vår Hembygd. Åren 1998-2007. (Hft.)
Innehållsförteckning Vår Hembygd 1923-1967. 1968. (Hft.)
Innehållsförteckning Vår Hembygd 1978-1987. (Hft.)
Innehållsförteckning Vår Hembygd 1988-1997. (Hft.)
Kroatorpet. Huskvarna Hembygdsförenings Sommarservering.
Sahlström, Georg. 1934. Rumlaborg. En minnesskrift. 1434-1934.
Silfving, J. 1960. Sanda sockens historia.
Skog, Egil. 2006. Husqvarnavätten "Själv" reser runt i historien. 
 (JFA 2011/218)
Vår Hembygd. 1939, 1950-2005, 2007-2017. 
Vår Hembygd. 1971. Särtryck. (Småskrift.)
1978 Huskvarna hembygdsförening. (Broschyr.)

Jönköpings kommun - Järsnäs Hembygdsförening
Järsnäs sockenbok. 2007. (JFA 07/39)

Jönköpings kommun - Järstorps Hembygdsförening
Järstorpsboken. Del 1. 1998.
Järstorpsboken. Del 2. 1998.

Jönköpings kommun - Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillet 
Mäster Gudmunds Gilles årsbok. 1930-2015. 

Jönköpings kommun - Lekeryds Hembygdsförening
De tre. Lekeryd Järsnäs Svartorp. 1972.
Lekeryds Hembygds-Krönika 1976.(JFA 2018/095)

Jönköpings kommun - Liljeholmens Intresseförening
Stadsdelen Liljeholmen i Jönköping. (JFA 02/03)

Jönköpings kommun - Ljungarums Villaförening
Ljungarums Villaförening. Jubileumsskrift 1937-1987. 1987. (Hft.)

Jönköpings kommun - Mulseryds Hembygdsförening
Mulseryds socken i ord och bild under 100 år. 1997. (Gåva av Mulseryds Hembygdsförening 1998.)
Svensson, Sally. 1989. Förr och nu. Skola och fattigvård i Mulseryds socken. (JFA 98/35)

Jönköpings kommun - Skärstads Hembygdsförening
Skärstadsboken. 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986.

Jönköpings kommun - Strömsbergsföreningen
Ljungarumsbilder 1995-96. 1996. (JFA 2018/016)
Torp i Ljungarum. 2001. (Hft. 2018/016)

Jönköpings kommun - Tabergs Bergslags Hembygdsförening
Mollstadius. 1949. Tabergs Bergslag 1693. 
Tabergs Bergslag. I-XVII (1929-1994).

Jönköpings kommun - Wallgårda Hembygdsförening
Nittio torp i Norra Unnaryd. 1977. (JFA 2018/095)

Jönköpings kommun - Ölmstads hembygdsförening
Törnqvist, Ingvar. 2015. Ölmstad socken av idag.
Ölmstad Hembygdsförenings årsskrift 2005. (JFA 07/45.)
Ölmstad sockenbok.
Ölmstads Hembygdsförenings Årsskrift 1980. (Hft).

Jönköpings kommun - Örserums Hembygdsförening
Örserum. En liten hembygdsskrift. 1979. (JFA 07/43)

Mullsjö kommun
Julihn, Eric. 1977. Industriminnen i Mullsjö kommun.
Sager, Robert. 1992. Ryfors Bruk. Självbiografiska anteckningar från barn- och ungdomsåren.

Mullsjö kommun - Nykyrke Hembygds- och Fornminnesförening
Mullsjöbilder 1961-1963. 2001.
Mullsjöbilder 1963-1964. 2003.

Mullsjö kommun - Sandhems Hembygds- och Fornminnesförening
Sandhems Hembygdsböcker. Nr 11-16, 18-19.
Sandhemsbilder 1880-1960. 1993. (Utg. Sandhems Hembygds- och Fornminnesförening.)

Nässjö kommun
Ericson, Uno Myggan. 1993. Den sista lyckliga sommaren.
Fager, Arne. Revyhistoria. Ett evigt revyande.
Lindqvist, Gunnar (red.). 1973. Bodafors. Etnologiska studier kring ett samhälle vid stambanan.
Natur och kultur möts i Bodafors... (Utg. Emåns Ekomuseum, Bodafors Möbelhistoriska Arkiv och 
  Sandsjö Hembygdsförening.)
Nässjö - knutpunkt på höglandet. 1987. (Utg. Svenska Järnvägsklubben.)
Nässjö nästa! 2001. (Småskrift.)
Nässjö stad 1/1 1914 - 31/12 1938. 1938. 
Svensson, Gösta. 2013. Innan spåren helt försvinner.
Värdefulla byggnader och miljöer 2007. Nässjö kommun. 2007. (Gåva av Richard Fransson 2014.)

Nässjö kommun - Nässjö Hembygdsförening
Människor minnen miljöer. Nässjö hembygdsförening 1916-1991. 1991. (JFA 08/027)
Nässjö Hembygdsförening 1916-1941. 1941. (JFA 2011/218)

Nässjö kommun - Nässjöbygdens Hembygdsråd
Då och nu i Nässjöbygden. 1977, 1979, 1996, 1998.

Sävsjö kommun
De obesuttna. Torpare och backstugusittare i Vallsjö socken. 1965. (Utg. Vallsjö SLS-avd. 
  JFA 2018/095)
Nilsson, Elna. 1998. Sävsjö - ett samhälles liv och utveckling vid stambanan.
Sävsjö - ung stad på uråldrig boplats. 1963. (Småskrift.)
Sävsjö Hembygdsförening. Årsskrift 1974. Något om rättsskipningen i Västra
 härad under 1600-talet.

Tranås kommun
Bergenblad, Harry. 1977. Holaveden i historisk belysning. (Hft. JFA 07/64.)
Filén, Thure. 1921. Om Tranås och Säbybygden.
Gram, Magdalena & Fasth, Eije. 2013. Tranås. Från nybyggarsamhälle till folkhem.
Jonas, Arvid. 1968. På upptäcktsresa i gamla timmerväggar.
Kågén, Elis. 1970. Mellan Sommen och Vättern. Andra samlingen.
Kågén, Elis. 1975. Från Tranåsbygden.
Kågén, Elis. 1978. Kring Sommens stränder.
Så blev Tranås pälsstaden. 1964. (Utg. Tranås Pälsförening.)

Tranås kommun - Tranås hembygdsgille
Liten rimkrönika över Tranås hembygdsgilles 40 år. 1961. (JFA 2018/095)

Vaggeryds kommun
Bondstorps kyrka. 1980. (Hft.)
Bondstorps kyrka. (Broschyr.)
Sommarmusik 2008. Bondstorps församling. (Broschyr.)

Vaggeryds kommun - Bondstorps, Svenarums, Tofteryds och Åkers hembygdsförening
Mellan Härån och Rasjön. 1978-1981, 1986, 1996.

Vaggeryds kommun - Bondstorps Hembygdsförening
Bondstorps socken - en resa i tiden. 2018. (Gåva av Bondstorps 
 hembygdsförening, Christer Sjöberg, 12/9 2018.)
Persson, Einar. 1952. Bondstorp - En sockenkrönika. (JFA 2018/095)
Välkommen till Bondstorps hembygdsgård torpet Braskabo vid Rödvattnet. 
 2008. (Broschyr.)

Vaggeryds kommun - Byarums Hembygdsförening (se JFA 5000, plac. B)
Byarums Hembygdsförening. 1950, 1960, 1961, 1963, 1964. (JFA 2018/095)
Byarums Hembygdsförening. Årsbok 1967. (JFA 2018/095)
Byarums Hembygdsförening. Årsskrift. 1968-1969, 1971-1978, 1981, 
 1984-1986. (JFA 2018/095)

Vaggeryds kommun - Hagafors-Svenarums Samhällsförening
Hagafors i vårt hjärta. År 2003. (JFA 06/23)

Vaggeryds kommun - Svenarums Hembygdsförening
Boken om Svenarum. 1949. (JFA 2011/218)
Granmo, Albert. 1968. Svenarum.

Vaggeryds kommun - Tofteryds Hembygdsförening
Tofteryds forna kyrkor. 1949.
Tofterydsbygden. 1945, 1949. (JFA 2018/095)

Vaggeryds kommun - Waggeryds Gille
En bok om Waggeryd. 1952.

Vetlanda kommun
Ahlstrand, Kenneth. 2007. Till fots i gången tid. Carl Petter Jonssons Dagbok 1870-1871.
Bäckman, August. 1916-1918. Forntid och nutid. Bilaga till Hvetlanda Tidning. 
  (Småskrifter, 11 st.)
Hundra år i Njudung. En skrift utgiven med anledning av Östra härads Sparbanks hundraåriga
  verksamhet. 1957.
Jacobsson, Arne. 1995. Tusen år i Vetlanda. (JFA 1996/01)
Nilsson, Hans. 1980. Skede förr och nu.

Vetlanda kommun - Näshult Hembygdsförening
Winbladh, Bengt. 1975. Forna tiders Näshult. (JFA 2018/095)

Vetlanda kommun - Ökna Hembygdsförening
Ökna - gränsbygd i förändring I. 1984.

Värnamo kommun
Den sanna historien om Vandalerna. 2001. 
Hagstrand, J. O. 1945. Värnamo. Minnesskrift med anledning av Värnamo 
 stads 25-årsjubileum den 1 november 1945.
I Åminne - ett brukssamhälle. 1982.
Karlgren. M. 1932. Ur Finnvedens hävder. Östbo härad i ord och bild.
 Värnamo-Bladets gratisbilaga 1932. (Utg. Hembygdens Förlag, Eksjö.)
 (JFA 2018/095.)
Lindholm, Ann. 1990. Ohs - ett samhälle i tiden. (JFA 2011/035)
Ohs bruk - ett samhälle ur tiden? 1981.
Swartling, Ingrid. 1966. Nydala. Kloster, kyrkan, herrgård. (Småskrift.)
Wahlström, Filip. Sägner och historier från Åminne. (JFA 00/28. 
 Småskrift.)

Värnamo kommun - Historiska Sällskapet Gamla Wernamo
Wernamo-Posten 1, 2/2018. (Gåva av Historiska Sällskapet 2018. Plac. JFA 5000.)
Värnamo förr och nu. 1999. (JFA 03/44)

Värnamo kommun - Voxtorps Hembygdsförening
Voxtorps krönikebok 2004-2005. (JFA 08/028)

Värnamo kommun - Värnamo Hembygdsförening
Böhn-Jullander, Ingrid. 2003. Ny kunskap om Hörle Bruk och dess herrgård. 
 (JFA 2018/095)
I Per och Kersti fotspår. (Gåva av Kulturförvaltningen, Värnamo kommun.)
Värnamo Hembygdsförenings Årsskrift. 1927, 1930, 1934, 1936, 1938-1939, 
 1942, 1951. (Hft.)

No - Asien

Asien. 1979. (Utg. Dagens Nyheter.)

Nq - Amerika

Holdt, Jacob. 1985. American Pictures. Amerikanska bilder.
Latinamerika. 1981.

2019-03-25

O – Samhälls- och rättsvetenskap

O - Samhälls- och rättsvetenskap

Allmänt
Ward, Colin. Anarchism. A very short introduction. 2004.

Finlandskommittén och Nordens frihet
Finland och vi. Tio pressröster. 1940.

O-c - Samhälls- och rättsvetenskap, Sverige

Allmänt
Geijer, Erik Gustaf.1903. Om vår tids inre samhällsförhållanden. I synnerhet med afseende
  på fäderneslandet.
Kommunal vallag. Den 6 juni 1930. Med däri t.o.m. mars 1962 gjorda ändringar. 1962. (Hft.)
Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. (Kopia. Hft.)
Magnus Erikssons stadslag i nusvensk tolkning av Åke Holmbäck och Elias Wessén. 1966. 
  (JFA 2018/095)
Sveriges rikes lag. 1955.

Folkrörelser
Axelsson, Sigbert. 1988. Framtida folkrörelser. Lägesrapport, juni 1988. (Småskrift.)
Axelsson, Sigberg. 1988. I rörelse? En problematisering i stället för en definition av 
  folkrörelse.
Blomdahl, Ulf. 1990. Folkrörelserna och folket.
Folkrörelserna i ny roll?
Folkrörelsernas studiehandbok. 1944. (Från Jönköpings Telefonares lånebibliotek.)
Framtida folkrörelser - en studie av folkrörelse-Sveriges framtider. 1987. (Småskrift.)
Hedenskog, Sven. 1973. Folkrörelserna i Nyköping 1880-1915.
Henrikson, Göran & Thun, Egon (red.). 1979. Folkrörelser i Örebro län - människor och miljöer.
Johansson, Hilding. 1973. Idéer på vandring. Finns en framtid för folkrörelserna? (Småskrift.)
Johansson, Hilding. 1980. Folkrörelserna i Sverige.
Johansson, Lennart. 1992. Brännvin, postillor och röda fanor. Om folkrörelser, politik och
  gammalkyrklighet i sekelskiftets Växjö.
Johansson, Tore. 1982. Folkrörelserna i årtal. (Småskrift.)
Lindroth, Bengt. 1975. Bingo! En kritisk granskning av folkrörelserna i Sverige 1850-1975.
Lundkvist, Sven. 1977. Folkrörelsernas i det svenska samhället 1850-1920.
Neuman, Ivar. 1922. Folkrörelser och sociala företeelser i Jönköping. (Småskrift.)
Referensgruppen för folkrörelsefrågor. Folkrörelse i framtiden. 1981.
Referensgruppen för folkrörelsefrågor. Folkrörelserna och forskningen. 1982.
Referensgruppen för folkrörelsefrågor. Föreningar bland invandrare och minoriteter i Sverige. 
  1984.
Solberg, Grete. 1981. En biografi över folkrörelseforskning.
Svenska folkrörelser. I. Nykterhetsrörelse. Politisk arbetarrörelse. Fackföreningsrörelse.
  Folkbildning. Kooperation. 1936.
Svenska folkrörelser. II. Missionssällskap. Svenska Kyrkans Frivilliga Arbete. 
  Frikyrkosamfund. 1937.
Svenska folkrörelser. V. Folkets hus och parker. 1939.
Thörnberg, E. H. 1943. Folkrörelser och samhällsliv i Sverige.
Toresson, Bo. 1976. Folket och folkrörelserna.
Våra folkrörelser. 1946. (Från ABF:s bibliotek 300 Huskvarna.)
Åberg, Ingrid. Förening och politik. Folkrörelsernas politiska aktivitet i Gävle under 
  1880-talet.
Öhngren, Bo. 1974. Folk i rörelse. Samhällsutveckling, flyttningsmönster och folkrörelser i 
  Eskilstuna 1870-1900.

Oa - Sociologi

Boalt, Gunnar. 1957. Socialt beteende. Handbok i sociologi.
Rasumsson, Ludvig. 2005. Åldersupproret. Om ungdomskultur, fyrtiotalisterna och Sveriges 
  framtid.
Nordisk ungdom. I-III. 1948.

Ob - Internationella relationer

Allmänt
Lithner, Magnus. 1935. Måste vi uppge hoppet i fredssaken? (Hft.)
Baltiska kommittén
Brännande Östersjöproblem. 6. Friheten möter Chrustjov. 1959. (JFA 2011/218)

EG - EU 
Lindberg, Gunilla (red.). 1993. EG eller eget? Hembygden i det nya Europa. (JFA 2018/095)
Mega Express. En bok om EG. 1993.
Sverige-EG 1974. 1975. (Hft.)

Folkförbundet
Castberg, Frede. 1944. Folkförbundets nederlag. (Utg. Kooperativa Förbundets bokförlag.)

Nationernas Förbund (NF) - Förenta Nationerna (FN)
Internationella Arbetsorganisationen 1919-1929. 1930.
Människans rättigheter. Allmän förklaring antagen av Förenta Nationernas
 Generalförsamling den 10 december 1948. (JFA 2019/095)

Röda Korset
Agge, Gunnar. 1936. Med Röda Korset i fält.
Hjort, Börje. 1982. Röda Korset i Jönköpings län. (JFA 09/076)
I barmhärtighetens tjänst. En bokfilm om Svenska röda korset. 1951.
Persson, Sune. 2002. "Vi åker till Sverige". De vita bussarna 1945.
Svenska Röda Korset 1865-1965 - de första 100 åren. 1965. Söderberg, Sten.
Under prins Carls ledning. 1945.

Oc - Statskunskap och politik

Agebjörn, Anika (red.). 1995. Samvetet som kompass. Människorätt i 
 praktiken.
Cooley, John K. 2002. Oheliga krig. 
Huszar, George B de. 1946. Praktisk demokrati. (JFA 2019/095)
Idé och handling. Till Ernst Wigforss på 80-årsdagen den 24 januari 1961. 
 1960.
Lindström, Richard. 1925. En upptäcktsfärd till Sovjet-Ryssland.
 (Hft. JFA 2011/218)

Occ - Sveriges statskunskap och politik

Periodica
Sveriges Riksdag. Förra avdelningen I. Riksdagen under medeltiden. 1931.
Sveriges Riksdag. Förra avdelningen II. Riksdagens utveckling under den 
 äldre Vasatiden 1521-1592. 1935.
Sveriges Riksdag. Förra avdelningen III. Ståndsriksdagens utdaning 
 1592-1672. 1933.
Sveriges Riksdag. Förra avdelningen IV. Riksdagen under den karolinska 
 tiden. 1932.
Sveriges Riksdag. Förra avdelningen V-VIII. 
Sveriges Riksdag. Senare avdelningen IX-XVII.
1965 års Riksdag. 1966.

Allmänt
Aldén, Gustaf A. 1910. Medborgarens bok.
Allmänna valen 1970. 1971. Del 1-2.
Carlborg, Axel. 1909. Medborgaren. (JFA 2019/095)
Elvander, Nils. 1969. Intresseorganisationerna i dagens Sverige.
Fredelius, Claes. 1970. Det är rätt att göra uppror. Om klasskampen i Sverige.
Fronczak, Ella. 2018. Tillsammans - en liten bok om svensk demokrati.
  (Förvärv 19/2 2019.)
Hagård, Birger. 1966. Socialdemokratien och Fackföreningsrörelsen.
Kokk, Enn & Fagerström, Pär. 1976. Högerkrafterna i Sverige. (Hft.)
Kommunala valen år 1962. 1962. (Hft.)
Petersson, Olof. 1993. Makt. En sammanfattning av maktutredningen.
Riksdagsmannavalen 1965-1968. 1968.
Rothstein, Bo (red.). 1996. Demokratirådets rapport 1995. Demokrati som dialog.
Samhälle och riksdag. Bd I-V.
Solidaritet för Trygghet. (Utg. ABF, Socialdemokraterna.)
Uhrwing, Marie. 2001. Tillträde till maktens rum. Om intresseorganisationer och miljö-
  politiskt beslutsfattande. (Akademisk avhandling.)

Occ:bf - Organisationer och institutioner

Allmänna Valmansförbundet
Söderberg, E. N. 1929. Allmänna Valmansförbundet 1904-1929.

Bondeförbundet
Bondeförbundets 25-årsjubileum. 1936.
Eriksson, Elof. 1946, 1950. Bonderörelsen en historisk återblick. Del I-II.

Centerpartiet
Centern - en vital 70-åring. Jubileumsboken 1980.
Från bonderörelse till centerrörelse. Jubileumsboken 1985. 1985.
 
Centerns Kvinnoförbund
Framåt Systrar! 50 år Centerns Kvinnoförbund. 1983.
Larsson, Maj. 1973. Kvinnor i tidsspegel.

Centerns Ungdomsförbund
Leijon, Märta. 1922. En bok till landsbygdsungdom. (Småskrift.)

Folkpartiet
Liberal ideologi och politik 1934-1984. 1984.
Människan Rättvisan Friheten. En krönika om Folkpartiets historia. 1957. (JFA 2004/036)
Olsson, Ragnar. 1956. Med Folkpartiet för frihet och rätt. (Förlag: Jönköpings-Posten.)
Protokollen berättar. Folkpartiets lokalavdelning i Jönköping 50 år. 1984.
På liberalismens grund. Folkpartiet. 1953.

Moderata Samlingspartiet
50 år med moderata samlingspartiets kvinnliga medborgarskola. 1981. (Småskrift.)

Socialistiska Ungdomsförbundet
Flyg, Nils. 1935. Ned med vapnen! Folkfront motkrig och rustningsvanvett. (Hft.)

Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Vi mänskor. Nr 1/1976. (Hft.)

Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund (senare Centerpartiets Ungdomsförbund)
By och Bygd 1925-1926. (JFA 2019/010)
S.L.U.-bladet. Årg 1927-1929. (Spr. år.)
S.L.U.-bladet. Årg 1930-1931. (JFA 2019/010)
S.L.U.-bladet. Årg 1932-1956. (Spr. år.)
S.L.U.-bladet. Årg 1957-1967. (JFA 2019/010, red. Lennart Svensson)
S.L.U.-bladet. Årg 1968-1976. (Spr. år.)
Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund och dess verksamhet. 1934.

Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC)
Jagborn, Nils. Jönköpings Lokala Samorganisation 1918-1978.

Sveriges Kommunistiska Parti
Hirdman, Yvonne. 1974. Sverges Kommunistiska Parti 1939-1945.
Johansson, Gustav. 1925. Fronten vid Luntmakaregatan. (Hft.)
Linderot, Sven. 1949. Svensk arbetarrörelse i brytningstid.

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP)
Socialdemokratisk skriftserie. Nr 26.
-
Adressförteckning över Sverges Partidistrikt och Arbetarekommuner. 1918.
 (JFA 2019/095)
Affischernas kamp. 1979.
Andersson, Leif. 1996. Beslut(s)fattarna. Socialdemokratiska riksdags-
 gruppen 100 år.
Anners, Erik. 1975. Den socialdemokratiska maktapparaten. 
Arbetarrörelsen i Skaraborg. Socialdemokratiska Partidistriktet 50 år. 
 1977.
Arbetarstad i förvandling. Borås Socialdemokrater 1920-1970. 1998. 
 (JFA 2001/27)
Aspling, Sven. 1988. 100 år i Sverige. Vägen till Folkhemmet. 
 (JFA 2015/009)
Bäckström, Pontus. 2005. Reformism vs Pragmatism. Socialdemokratiska
  riksdagsledamöter från Jönköpings valkrets och deras uppfattning
  om sin ideologi. (JFA 2019/077)
Carleson, C N. 1927. Svenska socialdemokratins ursprung. (JFA 2019/095)
David, Eduard. 1917. Socialdemokratien i världskriget. (JFA 2019/095)
Eksjö Arbetarekommun 70 år. 1972.
En arbetarekommun i förvandling. Huskvarna Socialdemokratiska förening 
 90 år. (Hft.)
Eriksson, Artur. Fattigbyn som blev Gräddhyllan. (SAP i Jönköping. Hft.)
Från fattigsamhälle till folkhem. 90 år med Jönköpings arbetarekommun. 
 1991.
Hage, Ernst. 1934. Socialdemokratisk politik vid 1934 års riksdag. 
 (JFA 2019/095)
Haste, Hans. 1988-1989. Det första seklet. Människor, händelser och idéer
 i svensk socialdemokrati. 2 band. (JFA 88:34.)
Huskvarna Arbetarekommun 50 år. 1954.
Huskvarna Arbetarekommun 70 år 1904-1974. 1974.
Hvad vilja Socialdemokraterna. Vårt parti. 1986.
Josephson, Olle & Hedström, Marie. 1995. "Akta er för social-
 demokraterna!". Den tidiga arbetarrörelsens agitationsbroschyrer.
Jubileumsskrift. Huskvarna Arbetarekommun. Huskvarna Socialdemokratiska 
 kvinnoklubb. 1944.
Jönköpings Arbetarekommun 50 år. 1951.
Jönköpings Arbetarekommun 1901-1976. 75 år. (Hft.)
Kanger, Thomas & Gummesson, Jonas. 1990. Kommunistjägarna. 
Kommunal finans- och socialpolitik. 1941. 
Lindgren, John. 1936. Från Per Götrek till Per Albin.
Mot framtidens Folkhem. Jönköpings arbetarekommuns 100-årsjubileum 2001.
 2001. (JFA 01/19)
Motioner och styrelsens utlåtande över motioner till partiets 35:e 
 ordinarie kongress i Malmö... 2005. (Jönköpings arbetarekommun. Hft.)
Motioner till socialdemokratiska arbetarepartiets 20:e kongress. 1956.
 (JFA 2019/095)
Möller, Gustav. 1921. Vad gäller valstriden? (JFA 2019/095)
Möller, Gustav. 1959. När vi började.
Norrahammars Arbetarekommun 50 år. 1951.
Norrahammars Arbetarkommun 1969. (Verksamhetsberättelse.)
Norrahammars Socialdemokratiska Förening 90 år. (Hft.)
Pettersson, Henry. 2005. Studier i rött. Socialdemokratins idéer.
Protokoll från Sverges Socialdemokratiska Arbetarepartis (ajournerade och
 fortsatta) nionde kongress i Stockholm den 3-4 aug. samt den 23 nov-
 1 dec 1914. 1915.
På väg. Om drömmar, ilska och vilja. 2007.
Schüllerqvist, Bengt. 1992. Från kosackval till kohandel. SAP:s väg till
 makten.
Snabbprotokoll. Söndagen den 5 oktober. Partikongressen 1975. 
 (JFA 2019/095)
Socialdemokraterna i Gränna 50 år. 1987. (JFA 2019/061)
Socialdemokraterna Norrahammar presenterar Vår politik.
Socialdemokraternas förslag till krishjälp åt arbetare och bönder. 1932.
 (JFA 2019/095)
Socialdemokratin i Jönköpings län 80 år. 1985.
Socialdemokratiska Arbetarepartiets 21:a kongress. 1960. (JFA 2019/095)
Socialdemokratiska Arbetarepartiets 22:a kongress. 1964.
Socialdemokratiska Partistyrelsens Berättelse. 1929-1930, 1948.
Socialdemokratiska valskrifter. 1936. 
Sävsjö Arbetarekommun 50 år. 1953.
Söderhult, Artur. 1973. Socialdemokratin i Västervik och Tjust. 
 (JFA 00/06.)
Tiden. Månadsskrift för socialistisk kritik och politik. Årg. 1915-1917.
Tiden. Tidskrift för socialistisk kritik och politik. Nr 4/1926.
Tiden. Tidskrift för socialistisk kritik och politik. Nr 8/1984. 
 (Utg. SAP.)
Tingsten, Herbert. 1941. Den svenska socialdemokratiens idéutveckling. I.
Upp till kamp... Socialdemokratins första maj-märken 1986/1894. (Tillhör
 Gnosjö Arbetarkommun.)
Wallentheim, Adolf. 1949. Kommunen är din. Levande kommunalkunskap.
Verksamheten 1972. 1973. (JFA 2019/095)
Vetlanda Socialdemokratiska Arbetarekommun 1907-2007. (Hft. Gåva av Hans
 Toll, SAP Vetlanda 21/8 2017.)
Vi måste lära av historien. 1989. (Utställningskatalog. Hft.)
Vår politik. 1947. (Från Försvarsverkens Civila Personals Förbund, Avd. 2
 Jönköping.)
Vår politik. 1948. (JFA 2019/095)
Värnamo Arbetarekommun 1903-1953. 1953.

Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund
(Plac. JFA 5000)
Drömmen som blev verklighet. 1949.
Karlsson, Gunnel. 1990. Manssamhället till behag? 
Kongressprotokoll. 16:e kongressen 1-5 augusti 1981. 1982.
Socialdemokratisk kvinnogärning. 1951.
SSKF Jönköpings läns distrikt. Styrelse- och Revisionsberättelse 1951. 
 1952. (Gåva av Linda Wandin, Länsstyrelsen 26/10 2018. Hft.)
Så byggde kvinnorna välfärden - om 1900-talets socialdemokratiska 
 kvinnoklubbar i Jönköping, Huskvarna, Norrahammar och Taberg. 2004.

Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU)
(Plac. JFA 5000)
Fram. 1903-1905. (Folio.)
Frihet. 1939-1942, 1964-1970.
-
Handbok för propagandan. 1935. (JFA 2019/095)
Huskvarna SDUK Fram Minnesskrift. 1942.
Lindblom, Tage. 1945. Den socialdemokratiska ungdomsrörelsen i Sverige. 
 (JFA 2005/05)
Lindström, Rickard. 1927. Den socialdemokratiska ungdomsrörelsen och 
 dess strävanden. (JFA 2019/061)
Norrahammars socialdemokratiska ungdomsklubb 50 år. 1954.
Protokoll. SSUs 23:e kongress. 1982.
Protokoll från SSUs 24:e kongress 10-15 juni 1984.
Söderblom, Anna Lisa. 1945. Grön ungdom under röda fanor.
Tillsammans för en idé. Verksamheten 1972-74. 1975.
Västberg, Mauritz. 1927. Instruktionsbok för ungdomsklubbarna. 

Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK)
Kokk, Enn. 1974. VPK och SKP. De grälande tvillingpartierna.
Kokk, Enn & Fagerström, Pär. 1974. VPK och SKP på arbetsplatserna.
Socialistisk Debatt. Nr 6/1988. (Hft.)

Ocf - Främmande länders statskunskap och politik

Blomqvist, Lars Erik & Ljunggren, Magnus. 1969. Sovjetprotest!
Hundra miljoner fångar. Östeuropa under kommunistisk regim. 1953.

Ocg - Politiska begrepp och politiska åskådningar

Ahlmark, Per. Vänstern och tyranniet. Det galna kvartsseklet. 1994.
Bratt, Bengt & Ejvegård, Rolf. 1995. Rätten till ordet. Om demokratins ursprung och 
  etiska innehåll.
Högerns skuld. Den svenska högern och demokratin. 1994. 
Larsson, Petter. 2001. Proteststormen.
Lodenius, Anna-Lena & Larsson, Stieg. 1994. Extremhögern. 

Ocgc - Liberalism

Linder, Erik Hjalmar. 1969. Levande liberalism.

Ocgd - Socialism

Periodica
Federativserien. 16. Kampen inom socialismen, av Ingvar Törnell.
Galago. Nr 117 (4/2014). I detta nummer: Attentatet mot Norrskensflamman.
Socialisten i tjugonde seklet. Nr 2-3/1962. (Småskrift.)

Allmänt
A Handbook of Marxism. 1935.
Ambjörnsson, Ronny. 1984. Socialismens idéhistoria.
Bengtsson, Raimond. 1978. Arbetets söner.
Bergegren, Hinke. 1917. Ungsocialismen. Historik. (JFA 2011/218)
Branting, Hjalmar. 1904-1906. Socialdemokratiens århundrade. 2 delar.
Brupbacher, Fritz. 1917. Pariserkommunens hjältar. (JFA 2019/095)
Bucharin, N. 1923. Den materialistiska historieuppfattningen. 
 (JFA 2019/095)
Deutscher, Isaac. 1967. Den ofullbordade revolutionen 1917-1967.
Diehl, Karl. 1913. Socialismen, kommunismen och anarkismen.
Ehrenberg, Johan. 2000. Socialismen, min vän.
Fischer, Ernst. 1941. Vad är socialism?
Gould, F J. 1905. Socialism för de yngsta. (JFA 2019/061)
Granevall, Nils. 1940. Landsförrädare.
Gunnarsson, Evy. Med nål och garn för socialismen. De kommunistiska kvinnornas kamp 
  1917-1947.
Häggman, Bertil & Skard, Jon. 1979. Så arbetar kommunistpartierna. (Utg. Contra.)
Karleby, Nils. 1931. Socialismen inför verkligheten.
Kokk, Enn. 1974. VPK och SKP. De grälande tvillingpartierna.
Kommunismen i Norden och den världskommunistiska rörelsens kris.1965.
Leve segern för proletariatets diktatur! Till hundraårsminnet av Pariskommunen. 1969. (Hft.)
Lindström, Rickard. 1928. Kommunistiska "Sanningar" i urval av Rickard Lindström. (Hft.)
Manifestet 1848-1998. 1998. (JFA 13/231)
Marx, Karl & Engels, Friedrich. 1945. Kommunistiska manifestet.
Marx, Karl & Engels, Friedrich. 1947. Det kommunistiska partiets manifest. Jubileums-
  upplaga.
Meurling, Per. 1950. Kommunismen i Sverige.
Russell, Bertrand. 1921. Bolsjevismen i teori och praktik. (JFA 2011/218)
Rydenfelt, Sven. 1954. Kommunismen i Sverige. En samhällsvetenskaplig studie. 
  (Kartbilaga plac. Småskrifter.)
Sillén-kommunisterna - arbetarrörelsens förstörare. 1932. (Hft.)

Ocgg - Nazism och fascism

Berglund, Joakim. 1994. Quislingcentralen. Nazismen i Skåne på 30- och 40-talet.
Butler, Robert. 2002. SS-divisionen Wiking. 
Carlsson, Holger. 1942. Nazismen i Sverige ...ett varningsord. (Inb.)
Carlsson, Holger. 1942. Nazismen i Sverige ...ett varningsord. (Hft.)
Ett ögonvittne. Sanningen om Tyskland. 1933. (JFA 2019/095)
Hübinette, Tobias. 2002. Den svenska nationalsocialismen.
Möller, Artur. 1935. Svensk nazism.
Nilsson, Karl N. Alvar. 1998. Överklass, nazism och högerextremism. (JFA 98/25)
Sastamoinen, Armas. 1961. Nynazismen.
Schön, Bosse. 1999. Svenskarna som stred för Hitler.
Stillschweig, Kurt. 1946. Den nationalsocialistiska antisemitismen.
Wärenstam, Eric. 1970. Fascismen och nazismen i Sverige 1920-1940.

Od - Förvaltning

Periodica
Tidskrift för Sveriges landsting och större kommuner. 1874, 1877.

Allmänt
Hundra år under kommunalförfattningarna 1862-1962. 1962.
Kommunal vardag. 1957. (Utg. ABF.)
Län, landsting, kommun. Regional och lokal förvaltning i Sverige. 1979.
Länsprogram 1970. Jönköpings län. Slutlig redovisning. Del 2. Kapitel 6-9. 1971.

Jönköpings kommun
Gullberg, Erik. 1962. Jönköpings stadsfullmäktige under hundra år. (Småskrift.)

Jönköpings läns landsting
Johansson, Einar (red.). 1988. 25 år i Jönköpings läns landsting (1960-1985).
Kultur för äldre. En inspirationsskrift. 2014. (Hft.)
Ståhl, Erik. 1962. Jönköpings läns landsting genom 100 år.

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen 1634-1984. Länsstyrelsen i Jönköpings län. 1984. (JFA 2018/095)

Oe - Rättsvetenskap

Broberg, Anette & Lundén, Björn. 2004. Anställda. Praktisk handbok för arbetsgivare.
Försvarsminister Sven Anderssons huvudanförande i Wennerströmaffären i riksdagens 
  andra kammare den 28 maj 1964. (Hft.)
Mönsteravtal på författarområdet. 2005. (Utg. Sveriges Författarförbund.)
Svensk Författnings-Samling för 1835. 

Oh - Sociala frågor och socialpolitik

Periodica
Vår Trygghet. 1965. Utgiven av Rådet för social information.

Allmänt
Böhm, Tomas. 1993. Inte som vi! Psykologiska aspekter på främlingsfientlighet och rasism.
Ett genombrott. Den svenska socialpolitiken. Utvecklingslinjer och framtidsmål. 1944.
Handbok för erkända arbetslöshetskassor. 1938. (Tillhört Textilarbetarnas erkända Arbetslöshetskassa.)
Julén, Jonathan. 1919. Sociala frågor. En översikt över nutida spörsmål.
Nordin, John. 1957. Den allmänna arbetstidslagen och 45-timmarsveckan. (Småskrift.)
Sociallagstiftning och socialt arbete i Sverige. 1937. Upplaga tryckt för Lands-
  organisationen i Sverige.
Taikon, Katarina & Hammarberg, Thomas. 1970. Förlåt att vi stör!
Wickberg, Sven. 1988. Den kinesiska asken. Berättelsen om Refugen. (Småskrift.)
Wickberg, Sven. 1989. Ur asken i elden. "då fick vi veta att vi levde!". Berättelsen om 
  Refugen. (Småskrift.)
Wickberg, Sven. 1991. Slutet på början. "Ur asken steg fågel Fenix...". (Småskrift.)

Oha - Arbete och arbetsmarknad

Allmänt
Arbetarskyddslagen. 1961. (Hft.)
Bohman, Stefan. 1988. Arbete. Plikt eller ära. (Småskrift.)
Broby-Johansen, R. 1975. Människor i arbete. (JFA 2018/095)
Fridell, Folke. 1944. Är "rätten till arbete" nog? (Småskrift. JFA 2011/218)
Hembiträdet berättar om liv och arbete i borgerliga familjer i början av 1900-talet. 1975. 
Jansson, Helmer. 1950. Vi ville ha arbete. En A.K.-arbetares minnen.
Johansson, Annelie (red.). 1995. Arbetsförmedling under sju decennier. 
 Arbetsförmedlare berättar. (Utg. TAM)
Johansson, Klas & Grahm, Jessika. 1975. Vi är ju ändå bara städerskor.
Lewis, Sinclair. 1930. Blod och bomull.
Lindgren, Tage. 1956. Arbetarskyddslagen.
Lindqvist, Sven. 1978. Gräv där du står. Hur man utforskar ett jobb.
McDonald. James. 1925. Arbetslösheten och maskinen.
Mot krisen! Regeringens förslag till krishjälpsåtgärder och bekämpande av arbetslösheten. 
  1933.
Mått och steg. Verksamma inom lantmäterisektorn skriver sina minnen. 1996.
Nerman, Ture. 1936. Järnbärarna. En arbetarkårs historia. (Från ABF:s bibliotek 300 Huskvarna.)
Nordin, John. 1933. 8-timmarslagen.
Olsson, Lars. 1995 [1980]. Då barn var lönsamma. (JFA 2011/2018)
Olsson, Sven-Olof. 1983. Husqvarna arbetare 1850-1900.
Oskarsson, Pelle. 1990. Arbete åt alla. Arbetsförmedlingen i Jönköpings län 80 år. 
  1910-1990.
Palme, Sven Ulric. 1959. Karl Staaff och storstrejken 1909. (JFA 2018/095)
Regeringens proposition 1975/76:105. Arbetsrättsreform: Lag om medbestämmande i arbetslivet.
Ring, Sture. 1981. Typerna och den datoriserade draken.
Råd och anvisningar rörande hjälpverksamheten för arbetslösa. 1933.
Sillén, Gunnar. 1977. Stiga vi mot ljuset. Om dokumentation av industri- och arbetarminnen.
Sölvén, Arnold. 1955. Nya semesterlagen.
Öhman, Berndt. 1970. Svensk arbetsmarknadspolitik 1900-1947.

Skråväsen
Lindberg, Folke. 1989 [1947]. Hantverk och skråväsen under medeltid och 
 äldre vasatid.
von Schoultz, Gösta. 1944. Svenska skråsigill. (OBS: Dåligt skick.)

Arbetarrörelsen
Andersson, Bo. 1971. Bland idealister och ideologer - Den liberala 
 arbetarrörelsen i Stockholm under 1880-talet. (Småskrift.)
Andersson, Bo. 1971. Föreningsrelationer: Personsamband och 
 åsiktsprofiler. En studie i den s k liberala arbetarrörelsen i Stockholm 
 1880-1885. (Småskrift.)
Arbetarrörelsen. En uppslagsbok. 1978.
Arbetarrörelsens efterkrigsprogram. De 27 punkterna med motivering. 1944. 
 (JFA 2011/218)
Arbetarrörelsens historia i Habo. 1990. (Gåva av Jönköpings läns 
 socialdem. landstingsgrupp 2013.)
Arbetarrörelsens krönika i ord och bild. 2 delar. 1970.
Arbetets söner. 4 delar.
Arbetets söner. Text och bilder ur den svenska arbetarrörelsens saga. 
 Band 1. Pioniärtiden. 1944. (JFA 95/34. Från Hakarps folk- och 
 skolbibliotek.)
Arkiv. För studier i arbetarrörelsens historia. Nr 3.
Bergström, Inge. 1994. Många var kallade. Om hur en arbetarrörelse växte
 fram i Värnamo under 1900-talets första år. (Uppsats.)
Det var på tiden. 1987.
Dokument från Storstrejken 1909. 1979. (Hft. JFA 2011/218.)
Ericsson, Hans-Olof. 1984. Förutsättningar för arbetarrörelsens framväxt
 och utveckling i Jönköping, Huskvarna och Norrahammar 1880-1909.
 (Uppsats.)
Ericson, Hans-Olof. 1987. Vanmakt och styrka. Studier av arbetarrörelsens 
 tillkomst och förutsättningar i Jönköping, Huskvarna och Norrahammar 
 1880-1909. (JFA 87:22)
Ericson, Hans-Olof. 1991. Mellan dröm och vardag. Studier av 
 arbetarrörelsens politiska splittring. Jönköping, Huskvarna och 
 Norrahammar 1910-1921. Konkret granskning av arbetararistokratiteorin.
 (JFA 91:61)
Erixon, Fredrik. 1997. Arv i vanhävd. Om frihetliga rötter i 
 arbetarrörelsen. (Utg. Timbro.)
Från mörkret stiga vi mot ljuset. Arbetarrörelsens historia i Sverige. 
 1979.
Haste, Hans. Arbetarrörelsens historia. Idéer, data, dokument, händelser, 
 människor. (Hft.)
Haste, Hans. 1976, 1979, 1983. Arbetarrörelsens historia. Människor. Idéer. Händelser. Dokument.
Hirdman, Yvonne. 1990. Vi bygger landet. 
Hjort, Börje. 1978. Arbetarrörelsen i Jönköpings län. (Småskrift.)
Jonsson, Karl-Erik. 1956. Arbetarrörelsen i Oskarshamn.
Nordin, Rune. 1987. Den svenska arbetarrörelsen. (Metall avd 85:s arkiv.)
Olsson, Lars & Ekdahl, Lars. 2002. Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i 
 svensk samhällsomvandling. (Utg. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 
 Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. JFA 02/05)
Ragnerstam, Bunny. 1986. Arbetare i rörelse. Första bandet.
Ragnerstam, Bunny. 1987. Arbetare i rörelse. Andra bandet.
Rosberg, Algot. 1918. Amalthea. (JFA 2011/218)
Studier i arbetarrörelsens historia. 7-8, 18. 
Svensk arbetarrörelse i ord och bild 1881-1955. 1956. (JFA 2004/060.)
Svensk arbetarrörelse under hundra år. 1938. (Detta ex. från Smålands 
 Folkblads redaktion.)
Svensk arbetarrörelse under hundra år. 1938. (Detta ex. från Folkets Hus i 
 Tranås.)
Svensk arbetarrörelse under hundra år. 1938. (JFA 2004/060.)
Vi gav järnet. Gruvarbetare skildrar sina liv. 1996.
Wigforss, Ernst. 1922. Industrins demokratisering.

Internationella Arbetsorganisationen
Internationella Arbetsorganisationen. 1938.
Internationella Arbetsorganisationen och återuppbyggnadsarbetet. 1942. (JFA 2012/310.)

Svenska Arbetsgivareföreningen
EG, Sverige och företagen. En introduktion. 1988.
Gennser, Margit. 1976. Löntagaraktier eller fackföreningsfonder?
Industria. Svenska Arbetsgifvareföreningens Tidning. Nr 19/1919, 25/1922.
Löneskillnader i några länder. Debattunderlag från SAF. 1973. (Broschyr.)
Löntagarfonderna - hur påverkas ditt företag? 1981. (Broschyr.)
Nordling, Danne. 1977. Fritt näringsliv eller fondsocialism. (Broschyr.)
Svenska Arbetsgifvareföreningens Kalender 1918. 1918. (JFA 2011/218)
Svenska Arbetsgivareföreningens kalender 1955-56. 1955.
Tar vi chansen? Om Sveriges ekonomi och konkurrensen med utländska företag. 1986. (Hft.)
År för år med SAF. 1969.

Sällskapet för studier i arbetarrörelsens historia
Arkiv. Nr 1.

Verkstadsföreningen
Styrman, Georg. 1946. Verkstadsföreningen 1896-1945.

Ohah - Arbetsgivarorganisationer

Sveriges Pappersbruksförbund
Gierow, Krister. 1957 Sveriges Pappersbruksförbund 1907-1957.

Ohai - Fackliga organisationer

Allmänt
Andersson, Bror A. 1972. Fackliga förtroendemän i avdelningar och klubbar.
Carlqvist, Knut. 1993. Åt envar efter arbete. Fackets förlorade rötter. (Utg. Timbro.)
Carlsson, Gunnar. 1987. Munksjö och facket med Kalle Munksjö.
En historia värd att kunna. 1977.
Facket och fanorna. Ur Fackföreningsrörelsens historia i Borås och Sjuhäradsbygden. 
  (Småskrift.)
Fackföreningsrörelsen i Sverge, Norge, Danmark, Tyskland, England och Frankrike jämte 
  specialutredningar för Sverge. I. Sverge. 1912. (Utg. Landsorganisationen i Sverge.)
Fackföreningsrörelsen och näringslivet. 1941.
Fackföreningsrörelsens födslovåndor. 1932. (Utg. Svenska Handelsarbetareförbundet. Hft.)
Hansson, Sigfrid. 1932. Den svenska fackföreningsrörelsen. (Har tillhört ABF:s bibliotek. 
  N:r 173 Jönköping.)
Karlbom, Torvald. 1955. Den svenska fackföreningsrörelsen.
Kjellberg, Anders. 1997. Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige.
Lindahl, Jan-Åke. 2004. Utan förtroendevalda stannar facket.
Nordin, Rune. 1981. Fackföreningsrörelsen i Sverige. I. Uppkomst och utveckling.
Nordin, Rune. Fackföreningsrörelsen i Sverige. Studiehandling. (Småskrift.)
Webb, Sidney & Webb, Beatrice. 1896. Fackföreningsrörelsens historia i England. 
  (JFA 2011/218)
Welander, Lars-Olof (red.). 1999. Fackliga organisationer LO-sektorn.

Apotekstjänstemannaförbundet
ATF 50 år. 1981. Ellebring, Nils. (JFA 96/29)

Beklädnadsarbetarnas Förbund
Beklädnadsarbetarnas Förbund 90 år. Jubileumsskrift. 1978.

De Förenade Förbunden
Lantz, Sture W. 1947. De Förenade Förbundens organisationshistoria 1875-1945. (Ex 1. JFA 08/019)
Lantz, Sture W. 1947. De Förenade Förbundens organisationshistoria 1875-1945. (Ex 2. Från 
  De Förenade Förbunden, Avdelning 69 Tranås.)
Lantz, Sture W. 1963. De Förenade Förbundens organisationshistoria 1946-1962. (JFA 08/020)

DIK
Ping 2013: 7, 2014: 1, 2015: 8.

Fria Fackföreningsinternationalen
Stalins slavläger. 1952.

Försvarsverkens Civila Personals Förbund
Försvarsverkens Civila Personals Förbund 1917-1942. (JFA 86:12)
Försvarsverkens Civila Personals Förbund 1917-1942. (Inb.)

Försäkringstjänstemannaförbundet
Försäkringstjänstemannaförbundet 1919-1969. 1969.

Grafiska Faktors- och Tjänstemannaförbundet
Grafiska Faktors- och Tjänstemannaförbundet 1908-1983.

Handelstjänstemannaförbundet (HTF)
Heggestad, Börje. 1987. ...en tryggad tjänstemannaställning. HTF under 50 år.

Hotell- och Restauranganställdas Förbund
Vi serverar. 1968. (Två delar.)

Grafiska fackförbundet
Grafisk Revy. 1930-1940. (Från Jönköpings Typografiska Förening.)
Grafisk Revy. 1960-1961, 1963, 1965-1969, 1972.

Landsorganisationen i Sverige (LO)
Fackföreningsrörelsen. 1953 (2), 1954-1965.
Landsorganisationens skriftserie. 50.
-
Arbetets minnesmärken. 1981. (Utg. LO. Hft.)
Berättelse över Landsorganisationens i Sverige verksamhet 1939. 1940. 
 (JFA 2012/310)
Casparsson, Ragnar. 1947. LO under fem årtionden. Första delen. 1898-1923. 
Casparsson, Ragnar. 1948. LO under fem årtionden. Andra delen. 1924-1947.
Classon, Sigvard. 1988. Kampen för tryggheten.
Engström, Göran. LO i Nässjö 90 år. 1914-2004. (Hft.)
Fackliga fanor. En utställning i samband med LO:s 100-årsjubileum. 1998.
Generell välfärd i allas intresse. 1995. (JFA 2019/077)
Hansson, Sigfrid. 1923. Minnesskrift. Landsorganisationens första 
 kvartsekel 1898-1923. (Ex 1.)
Hansson, Sigfrid. 1923. Minnesskrift. Landsorganisationens första 
 kvartsekel 1898-1923. (Ex 2. Tillhört ABF:s bibliotek N:r 173 
 Jönköping.)
Jobben och välfärden. 5. Har vi råd med välfärdsstaten? 1986. 
 (JFA 2019/077)
Landsorganisationens medlemstal vid årsskiftet 1955/56. 1957. 
 (JFA 2012/310)
Landsorganisationens skriftserie:
 XXXI. Hansson, Sigfrid. 1932. Svenskt fackföreningsliv under fem 
  decennier.
 XXXV. Arbetslöshetsförsäkring. 1934.
LO Kongress 71. 1971.
Lönepolitik. Rapport till LO-kongressen 1971.
Steg för steg 1945-1973. En krönika i text och bild om den svenska 
 fackföreningsrörelsens utveckling under efterkrigstiden.
Ståhl, Margareta. 1998. Vår enighets fana - ett sekel fackliga fanor.
Tynderfeldt, Bo (red.). 1998. Ett sekel med LO. LO-medlemmar berättar.
År 100. 1999.

Ledarna (plac. JFA 5000)
Chef. 2018:6-7. (JFA 2011/218)

Lärarförbundet
Hans och Greta. Tilläggshäfte till Tummeliten 1908. (Utg. Svensk Läraretidnings Förlag.)

Lärarnas Riksförbund
Lärarnas Riksförbund. (Hft.)

Postverkets Tryckeris Personalklubb
Post-typens jubileumsskrift 1919-1939. 1939.

Skandinaviska Transportarbetarefederationen
Uhlén, Axel. 1957. Skandinaviska Transportarbetarefederationen 1907-1957.

Statens Sjukhuspersonals Förbund
Statens Sjukhuspersonals Förbund femtio år 1908-1958. 1958. (JFA 03/17)

Statstjänarkartellen
Statsanställd. 1955-1981, 1988-1990.

Svenska Bageri- och Kondistoriindustriarbetareförbundet
Hansson, Sigfrid. 1921. Bidrag till den svenska fackföreningsrörelsens historia. Svenska
  Bageri- och Konditoriindustriarbetareförbundet.

Svenska Bankmannaföreningen
Ekström, Yngve. 1921. Om svensk bankverksamhet och dess teknik.

Svenska Beklädnadsarbetareförbundet
Persson, Henrik. 1942. Svenska Beklädnadsarbetareförbundets avdelning 67 i Borås 1917-1942.
  Minnesskrift av Henrik Persson. 
Svenska Beklädnadsarbetareförbundet 1889-1939. Historik av Ture Nerman. 1939.

Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet
Hansson, Sigfrid. 1918. Ett kvartssekel av Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundets historia 
  1893-1918.

Svenska Bokbindareförbundet
Svenska Bokbindareförbundet. Historik 1893-1943. 1943.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet - Byggnads 
Bygg 80. Rapport 7. Arbetsmarknad och yrkesutbildning. 1979. 
Byggnadsarbetaren. Organ för Svenska bleck- och plåtslagareförbundet,
 Svenska Byggnadsarbetareförbund, Svenska målareförbundet. Årg.1958-1970,
 1990-1996.
Byggnadsgrovarbete 1956. Ackordsprislista. 1956. Glidande premieackordet i Eksjö-området. (Hft.) 
Kollektivavtal. 1954, 1956, 1957. Supplement 1960-61 till 1959 års Ackordsprislista. 1960. (Hft.)
Supplement 1960-61 till 1959 års Kollektivavtal. 1960. (Hft.) 
Södra Sveriges ackordsprislista av år 1934 för byggnadsgrovarbete. (Hft.)
1959 års ackordsprislista för byggnadsgrovarbete i Sverige. 1961.
1962 års ackordsprislista för mureriarbete. 1962.
 
Svenska Byggnadsträarbetareförbundet
Svenska Byggnadsträarbetareförbundets berättelser. 1942-45, 1946-48.
Svenska Byggnadsträarbetareförbundets protokoll. 1934-42, 1946-48.

Svenska Fabriksarbetareförbundet
"En historia att vara stolt över". 1891-1991. Svenska Fabriksarbetareförbundet. 1991. (JFA 93/42)
Fabriksarbetareförbundet 60 år. 1951. (Ex 1. JFA 90/48)
Fabriksarbetareförbundet 60 år. 1951. (Ex 2. JFA 98/08)
"Och skulle jag svika min fana röd". 1992. (JFA 93/42)

Svenska Gjutareförbundet 
 (uppgått i Svenska Metallindustriarbetareförbundet)
Huskvarna Gjutarefackförening 1902-1962.
Huskvarna Gjutarefackförenings 50-årsjubileum 1902-1952. 1952.
Norrahammars Gjutarefackförening 1895-1945. 1945. (JFA 2019/061)
Sextio år med Norrahammars gjutare. 1955.
Svenska Gjutareförbundet 1893-1923. Minnesskrift utgiven av 
 förbundsstyrelsen. 1924. (Från ABF:s bibliotek 300, Huskvarna.) 

Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet
Femtioårskrönika. Jönköpings Byggnadsgrovarbetare 1913-1963. 1963. (JFA 403:74)
Grovarbetaren. Organ för Sv. Grov- och Fabriksarbetareförbundet. Nr 4 B/1921. (Hft.)
Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundets Historia. Band I. 1891-1909. 1941.
Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundets Historia. Band II. 1909-1941. 1944.
Verksamhetsberättelse. 1928, 1946, 1947. (Hft.)

Svenska Gruvindustriarbetareförbundet
Horgby, Björn. 1997. Med dynamit och argument.

Svenska Handelsarbetareförbundet
Folket vid varufloden. 1956.
Handelsarbetaren. 1921, 1923, 1925, 1927-1936, 1938-1941, 1943-1950. (JFA 2018/059)
Handelsnytt. 1952, 1953 (bl a om Nässjö), 1954. (JFA 2018/059)
Minnesskrift. Svenska Handelsarbetareförbundets första sekel 1906-1931. 1931.

Svenska Industritjänstemannaförbundet - SIF
Malmström, C Gösta. 1970. Samverkan slagkraft. En krönika över 50 SIF-år av C Gösta Malmström.
Historia och Framtid. SIF 75 år. 1995. (JFA 96/20)
Under årens lopp... samtal med några som var med. 1995. (JFA 96/21)

Svenska Journalistförbundet
Svenska Journalistförbundet 1901-51. 1951.

Svenska Järn- och Metallarbetareförbundet
Järnarbetaren. 1900-1903. 

Svenska Järnvägsmannaförbundet
Signalen. 1942-1970. (Plac. JFA 5000, 01.)
Årsbok 1943. 1942.

Svenska Kommunalarbetareförbundet
Förbund i förvandling. Kommunal 1964-1969. 1973.
Gölin, Gösta. 1954. Verket och vi. (Utg. Svenska Kommunalarb. förb. avd. 22.)
Jensen, Åge. 1991. Förbund i förvandling. 80 år med Kommunal. (JFA 91:32)
Kommunal - 100 år av kamp och vilja. 2010. (Gåva av Kommunals s-fackklubb 15/3 2013.)
Rapport avgiven av Sv. Kommunalarbetareförbundets Studiedelegation till Ryssland 
  den 25 april-5 juni 1926. 1926.

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet
Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Avd. 54, Jönköping. 1897-1947. 1947. (Hft. JFA 401:74.)
Våra fanor genom 100 år. 1995.

Svenska Metallindustriarbetareförbundet
Avd. 48. Verksamhetsberättelse år 1975. (Norrahammar)
Beckholmen, Kuno. 1978. Två årtionden 1956-1976.
Beckholmen, Kuno. 1984-1986. Hundra år med Metall-Ettan. Del I-II.
Ett idéprogram för Metalls kulturverksamhet. 1996.
Ett kvartssekel med Tabergs Metall 1935-1960. 1960.
Handbok för styrelseledamöter, revisorer, uppbördsmän, statistik-
 uppsamlare och studieledare. 1942. (Gåva FRAN 5/3 2019.)
Handbok för Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelnings- och 
 klubbstyrelser. 1923. (Från J.V.T. Verkstadsklubb.)
Hetta, larm och svetslågor. Metallarbetare skildrar sina liv. 1995. 
Huvudavtalet. 1965. (Hft.)
Jansson, Roine. 2011. Gruvarbetare i ord och bild.
Jern(a) arbetare i konsten. Järnetes arbetare i konsten. 1995. (Utställningskatalog.)
Jernarbetarens Verkstadsklubb No 1. Jubileumsskrift 1991-1996. 1996.
Metall i Gnosjö 60 år. 1986. (Hft.)
Metall i Huskvarna 50 år. 1952.
Metall i Norrahammar 90 år 1896-1986.
Metall i Norrahammar 100 år 1896-1996.
Metall i Tranås 75 år 1909-1984. En historisk återblick. 1984. (Hft.)
Metall 20 100 år. Människor händelser utveckling. 1995.
Metall 100 år - biografi - bibliografi. 1993.
Metall 1888-1938. 1938.
Metallarbetarefackföreningen i Norrahammar. 1946.
Metallarbetarefackföreningen i Norrahammar 1896-1971. 1971.
Metallarbetaren. Nr 12/1985. Metallstrejken 1945. (Hft.)
Metallkonflikten. 1945. (Hft. JFA 08/033)
Metalls avdelning 41. 1946. 
Metalls avdelning 114 under 50 år. 1952. (Avd. 114 Värnamo.)
Metalls avdelning 115 Huskvarna 75 år. Jubileumsskrift 1902-1977. (Hft.)
"Nagelapan". Metallarbetare i Malmö under 100 år. 1984.
Stråth, Bo. 2000. Mellan medbestämmande och medarbetare.
Svenska Metallindustriarbetareförbundet. Stadgar. Gällande från 1 januari 1978. 1977. (Hft.)
Svenska Metallindustriarbetareförbundets Avd 85 Jönköping 90 år. 1989.
Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 112 Trollhättan. Jubileumsskrift 1902-1952.
Svenska Metallindustriarbetareförbundets historia. Band I-III, V.
Tell, Knut. 1945. Fakta om Metall-strejken. (Hft.)
10 år med Metall 114 i Värnamo. 1952-1962. (Hft.)

Svenska Murareförbundet
Hansson, Sigfrid. 1931. Svenska Murareförbundet 1890-1930.
Protokoll fört vid Svenska Murareförbundets 28:e kongress i Stockholm den 14-19 augusti 1960.
Svenska Murareförbundet 1890-1940. 1941. Nerman, Ture.
Verksamhets- och revisionsberättelse. 1957, 1958, 1959.

Svenska Musikerförbundet
Eckert-Lundin, E. 1944. Sveriges underhållnings-, dans- och restaurangorkestrar samt
  militära musikkårer.
Musikern 2010:6, 2011:1,3, 2012:2-4, 2013:1-2,5, 2014:1-5, 2018:1. (JFA 2011/218)

Svenska Målareförbundet
Dahlquist, Anders & Wikström, Brittmarie. 1986. Bara några målare. Lösningsmedelsskadade målare 
  berättar. (JFA 91:33)
Målarnas a-kassa 50 år. (JFA 94/02)
Svenska Målareförbundet. Minnesskrift 1887-1937. 1937. Johansson, John. 
  (Från ABF:s bibliotek Nr 173 Jönköping. Folio.)
Så var det då. Målare berättar. 

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet - SPIAF 
Minnesskrift till Smålands distrikt av Sv. Pappersindustriarbetareförbundet 1922.1932. 1922. 
  (Hft.)
SPIAF 50. Pappersindustrin och dess arbetare. 1970.

Svenska Postmannaförbundet
Postmannen. Organ för Svenska Postmannaförbundet. 1939-1954.

Svenska Sko- och Läderindustriarbetareförbundet
Hansson, Sigfrid. 1919. Ur Skomakareyrkets Historia. (JFA 94/14, ABF:s bibliotek.)
Hansson, Sigfrid. 1920. Bidrag till den svenska fackföreningsrörelsens historia. Svenska Sko- och
  Läderindustriarbetareförbundet. (JFA 90:49)
Söderlund, Gösta. 1948. Skoarbetarna. Del I. (JFA 90:47)

Svenska Skogsarbetarförbundet
Karlbom, Torvald. 1968. Skogens arbetare.
Skogsarbetardikter. Del 1. 1977.
Skogsarbetardikter. Del 2. 1978.
Skogsarbetardikter. Skogsarbeiderlyrikk. Metsätyömiesrunoja. 1978.

Svenska Stenhuggareförbundet
Stenhuggaren. 1902. (JFA 19/96)

Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet
Olsson, Reinholm & Lindström, Richard. 1953. En krönika om sågverksarbetare. Svenska 
  Sågverksindustriarbetareförbundets minnesskrift.

Svenska Textilarbetareförbundet
Tillman, Bo. 1948. Textilarna. Svenska Textilarbetareförbundet. Band II. 1938-1948.

Svenska Tobaksindustriarbetareförbundet
Tobaksarbetaren. Årg. 1934-1937, 1943-1945, 1947-1954.

Svenska Transportarbetareförbundet
Svenska Transportarbetareförbundet. Historik. Första delen 1897-1922. 1943.
Svenska Transportarbetareförbundet. Historik. Andra delen 1922-1947. 1947.
Svenska Transportarbetareförbundets avdelning 76 i Jönköping 1927-1937. 1937. (Från JLM.)

Svenska Träindustriarbetareförbundet
Arbete och komp - en bok om träindustrins arbetare. 1978. Nordin, Rune & Bosdotter, Kjersti. 
Hansson, Sigfrid. 1925. Svenska Träarbetareförbundets historia 1889-1923. (JFA 95/32)
Skandinaviskt samarbete mellan träarbetarnas fackliga organisationer. 1953.
Skiljedomar rörande träarbetarfacket 1950-1955.
Träarbetaren. Årg. 1945, 1946 (bland annat om pinnstols- och möbelindustri i Tranås), 1947-1948.
Verksamhetsberättelse. 1965, 1975, 1976.
Vi i träindustri. Facklig krönika 1924-1948. 1958. (JFA 03/18)

Svenska Typografförbundet
(plac. JFA 5000, kat. 01)
Grafisk Revy. Nr 1/1938. (Folio.)
Svensk Typograf-Tidning. 1910-1913, 1918-1925, 1928-1947, 1950-1955, 1958-1959. (Folio.)
Svenska typografernas historia. 1916. (Från Jönköpings Typografiska förening.)
Svenska typografernas historia. Supplement. 1917.
Svenska Typografförbundet 1887-1936. Ett svenskt fackförbunds historia. 1937. Wessel, Nils.
Svenska Typografförbundet. Studier rörande Sveriges äldsta fackförbund. 1965. Björklund, Bertil.
Typograferna i Jönköping 1883-1948. 1948.

Sverges hotell- och restaurangpersonals förbund
Svensk Hotell-Revy. Nr 5/1943. Jubileumsnummer. (Hft.)

Sveriges Allmänna Verkmästareförbund
Sveriges Verkmästartidning. 1923.

Sveriges Arbetares Centralorganisation - SAC
Jensen, Albert. 1942. Arbetarklassen inför kriget. (Utg. Federativs förlag. Hft. 2011/218)

Sveriges Arbetsledareförbund
Arbetsledaren. Årgång 1930.

Sveriges Grafiska Faktorsförbund
Grafisk Faktors-Tidning. 1914-1917, 1920-1933.

Sveriges Mekaniska Verkmästareförbund
Verkmästaren. 1927.

Telegraf- och Telefonmannaförbundet
Håkanson, N H Ossian. 1926. Med stolpskor och linjetång från Skåne till Lappland. (Från Telegraf- 
  och Telefonmannaförbundets avdelning 4, sektion 6 Jönköping.)
Telefonare-Krönika. 1927.

Tjänstemännens Centralorganisation - TCO 
Sandberg, Per. 1969. Tjänstemannarörelsen. (JFA 96/30)
Wallén, Thord. 1989. Suveränitet och Samverkan. Några viktiga drag i TCOs organisations-
  utveckling. (JFA 93/13)

Tändsticksarbetarnas Samorganisation
Neuman, Ivar. 1909. Om Tändsticksindustrin och Dess arbetare. (Kopia. Hft.)


Ohaj - Arbetsmarknadskonflikter

Egelin, Bengt. 2000. Metallstrejken vid Husqvarna Vapenfabriks AB 1945.
 (Uppsats.)
Johannesson, Mikael. 1999. Arbetarklassens monument. Tre tidningars syn
 på 1890 års strejkrörelse i Jönköping. (Uppsats.)
Sparrlöv, Göran. 1976. Lönerörelse och strejk bland Tranås träarbetare
 1898-1899. (Uppsats.)
Wiss, Erica. 1978. Strejken som vapen i kampen för bättre villkor. 
 Strejker vid Jönköpings Tändsticksfabrik 1890-1909. (Uppsats.)

Ohc - Bostäder

Andersson, Hans & Nuder, Ants. 1977. Rättighet eller handelsvara? Den bostadspolitiska debatten
 inför 1980-talet. (Arkiv: Norra Smålands Hyresgästförening.)
Boende förr och nu. 1991.
Boken om JLLC-bygget. 1987.
Londos, Eva. 1974. Sökes: Bostad för tändsticksarbetare.
Möller, Gustav. 1942. Bostad och hyra. (Utg. av SAP. Hft.)
Nordström, Ludvig. (1984). Lortsverige.
Stadsförnyelse och bostadsförbättring. 1981. (Arkiv: Norra Smålands Hyresgästförening.)
Stark, Hans-Olov. 1970. Jordabalken. (Arkiv: Norra Smålands Hyresgästförening.)
Utställningen Bygge och bostad. 1949. (JFA 2011/218)

Hyresgästernas Riksförbund
En ny bostadspolitik. 1970. (Arkiv: Norra Smålands Hyresgästförening.)
Järtelius, Gösta. 1978. Hyra och bostad. (Arkiv: Norra Smålands Hyresgästförening.)
Järtelius, Gösta. 1985. Hyra och bostad. (Arkiv: Norra Smålands Hyresgästförening.)

Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening (HSB)
HSB Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening. 1937.
HSB Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningars Riksförbund. 1954.
HSB Jönköpings län 50 år. Jubileumsskrift 1933-1983. 1983. (JFA 86/49)

Riksbyggen
Allt är möjligt. En presentation av Riksbyggen, Jönköping. (Hft. Folio.)
Bo och lev i Munksjöstaden. (Broschyr.)
Hus och jobb - så formades Riksbyggen. 2000. Krona, Göran.
Svenska Riksbyggen. Den svenska fackföreningsrörelsens byggnadsföretag. 
 1952.

Ohd - Emigration och immigration

Beijbom, Ulf. 1977. Amerika, Amerika! En bok om utvandringen.
Beijbom, Ulf och Johansson, Rolf. 1971. Drömmen om Amerika.
Blomberg, Harry. 1937. Babels älvar. (Om Dagösvenskarnas vandring till Ukraina. JFA 2011/218)
Hultin, Måns. 1958. Resa till Amerika 1864 med emigrantskeppet Ernst Merck. 
Hyltén-Cavallius, Eva. 1966. Emigrationen från Jönköping 1840-1872. (Hft.)
Hörnqvist, Sten-Åke (red.). 1988. Vilken framtid? Flyktingar och invandrare.
Järtelius, Arne. 1999. Bortastaden. Kommunalt invandrarmottagande i Malmö 1966-1997.
Muadi, Muhammed. 2005. De nya amerikabreven. 12 jönköpingsbor skriver till hemländerna.
Norden, Peter. 1910. En brygga öfver hafvet. En bok om svenska och svensk-amerikaner.
Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias. 1992. Tusen år av invandring. (JFA 2018/095)

Ohe - Minoriteter

Belloc, Hilaire. 1923. Judarna och vi andra. En gammal konflikt och dess lösning.
Ehrenpreis, M. & Jensen, A. 1920. Judarna.
Forsslund, Karl-Erik. 1914. Lapparne och deras land.
Furumark, Anna & Eivergård, Mikael. 2015. När det stör.
Hazell, Bo. 2002. Resandefolket. 
Jacobsson, Tor. 1944. Om Tattarna i Jönköping. 
Nyström, Anton. 1919. Judarne förr och nu samt judefrågan i östra Europa och dess lösning.
Sundt, Eilert. "Tattarne" i Sverige och Norge. (Småskrift.)
Valentin, Hugo. 2004. Judarna i Sverige. Från 1774 till 1950-talet. (JFA 2018/095)

Ohf - Social omsorg

Periodica
Handicaphistorisk Tidskrift. Nr 13 och 14.
Handikapphistoria. Projekt Handikapprörelsens historia. (Utg. Arbetarrörelsens arkiv.) 
- Begåvningshandikappades historia. 1989. (JFA 90/1 a)
- Begåvningshandikappades historia. Lättläst. 1989. (JFA 90/1 b)
- Handikappinstitutioner - handikapporganisationer. 1987. (JFA 88/30)
- Tolv personer berättar. Intervjuer av Malena Sjöberg. 1987. (JFA 88/18)

Allmänt
Cederström, Hjalmar. 1942. En högvärdig invalid- och ålderdomsförsörjning. En rättighet - 
  ej en allmosa. (Hft.)
Graninger, Göran & Lovén, John. 1994. 40 år med utvecklingsstörda.
Grunewald, Karl & Olsson, Thomas. 1997. Utan talan. Historia i bild från omsorgerna om 
  utvecklingsstörda.
I takt med tiden - pensionärsrörelsen i de sörmländska arkiven. 2005. 
  (Utg. Föreningsarkivet i Sörmland. Småskrift.)
Jacobsson, Tor. 1954. Jönköpings Fattigvård genom tiderna.
Johansson, Carolina. 2012. Breviks barnhem. Barnens plats i ett tuberkuloshärjat samhälle. 
  I: Samhället och barnen vid förra sekelskiftet. (se Landsarkivet i Vadstena. Småskriftsserie I.)
Rudbeck, Joh. 1925. Förmyndaren. En hjälpreda för förmyndare, gode män och överförmyndare...
Scharin, Herbert. 1990. Slagsta-hemmet och dess förhistoria (1870-1970).

Centralkommittén för Synskadade
Almanack 1983. 

Handikappförbundens Centralkommitté (HCK)
HCK - 50 år. Handikapprörelsen i samverkan - då, nu och i framtiden. 1992.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO)
Handikappföreningarna i Jönköpings län. Adressförteckning 2004-2005. (Hft.)

Handikapphistoriska föreningen
Avig eller rät. Om funktionshinder i vår vardag. 2000.
Del 1. Tio år är också historia. Del 2. Det bästa ur Handikapprörelsens Historia. 1997.
Den oändliga vandringen. Handikapphistorisk årsbok 1990. 1990.
Likhet och särart. Handikapphistoria i Norden. 1995.
Vad vet vi inte om handikapphistoria. 1998.

Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Andersson, Bo. 1995. Hörselskadade i historia och nutid. 

Jönköpings läns blindförening
Julglimten. 1949. (Hft.)

Norrahammar Tabergsbygdens Barnkoloniförening
Gustafsson, Sven. 1994. Norrahammar Tabergsbygdens Barnkoloniförening 1939-1993. 

PRO
PRO Huskvarna 50 år 1943-1993. (Hft.)

R-förbunden (RFHL, KRUM, RSMH och ALRO)
När botten stack upp. Om de utslagnas kamp för frihet och människovärde. 
 2004.
Pockettidningen R. Nr 2/1975. Själafiske. Om Jesus i vårdsvängen.

Sveriges Pensionärsförbund
Törnqvist, Winnie. 1991. Pensionär - i en föränderlig värld. (Småskrift.)

Ohg - Frivillig hjälpverksamhet

Erikshjälpen, Holsbybrunn
Nilsson, Ulla. 2007. Farbror Erik i kärlekens tjänst.

Föreningen Husmödrarnas Vilo- och Semesterhem i Jönköpings län
Verksamhets- och Revisionsberättelse 1951. 1952. (Gåva av Linda Wandin, Länsstyrelsen 26/10 2018.)

Föreningen Jönköpings Borgarhem
Freeman, Anton & Erlandsson, Gottfrid. 1956. Jönköpings Borgarhem.
Föreningen Jönköpings Borgarhem. Bildad den 27 november 1906. 1928. (Hft.)
Föreningen Jönköpings Borgarhems matrikel för 1916. 1916. (Hft.)
Mess Programm 14, 15 o. 16 Mars 1913. 1913. (Hft. JFA 2018/095)

Jönköpings Borgarekassa
Jönköpings Borgarekassa 1815-1914. 1914.

Ohi - Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor

Allmänt
Blå boken. 1955. (1954). (JFA 2019/061)
Blå boken 1974. (1973). (Utg. Tidens förlag, Nykterhetsrörelsens förlag.)
Evang, Karl. 1969. Narkotika. Tidens förlag - Folksam.
Hjort, Börje & Ericsson, Per. 1978. Nykterhetsrörelsen i Jönköpings län. 
 (Småskrift.)
Johansson, Lennart. 1992. Brännvin, postillor och röda fanor. Om 
 folkrörelser, politik och gammalkyrklighet i sekelskiftets Växjö. 
 (JFA 2018/095)
Johansson, Lennart. 1995. Systemet lagom. (JFA 2018/095)
Olsson, Håkan & Björnson, Sven. 1981. Våra gårdar. Från Arboga till 
 Sandviken.
Tonårsparlören. 2002.

Föreningen för främjande av Nykterhetsnämndernas verksamhet
Åman, A. 1947. Alkoholistlagstiftningen. (JFA 2019/061)

IOGT
Eklund, Oskar. 1930, Handbok för godtemplare. (JFA 2019/061)
Godtemplarorden. Vad den är och vad den vill. 1937. (JFA 2019/061)
Grennfelt, Tage. 1982. IOGT. 100 års godtemplararbete i Gränna. 
 (JFA 2019/061)

LP-stiftelsen
Küng, Andres. 1989. Visst finns det hopp.

RFHL
Slå tillbaka haschet! 1980. Anders Johansson (red.).

Svenska Nykterhetsvänners landsförbund
Riktlinjer för ny svensk alkohollagstiftning. 1931. (JFA 2019/061)

Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran
Almquist, Viktor. 1908. Kvinnoöden. Teckningar från de dömdas värld. 
 (Hft.)
Sundström, Erland. 1964. Tack - inte alkohol! (JFA 2019/061)

Templarorden
Templar-orden i Nässjö. Historik. (U å, hft.).

Ungdomens Nykterhetsförbund
Ungdomens Nykterhetsförbund. Kongress i Vänersborg 3-7 juli 1971. 1971.

Verdandi
Röster i rörelsen. 1979.

Vita Bandet
Vita Bandet Jönköping 1907-1957. 1957. (JFA 2019/061)

Ohj - Genusfrågor

Guldahl, Fröydis. 1975. Tjejerna gör uppror.
Historisk tidskrift 4/1992. Tema: Kvinnohistoria.
Inte bara Amalia. Liten studie kring några kvinnors liv och verk från 1772 och ca 200 år 
  framåt - alla har bott i Gränna eller i dess omgivningar. 2003.
Johannesson, Conny. 1992. Kvinnoliv. Om arbetets värde. (JFA 2019/095)
Kvinnan, familjen och samhället. 1938.
Kvinnans jämlikhet. Ett framtidsprogram. 1964. (JFA 2019/095)
Kvinnorna och arbetsmarknaden. Fördomar fakta framtid. 1974.
Kvinnors röst och rätt. 1969.
Larsson, Maria. 1992. Kvinnoröster om föreningslivet.
Laurin, Carl G. 1916. Kvinnolynnen.
Liliedahl, Ellen. 1957. Svensk yrkeskvinna. En översikt av kvinnornas insats i svenskt 
  näringsliv, kultur och politik.
Lindfelt, Erik. 2000. Homo i Smålands Jerusalem. (Kopia. Ur: Homo i Folkhemmet.)
Myrdal, Alva & Klein, Viola. 1957. Kvinnans två roller.
Nilson, Ulf. 1981. Bråkmakarna. (Innehåller artikel om Emmeline Pankhurst.)
Shout Out for Women. 2018. (University of Oxford. JFA 2011/218)
Starrin-Reindahl, Svea & Döös, Veronica. 1956. Kvinnorna i förvärvslivet.
Söderberg, Annelie (red.). 1995. Tjejsnack. Kvinnobilder. Utg. Folkrörelsearkivet för 
  Uppsala län.
Torudd, Cecilia. 1989. Mera Ensamma Mamman.
U-landskvinnan. Situationen i sex länder. 1974.
Woman in Sweden in the Light of Statistics. 1973. 

Fredrika Bremerförbundet
Kvinnan och samhällslivet. I, II. 1948. (JFA 2019/095)
Är kvinnans ansvar mindre? 1959. (JFA 2019/095)

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Swedberg, Eva. 2005. 90 år för fred och frihet.
Trettio år i fredens tjänst. 1945. (JFA 02/15)

Ohk - Fritidsverksamhet

Allmänt
Fritid i Eksjö kommun. 1974. (Hft.)
Fritid i Jönköpings kommun. (Hft.)

Jönköpings Ungdomsråd
Jönköpingsungdomens fritid. 1956. (Hft. JFA 2011/218)

Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar (RSFH)
Fritidspolitik och folkrörelser. 1978.
Lundahl, Agneta. 1978. Livsformer i omvandling.
Olson, Hans-Erik. 1982. Från hemgård till ungdomsgård. En studie i den svenska hemgårds-
  rörelsens historia.

Ohm - Allmänna samlingslokaler

Allmänt
Samlingslokaler - värda att vårda varsamt. 1997. (Hft.)

Bygdegårdarnas Riksförbund
Bygdegården Mötesplatsen. 1982.

Folkets Hus och Parker
Andersson, Gunder. 1991. Folkets Park. En hundraårig historia av Gunder 
 Andersson. 
Bengtsson, Staffan & Willis, Göran. 2005. Hela Svenska Folkets Park. En 
 K-märkt turné.
Det var dans i Folkets Park... Minnen från den svenska folkparken. 
 (Utg. Folkrörelsernas Arkiv i Örebro län.)
Folkets Parkers Centralorganisation. En kortfattad redogörelse över 
 folkparkernas utveckling 1905-1930. 1930.
Folketshusrörelsen - tradition och framtid! (JFA 2019/061)
Folkparkerna 50 år. 1955.
Kokk, Kerstin. 2001. Folkets hus och Folkparkernas framväxt. Demokratins 
 mötesplatser - en förstudie. (Småskrift.)
Konst i folkparkerna. 1985.
Olof Palme och våra Folkets Hus. 1988. (Småskrift.)
Svenska folkrörelser. V. Folkets hus och parker. 1939.
The Swedish People´s Parks.
Till förmån för Folkets Hus. Folkets hus och Folkets parker i Stockholms 
 län. 2003. (Småskrift.)

Folkets Hus och Parker (i Jönköpings län)
Föreningen Folkets Hus Huskvarna 50 år 1903-1953. 1953. (Småskrift.)
Föreningen Folkets Hus Huskvarna 80 år 1903-1983. 1983. (Småskrift.)
Huskvarna Folkets Park 75 år. 2000. (Småskrift.)
Landén, Bill. Det dansades i Bankeryd. Med Byggnadsföreningen Framåt upa Bankeryd, 
  Föreningen Folkets Hus och Park upa Bankeryd. (Småskrift.)
Lejon, Lisbeth (red.). 2006. Folkets Hus och Folkets Park i Jönköpings kommun.
Lindgren, Sigurd. Norrahammars Folkets Husförening 1908-1958.
Norrahammars Folkets Husförening 80 år 1908-1988. (Småskrift.)
Petersson, Sven-Erik. 2002. Värnamo Folkets Park. (JFA 2003/42)
Sjökvist, Gunnar. 1981. Folkets Park & Folkets Hus i Gislaved. (Hft.)
Östvall, Lars. 2017. Rigoletto och Twistkulan. Om ungdomar och popmusik i Jönköpings 
  Folkets Hus på 1960-talet.
90 år Norrahammars Folkets Hus-förening 1908-1998. (Småskrift.)

Oi - Statistik

Historisk-statistisk beskrifning öfver Jönköping från äldre till närvarande tid. 1861. (Kopia.)
Jönköping. Statistiska uppgifter 1970. 1971.
Jönköpings kommun. Statistisk årsbok 1975. 1975.
Sandler, Rickard. 1924. Samhället sådant det är. (Från ABF:s bibliotek nr 173 Jönköping.)
Sandlar, Rickard. 1924. Samhället sådant det är. (JFA 2016/148)
Spridda statistiska uppgifter om Jönköpings län. 1881. (Småskrift.)
Standard för svensk yrkesklassificering - arbetsmarknad. 2017. (Hft.)
Statistisk årsbok för Sverige. 1920, 1945.
Sveriges officiella statistik. Allmänna val. Kommunala valen. 1919, 1946, 1950.
Sveriges officiella statistik. Allmänna val. Landstingsmannavalen. 1916, 1918.
Sveriges officiella statistik. Allmänna val. Riksdagsmannavalen. 1912-1921, 1961-1964.
Sveriges officiella statistik. Arbetsmarknad samt arbets- och löneförhållanden. 1959, 1963.
Sveriges officiella statistik. Byggnadsverksamhet och bostadsförhållanden. Bostadsbyggandet. 
  1959 och 1960. 
Sveriges officiella statistik. Hälso- och sjukvård. Allmän hälso- och sjukvård. 1960, 1963. 
Sveriges officiella statistik. Socialvård. Samhällets barnavård 1960.
Sveriges officiella statistik. Socialvård. Socialhjälpen 1960. 

Oj - Demografi (befolkningsvetenskap)

Debatt i befolkningsfrågan. 1935. (Hft.)
Hofsten, Erland. 1986. Svensk befolkningshistoria. Några grunddrag i utvecklingen från 1750.
  (JFA 2018/095)
Jonsson, Sune. Bilder från den stora flyttningen.
Myrdal, Alva och Myrdal, Gunnar. 1935. Kris i befolkningsfrågan. 

Ok - Försäkring

Periodica
Folksam. Organ för kooperationens försäkringsrörelse. Nr 10/1951. (Småskrift.)

Allmänt
Carlsson, Olof. 1937. Olycksfallsförsäkringslagen.
Lindeberg, Gösta. 1949. Den svenska sjukkasserörelsens historia.
Nordin, John. 1932. Invaliditet vid olycksfallsskador.
Obligatorisk pensionsförsäkring i USA. 1959. (Småskrift.)
Ström, Gilbert. 1991. Sjukkassefolk i helg och söcken.

Byggnadsarbetarnas erkända arbetslöshetskassa
Verksamheten. 1974-1975, 1977-1978. (Hft.)
Verksamhetsberättelse. 1971-1972, 1972-1973. (Hft.)

Svenska Försäkringsföreningen
Svensk försäkrings-årsbok. 1930.

Om - Kooperation

Periodica
Kooperatören. Organ för den kooperativa rörelsen i Sverige. 1915-1919, 1929-1930, 1942. 
  (Utg. Kooperativa Förbundet.)

Allmänt
Apelqvist, Seved. 1946. Människor kring en idé.
Apelqvist, Seved. 1951. Kanske med andra ögon.
Axemo, Sune. 1983. Bakom disken. (Småskrift.)
Butiken biträdet kunden. 1937. (Utg. Kooperativa Förbundet. Gåva av Handels mars 2018.)
Det ekonomiska samarbetets historia. En inventering av ekonomiska föreningar Jämtlands län 
  1866-1993. 1996.
Gjöres, Axel. 1919. Svensk kooperation före åttiotalet. Studier i den svenska kooperationens 
  historia.
Hedberg, Anders. 1934. Tal som tala. Kooperationens beskattning. (Hft.)
J.-Scheynius, Ignas. 1949. Resa i samverkans Sverige.
Johansson, Tore. 1981. Kooperationen i årtal. (Småskrift.)
Kommunalkunskap. 1926. (JFA 2019/061)
Konsumenter i samverkan. 1967.
Konsumtionsföreningen Norrköping med omnejd. Minnesskrift 1901-1951. (JFA 2011/218)
Marken - ett arbetskooperativ. 1981.
Med gemensamma krafter. En inventering av ekonomiska föreningar i Jönköpings län 1860-2000. 
  2001.
Mellan stat & marknad - ett sekel av kooperation. 1989.
Ohde, Thorsten. 1958. Nordisk Andelsforbund. Nordiskt kooperativt samarbete under 40 år.
Ringborg, Elise. 1968. Varor på väg.
Samverkan på landsbygden. 1983.
Severin, Frans. 1924. Gillesocialismens idéinnehåll. (Småskrift.)
Stolpe, Herman. 1955. För alla genom alla. Pionjärer inom nordisk kooperation.
Örne, Anders. 1924. Kooperativa ideer och spörsmål.

Huskvarna med omnejds fastighetsägareförening
90 år med Huskvarna fastighetsägare. (JFA 2019/061)

Norrahammars Konsumtionsförening
Norrahammars Konsumtionsförening 50 år. Jubileumsskrift 1899-1949. 1949. 
  (Gåva av Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar 7/10 2011.)

2019-05-27

P – Teknik, industri och kommunikationer

P:k - Allmän teknikhistoria

Allmänt
Baltiska Ingeniörskongressens industribok. 1914. (JFA 2011/218)
Eklund, Petter. 1995. Guide till det ´K-märkta´ Sverige.
Forskningsprogram för Gävleborgs län. Järnåldersbygd. Industrialismens samhälle. 1977.
Fältskog, Lars O. och Lindberg, Lennart. 2007. Jönköpings elektricitetsverk och spårvägar. 
Gustavsson, Magnus och Holfve, Dan. 2002. Andan lever. Industrihistoria och företagsarkiv i 
  Gnosjö kommun.
Hellmark, Christer. 1993. Typografisk handbok.
Hägerström, Bengt. 2002. Vätterns tillflöden i Södra Vätterbygden. Tidigt utnyttjande av 
  vattenkraften i de största åarna i södra delen av Vättern.
Industri- och transportminnen. En katalog över uppsatser, inventeringar och arkivhandlingar. 
  1975.
Johansson, Per Göran. 2001. Gods, kvinnor och stickning. 
Kulturhistoriska industrimiljöer i Jönköpings län. 1998.
Londos, Eva. 1986. Småindustrin i Västbo. Möbelindustrin i F-län. (Småskrift.)
Maskin Makt. Utställningskatalog 1977. 
Niléhn, Nils (red.). 1956. Sveriges hantverk. Första delen. (JFA 2018/095)
Olsson, Kent. 1983. Från pansarbåtsvarv till tankfartygsvarv - de svenska storvarvens utveckling
  till exportindustri 1880-1936.
Plastens vagga i Gislaveds kommun. 2010. (Gåva från Gislaveds Industrimuseum 14/11 2015.)
Svenska Industriella verk och anläggningar. Industrihistorisk tidskrift. Trettonde bandet. 1926.
  (Småskrift.)
Svenska industrien. 1918-1919.
Tidskrift för praktisk byggnadskonst och mekanik m m. 1850-1851. (JFA 2011/218)
Uppfinningarna. VII. 1926. (JFA 2011/218)
Vetenskapen och livet. 1919. (JFA 2011/218)

Föreningen Sveriges Sändareamatörer
Grundläggande amatörradioteknik. 1965.

Jönköpings Byggmästareförening
Jönköpings Byggmästareförening 1932-1982. 1982.

Jönköpings Hantverks- och Industriidkareförening
Minnesskrift med program för "Hantverkets vecka i Jönköping. 1934. (Hft.)

Samverkande Byggnadsfackförbunden
Ekdahl, Gunnar & Gustavsson, Just. 1945. Byggnadsverksamhet och bostadsbehov.

Svenska Betongföreningen
Betong. Häft 1. 1942.

Svenska Fysikersamfundet
Atomåldern. Populära föreläsningar vid utställningen "Atomåldern". 1949.

Svenska Gasverksföreningen
Svenska Gasverksföreningens årsbok. Årg. 1924-1926.
Svenska Gasverksföreningens årsbok. Årg. 1927-1928. (Från Husqvarna AB:s bibliotek.)

Svenska Glasbruksföreningen
Svenska Glasbruksföreningen SHF - SG 1912-1962. 1962.

Svenska Kommunaltekniska föreningen
Stadsbyggnadsvecka II. 1942. 

Svenska Teknologföreningen
Teknisk Tidskrift. 1915.

Svenska Vattenkraftföreningen
Pettersson, L. Hugo. 1925. Röttle Kraftverk. (Småskrift.)

Sveriges Industriförbund 
Svensk Industrikalender 1979.
Svenska industrien vid kvartsekelskiftet 1925. 1926. (Utg. Sveriges Industriförbund.)

Södra Sveriges Ångpanneförening
Södra Sveriges Ångpanneförening 1895-1935. En minnesskrift i anslutning till föreningens 
  berättelse för år 1934. 1935.

Tekniska Föreningen i Jönköping
Tekniska Föreningen i Jönköping 1929-1930. Medlemsförteckning och stadgar. 1930. (Hft.)
Tekniska Föreningen Jönköping 100 år 1885-1985. 1985.

Transporttekniska Föreningen
Transportutställningen 1961. Materialhantering av i dag. 1961. (Hft.)

Pe - Metallbearbetning och metallindustri

Lönnberg, Egil. 1940. Jönköpings smedämbetes tänkebok 1643-1657. (JFA 2018/095)
Pettersson, Jan-Erik. 1988. Från kris till kris. Den svenska stålindustrins omvandling 
  under 1920- och 1970-talen.

Pi - Pappersindustri

Brusewitz Nordisk Papperskalender 1979-1980. 1979.

Pappersmasseförbundet 
Pappersmasseförbundet 1907-1957. 1957. 

Svenska Pappersbruksföreningen 
Den svenska pappersindustrin. 1966. 

Pk - Läder- och pälsvaruindustri

Allmänt
Jäfvert, Ernfrid. 1951. En bok om skomakeri.
Nilsson, L. E. 1946. Remskärare-Sadelmakare och Bältareyrkenas historia. (JFA 2018/095)

Svenska Garveriidkareföreningen
Om garvare och läder. En krönika utgiven med anledning av Svenska Garveriidkare-
 föreningens femtioårsjubileum. 1952.

Sveriges Skomakarmästareförbund
Sveriges skomakarmästare i ord och bild. 1944. (Gåva av Rolf Pettersson 24/9 2018.)

Pm - Kemisk teknik och kemisk industri

Cederschiöld, G. & von Feilitzen, E. 1945. Den svenska tändsticksindustriens historia.
Cederschiöld, Gunnar och von Feilitzen, Einar. 1946. Den svenska tändsticksindustriens historia. 
De tände en eld. Svensk tändsticksindustri 1836-1996. 1997. (JFA 2018/016)
Den svenska tändsticksindustrien. 1923.
Feilitzen, E. von. 1928. Utredning beträffande tändsticksindustrien. (JFA 99/56. Kopia.)
Grotkopp, Wilhelm. 1929. Den svenska tändstickstrusten.
Johansson, Stig. 1969. Något om pyroforer och pyroforitet. (Uppsats. Industrilaboratoriet AB,
  Jönköping.)
Johansson, Stig R. 1983. On the history of fire tools and matches. (Uppsats. Intermatch Sweden AB,
  Jönköping.)
Kreuger, Torsten. [1999]. Hur jag ser på Kreugerkoncernen. TmV:s skriftserie Nr 4. (Småskrift.)
Lundström, C F. 1899. Tändsticksindustrien. (Kopia.)
Åsgrim Berlin, Agneta. 2017. Neon. Stadens ljus. En utställning om neon i Jönköping - förr och nu.
  (Gåva av författaren, sept 2017.)

Svenska Bryggareföreningen (se JFA 5000)
Bryggaråret 2002.
Den svenska bryggeriindustrien. 1938. (Hft. Saknas 2018-06-15.)
Svenska Bryggareföreningen 75 år. Minnesskrift 1960. 1960. 
Vad vill svensk bryggeriindustri. (Hft.)

Svenska Tullkvarnars Riksförbund
Svenska Tullkvarnars Riksförbund 1917-1937. 1937. (Hft.)

Pn - Fotografi och filmteknik

Periodica
Books (American Photographic Publishing Co). Winter 1936-1937, Winter 1937-1938, Spring 1938,
  Winter 1938-1939, Spring 1939, Spring 1940. (Småskrifter.)
Fokus. Vänersborgs Fotoklubb. Nr 16/1982. (Småskrift.)
Kontaktarket nr 1/1994, 1/1996. (Småskrift.)
Nordisk Fotohistorisk Journal. Nr 1/1977, 2/1977, 4/1978. (Småskrift.)

Allmänt
Andersson, Ingrid. 1977. Foto i Dalarna. Inventering av fotografiskt material.
Arkivering av bilder. 1978.
Berätta rätt om bilder. 1982. (Småskrift.)
Berätta rätt om bilder. 1989. (Småskrift.)
Mattsson, Irene. 1985. Bilden räddas.
Nordiska museets bildbyrå.
Nordiska museets bildbyrå. (Småskrift.)
Registrera dina bilder. Handledning för föreningsfolk. 1984.
Rosengren, Annette. 1985. Bilderna dokumenterar - om berättande fotografier i museer. 
  (Småskrift.)
Sjölin, Mats. 1989. Ta hand om dina bilder. (Småskrift.)
Skoglund, Gösta. 1962. Färgfotots grundskola. (Småskrift.)

Po - Tryckeri och bokbinderi

Boktryck i Sverige 500 år. 1983. 
Boktryckeri-Kalender. 1897, 1902-1903, 1904, 1921. 
Grafisk Kalender 1911.
Grafisk utbildning i Jönköping 30 år 1959-1989. 1989. Johansson, Gunnar. 
Holm, Ernst G. 1940. Boktryckerier och boktryckare i Jönköping. 
Nordisk Boktryckarekonst. Skandinavisk tidskrift för de grafiska yrkena. 1901-1904, 1914 samt 
  kongressnummer 1913. 
Svensk boktryckerihistoria 1483-1883. 1983. 
Svensk grafisk årsbok. 1924-1925, 1972, 1929, 1931, 1933, 1935, 1937, 1943. 

Jönköpings Tryckarklubb 
Jönköpings Tryckarklubb 1913-1963. 1962.

Pr - Transportmedel och kommunikationer

Allmänt (p)
Statens Järnvägars författningssamling. Särtryck nr 40. Signaturförteckning. (Småskrift.)
Sveriges Kommunikationer. Nr 7/1959, nr 7/1960, nr 7/1963, nr 7/1964.

Allmänt
Automobilförordningar. 1937. (JFA 2011/218)
Bergner, Maria. 1995. Gripenbergsbanans arbetare. Deras liv och arbetsförhållanden. (Hft.)
Bref om ång-båtar. 1826 [tr. 1978].
Golbe, Lars. 1996. Mopeder i Sverige 1952-1961.
Gustafsson, Willy. Järnvägsstämplar. (Småskrift. JFA 03/36)
Henriksson, Sten. [u å.] En småländsk malmbana. (JFA 2007/24. Småskrift.)
Johansson, Gust. 1938. Till ingen åtgärd? Missförhållanden inom statens vägförvaltning inför 
  regeringen. (Hft.)
Kungörelse om lokala trafikföreskrifter för Jönköping. 1963. (Småskrift.)
Lindgren, Erik. 1982. Kommunikation i Västbo.
Magnander, Ragnar. 1995. Motala Express.
Med segel och ånga genom Värmland. 1997.
Monopolbroms på motorismen. 1946. (Småskrift.)
Motorismen och dess män. 1949. (2911/218)
Nell, Göran. 1995. Taxi.
Persson, Carl Johan. 1992. En gammal Herregårdskusk berättar.
Ralf, Klas. 1955. Motorkalendern 1955.
Revborn, Lennart. 1997. Sjömanshus i ost. 
Samuelson, Gunnar. 1976. Råbockarna från Harge. Saga och Sanning. (Småskrift.)
Svensk flyghistoria under 1900-talet. 2003.
Säverman, Ove. 1982. Berättelser bland bilar.
Thulin, Olof. 1979. Gripenbergsbanan. (Utg. Skärstads hembygdsförening.)
Älskade hatade bil. 1990. 
1990 Smalspåret. Reseguide. Växjö-Hultsfred-Västervik Järnvägsaktiebolag. (Småskrift.)

Automobilhistoriska klubben
Lindh, Björn-Eric. 1975. Svenska bilbilder 1890-1960.

Club MC-Veteranerna
MC-Veteranerna. Nr 3/1988. (Hft.)

Kungliga Automobilklubben (KAK)
Bilistens årsbok 1964.
Kungl. Automobilklubbens handbok 1928.

Jönköpings Spårvagns- och Busshistoriska Sällskap
Fältskog, Lars O. 2018. Sista resan med spårvagn i Jönköping. En tidsdokumentation av 
  Anders Wirén 7 juni 1958. (Gåva av Lars Fältskog 2018.)
Motormännens Riksförbund (M)
M-boken 2. 1960. (JFA 2011/218)

Smålands Omnibusägareförening
Smålands Omnibusägareföreninge. Jubileumsskrift 1947.

Vätterbygdens Veteranbilklubb
Medlemsmatrikel 2000. (Hft.)
Program. Vätterbygdsrallyt. SÖndagen den 24 aug. 1975. (Hft.)

2018-09-24

Q – Ekonomi och näringsväsen

Q (x) - Ekonomiska lexikon

Sveriges Taxeringskalender 1926. (JFA 2011/218)

Jönköpings Taxeringskalender. 1941-1954, 1956. (Småskrifter.)
Taxeringskalender för Jönköping, Huskvarna, Gränna samt Jönköpings Fögderi. 1962. 
  (Småskrift.)
Taxeringskalender för Jönköpings län 1967.
Taxeringskalender för Älvsborgs län. 1963. (JFA 2011/218)
Taxerings- och förmögenhetskalender för Jönköpings län 1980.

1945 års allmänna fastighetstaxering i Jönköpings län. (Småskrift. JFA 2011/218)
Fastighetstaxeringskalender. Jönköping 1957-1961. 

Qa - Nationalekonomi och finansväsen

Fried, Ferdinand. 1932. Kapitalismens sista dagar.
Grassman, Sven. 2001. Från det lydiga landet. 
Hagman, Lennart. 1987. Bygdekassa blir storbank. En bok om Föreningssparbankernas historia. 
Hegeland, Hugo. 1982. Fondsocialism och förmögenhetsfördelning. (Hft.)
Lagerqvist, Lars O. och Nathorst-Böös, Ernst. 1997 [1985]. Vad kostade det? (JFA 2018/095)
Marx, Karl 1930. Kapitalet. 3 band.
Sombart, Werner. 1916. Kapitalismens anda.
Stenberg, Sig. 1933. Teknokratin och krisen. (JFA 2011/218)
Sundbom, Ivar. 1952. Politisk makt och ekonomiska lagar. (Med hälsning från förf. JFA 2011/218)
Westin Silverstolpe, G. 1932. Nationalekonomi för alla. JFA 06/46.
de Witt Talmage, T. 1898. Kampen för bröd.
Wulff, Hertel. 1912. Penge. ("Tillhörer Diskussionsklubben ´Karl Marx´...)
Våra föregångare. Från många småbanker till nordisk storbank. 2000.
Östergötlands Enskilda Bank 1837-1912. 1912. (JFA 2011/218)

Skattebetalarnas Förening
Sund Förnuft. Organ för Skattebetalarnas Förening. (Spr. nr.)

Svenska Bankföreningen
Ekonomisk revy. Nr 9/1972.

Qaebc - Sparbanker

Allmänt
Adelöfs Sparbank 1879-1929. Minnesskrift. 1929. (JFA 2011/218)
Cronbladh, Åke. 1993. Sparbankerna i Sverige 1820-1992. (JFA 00/29)
Det var så det började... Två sparbanker jubilerar. 1977.
Jönköpings Stads och Läns Sparbank 1831-1930. Minnesskrift. 1931. 
Nässjöbygden och Sparbanken. 1947.
Småländska tilltag. En bok om smålänningar utgiven i samband med Jönköpings läns sparbanks 150-
  årsjubileum. 1981.
Sparbanken 100 år i Gislaved 1876-1976. 
Sparbankerna 125 år. 1945. (Utg. Sparfrämjandet.)
Tranås Sparbank 1875-1950. 1951.
Årsredovisning 1984. Finnvedens Sparbank. (Hft.)
Östra härads sparbank 1857-1932. 1932.
Svenska Sparbanksföreningen
Vet du, vill du, vinner du! 1937. (Småskrift. JFA 2011/218)

Qb - Företagsekonomi

Augustinsson, Sören & Richard, Elvi. 1999. Organisatoriska faktorer - 
 hinder eller möjlighet för individuell och arbetsorganisatorisk 
 förnyelse. (Från LO.)
Från Tayloristisk organisation till en lärande organisation. 
 (Hft. Från LO.)
Hult, Magnus. 1975. Seminar on small scale industries. (Föredrag.)
Johansson, Albin. 1946. Hall-ordning och hall-rätt. En fram till 1846 
 statskontrollerad industri. (JFA 2018/095)
Lundén, Björn. 1994. Bokföring. Handbok i löpande redovisning.
Lundkvist, Anders & Fahlström, Christer. 1998. Uppföljning utvärdering 
 kvalitet inom kultur- & fritidssektorn.
Schug, Alexander. 2010. History marketing.

Svenska Företagares Riksförbund
Svenska Företagares Riksförbund medlemmar i riksdagen 1968. (Hft.)

Qc - Hem och hushåll

Att bygga bo. [u å].
Att bygga bo. 1957. (Med annonser för jönköpingsföretag.)
Att bygga bo. 1963.
Berglund, Erik. 1992. Möbelinstitutet 25 år. (Hft.)
Brood, Krister. 1998. Luffarens kokbok. Recept från när och fjärran. 
FIB:s Svampbok. 1943. (Utg. Folket i Bilds förlag.)
Haglund, Gunilla och Axelsson, Pia. 1994. 500 spartips i kristid.
Kassabok för hemmet. Gruppkorsband till samtliga jönköpingshushåll. (Utg. Herbert Skogsbergs
  annons- & reklambyrå, Borås. Hft.)

Qd - Lantbruk

Periodica
Sverges bönder. Bd 1-4. 1938-1946.

Allmänt
Hedqvist, Karl. 1993. Arbetets döttrar och deras söner.
Karlsson, Birger. 1994. Mejeriminnen. Berättelser och bilder från de gamla småmejerierna.
Karlsson, Folke. 1976. Mark och människor. Befolkning och försörjningsresurser i västra 
  Småland 1800-1850. Avhandling.
Karlsson, Folke. 1977. Potatisodlingens genombrottstid i Jönköpings län. (Hft.)
Landtmannen Svenskt Land. Tidskrift för Landtmän. 100 år med svenskt lantbruk.
Rösiö, P. J. 1914. Landtbrukets hufvudstycken. 
Sonesson, Nils. 1943. Jordbrukets framtid.
100 år med svenskt lantbruk. 1990.

Jönköpings läns Hushållningssällskap
Jönköpings läns hushållnings-sällskaps handlingar och tidskrift. 1900. (JFA 2011/218)
Jönköpings läns hushållningssällskap 150 år. 1964.
Säve, Gunnar. 1914-1917. Jönköpings läns Kungl. Hushållningssällskaps Historia 1814-1913.

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Johansson, Tore. 1982. Lantbrukarnas föreningsrörelse i årtal. (Hft.)
Johansson, Tore och Thullberg, Per. 1979. Samverkan gav styrkan. Lantbrukarnas föreningsrörelse 
 1929-1979.
Larsson, Uno. 1970. Lantbrukarnas föreningsrörelse.
Mårtenson, Bror. 1973. Torparen i hävd och sägen. En inventering av de gamla torpen och
  backstugorna i Öreryds socken. (Utg. Öreryds lokalavd. av LRF.)

Lantbrukssällskapet
Silén, Erik. 1936. Föreningsrevisionen. Handbok för revision av jordbrukets ekonomiska 
  föreningar.

Lantmännen
Osterman, Stig. 1982. 100 år av samverkan.

Lantmännens Mjölkförsäljningsförening - Mjölkcentralen
Lindorm, Per-Erik. 1955. Fyrtio år med Mjölkcentralen 1915-1955. 

Svenska Mejeriernas Riksförening
Svensk Mejeriindustri. Svenska Mejeriernas Riksförening 1932-1957. 1957.

Qe - Trädgårdsskötsel

Eklundshovs Koloniträdgårdsförening. En titt i backspegeln 1928-2003.
Eklundshovs Koloniträdgårdsförening. Vem bodde var och när 1928-2010. (JFA 11/051)

Qf - Skogsbruk

Ahlbäck, Arnold och Albertsson, Rolf. 2006. Flottning och flottleder i södra Sverige.
Ander, Gunnar. 1998. Råslätts Skogvaktarskola och Herrman Gadamér.
Kardell, Lars. 1997. Skogshistorien på Visingsö.
Kihlblom, Dag. 2006. Länsskogvaktare, länsjägmästare och andra i Jönköpings län.
Lothigius, W. 1937. Sverige som skogsland.
När Jönköping utvecklades till en skogsindustristad. 2000. (JFA 2000/52)
Skogen och smålänningen. Kring skogsmarkens roll i förindustriell tid. 1989.
Sågverk i Jönköpings län. 1981.

Jönköpings läns Skogsägareförening
Jönköpings läns Skogsägareförening u.p.a. 1933-1943. Styrelse- och revisionsberättelser för år 1942. 
  1943. (Hft. JFA 11/020)

Skogssällskapet
Waesterberg, Per. 1962. Skogssällskapet dess tillkomst och första 50 år.

Sveriges Skogsägareföreningars Riksförbund
Skogsbönder går samman. Några data ur en organisations tillkomst och utveckling. 1957.

Södra Skogsägarna
Gummesson, Ola. 1993. Utan kamp ingen seger. 
Hamilton, Henning och Petersson, Thorsten. 1988. Gröna skogar. Händelser, bilder och 
  röster från Södra Skogsägarnas första halvsekel.

Qi - Handel

Allmänt - Handel (p)
FöretagsFakta. Jönköpings län 2010.
Krajewska, Magdalena. 1990. 23 företag i Tranås - deras historia och utveckling. (JFA 90:27)
Smålands annons-kalender för år 1878. (Kopia. JFA 2018/016)
Smålands och Blekinge Handelskammare åren 1907-1931. 1932.
Svenskt biografiskt handelslexikon. 1923. (JFA 2011/218)
Sveriges handel & industri i ord och bild. Del 1-3. 1916.
Sveriges Handelskalender. 1859-1860. 1859. (Småskrift. Kopia.)
Sveriges Handelskalender. Tredje årgången. 1865-1866. (Småskrift. Kopia. Gåva av Gunvor 
  Bunnfors.)
Sveriges Handelskalender 1885-1886. 1885. (Gåva av Lars Östvall.)
Sveriges Handelskalender 1906. 1906. (Gåva av Lars Östvall.)
Sveriges Handelskalender 1908. 1908. (Gåva av Lars Östvall.)
Sveriges Handelskalender 1911-1912. 1911. (Gåva av Lars Östvall.)
Sveriges privata företagare. Jönköping-Kronobergs län. 1942.
TmV:s skriftserie. Nr 2-10. (Tändsticksmuseets Vänner. Småskrifter.)
Wallerström, Arvid. 1916. Nässjö handel och industri i ord och bild.
Wallerström, Arvid. 1918. Smålands näringsliv i ord och bild. II. Jönköping och Huskvarna. 
  1918.
Wallerström, Arvid. 1918. Smålands Näringsliv i ord och bild. IV. Tranås, Eksjö, Hvetlanda, 
  Grenna och Sävsjö med omnejds handel och industri. 
Wallerström, Arvid. 1939. Svenskt Näringsliv i ord och bild. Band XVII. Jönköping och 
  Huskvarna med omnejd. 1939.
Wallerström, Arvid. 1939. Svenskt Näringsliv i ord och bild. Band XVII. Jönköping och 
  Huskvarna med omnejd. 1939. (JFA 2011/218)

Allmänt - Handel
Affärsidkare i Norrahammar tiden 1870-2008. (Småskrift. JFA 09/046)
Conradsson, Birgitta. 1975. När postorderagenterna fick oss att skriva efter varor från 
  katalog. (Småskrift.)
Curth, I. (red.) Svenskt biografiskt handelslexikon. 1923. (JFA 2011/218)
Företagens kulturarv - lönsamt i längden. 2002. 
Gerentz, Sven. 1951. Kommerskollegium och näringslivet 1651-1951. (JFA 2018/095)
Gnosjöandan, verkligheten bakom myten...... 1987. (JFA 87:51)
Johnson, Anders. 2008. Fånga platsen. Guide till Sveriges företagsamma historia.
Lagerström, Sven H G. 2006. Paket för miljoner. Om postorder i Sverige. 
  (Gåva av Lars Östvall.)
Produktkatalog. Vetlanda kommun. (Småtryck.)
Smålands och Blekinge Handelskammare åren 1907-1931. Minnesskrift. 1932. 
Ur Kalle i garnbons penna. Del I-III. 1936-1941. 
Wendeberg, Birgitta. Gnosjöandan - myt eller verklighet. (JFA 87:43)

Jönköpings Köpmannaförening
Hantverks-, Industri- och Konstutställningen i Jönköping 1928. Officiell katalog. 1928. 
  (JFA 2011/218)
Jönköpings Köpmannaförening 100-årsjubilerar. [2003.] (JFA 03/46)
Jönköpings Köpmannaförenings 50-årsjubileum 10-11 okt. 1953. 1954.
Jönköpings Köpmannaförenings 75-årsjubileum. (JFA 25:87)
Jönköpings Köpmannaförenings ungdomsavdelning Merkur 1941-1951. 1951. (JFA 26:87)
Köpenskap i Jönköping genom tiderna. Minnesskrift i anledning av Jönköpings Köpmannaförenings
  50-årsjubileum 1953. (Ex 1. Gåva av P-O Östhed. Ex 2. Gåva 5/2 2015 av Arne Atterling,
  Värnamo.)
1903-1928. Jönköpings Köpmannaförenings minnesskrift. 1928. (JFA 2018/016)

Jönköpings läns Köpmannaförbund
Det handlar om handel. Jönköpings läns Köpmannaförbund 1909-1959. 1959.
Jönköpings läns Köpmannaförbund. Minnesskrift 1909.1934. 1934. 
Smålands-köpmannen. Specialnummer. 1945. (JFA 05/023)

Nässjö Industriklubb
Industriliv på höglandet. 1964.

Sveriges Järnhandlareförening
Järnhandlaren. Jubileumsnummer 1957.

Sveriges Köpmannaförbund
Köpmannen. Kongressnummer. 1921. (Årskongress i Jönköping 15-19 aug 1921. Hft.)
Sveriges Köpmannaförbunds Minnesskrift. 1933. (Gåva av Lars Östvall.)

Tenhults Hantverks & Industriförening
Tenhults Hantverks & Industriförening under 50 år. 1993.

Vaggeryds Näringslivsråd
Made in Vaggeryd Skillingaryd Klevshult Hok.

Qj - Post- och televäsen

Allmänt - Post- och televäsen
Postnummerkatalog. 1968.
Telemuseum. Från modellsamling till museum. 1982. (Småskrift.)

Jönköpings Filatelistförening
1919-1969 Jönköpings Filatelistförening 50 år. Jubileumsskrift och utställningskatalog. 
  Ienecopia 69.
Frimärksutställningen "Ienecopia ´79". Jönköpings Filatelistförening 60 år. (Småtryck.)
Jultrycket. Utgivet till J.F.F:s julfest den 13 januari 1945. (Småtryck.)
Jönköpings Filatelist-Förenings medlemsmatrikel. (u å).
Jönköpings Filatelistförenings medlemsmatrikel. 1964.
Katalog. Frimärksutställningen i Jönköping 6-10 sept. 1950. 1950.
Katalog. Frimärksutställningen "Ienecopia 59". 1959. (Ex. 1)
Katalog. Frimärksutställningen "Ienecopia 59". 1959. (Ex. 2. Med stämplar.)

Jönköpings Posthistoriska förening
Posthistoria i Jönköpings kommun från stormaktstid till nutid med vykortskollage. 2005.

Sveriges Filatelist-Förbund
Lüning, Örjan. 1978. Luftpostens historia i Norden.
Sveriges Filatelist-Förbund. Arkivförteckningar. 2003.

Övrigt - telefonkataloger
Bankeryds telefonkalender. 1964-1984, 1986, 1988-1995. (JFA 2011/218)
Eniro: Gula Sidorna. Jönköping 2005.
Gula Sidorna. Jönköping 2010.
Lokaldelen. Jönköping Huskvarna 2008.
Rikstelefonkatalogen 1942. Del 3. Jönköping-Karlskrona-delen. (Gåva Lars Östvall 28/8 2017.)
Teleboken 1985. Jönköping.
Telekatalogen. Jönköping. 1996.

Qm - Hotell, restauranger och turism

Allmänt
Fullständiga rättigheter. Femtio goda år på den svenska krogen.2002.
Johansson, Kjell. 1996. Turisthotellet i Taberg 1896-1996.
Kindblom, Leif. 2000. Så reste vi. 
Lockande resmål på kontinenten 1961. 1960.
Med bilen genom Europa. 1955, 1962. (Utg. Skandinaviska Banken.)
Olofsson, Irma. 1990. Kafékultur i Jönköping under 1900-talet. 
 (Hft. 2011/218)
Sjöstrand, Hj. 1905. Jönköping-Stockholm. Vägledning för resande. 
 (JFA 2018/095)
Sommar på... Höglandet. (Broschyr.)
Sommarresor 1974. Folkturist-Baltor Resebureau AB. (Hft.)
Svenskt hotell- och restaurantväsen i ord och bild. 1944. (JFA 2011/218)

Jönköpings läns Turisttrafikförening
För resande till Jönköping. 1960. (Hft.)

RESO
RESO Semesterhandbok. 1957, 1959, 1961.

Riksorganisationernas Campingkommitté
Campingboken 1957-58. 1957. (JFA 2011/218)

Svenska Turisttrafikförbundet
Färjeförbindelser 1968. (Hft.)

Vätterns och Jönköpings läns Turisttrafikförening
Jönköping. 1950. (Hft.)
Nordvästra Småland. 1933. (Hft.)
Vätterbygden. Jönköping - staden och länet. 1947.
Vätterstaden Jönköping. 1949. (Hft.)

Vätterns Turisttrafikförening
Beskrivning till turistkarta över Jönköping med omgivningar. 1924. (Hft.)
Vätterlandskapen. Resehandbok utgiven av Vätterns Turisttrafikförening. 1918.

Qz - Särskilda företag (Plac. JFA 5000)

[Abrahamssons Järnaffär AB, Jönköping.] Gör det själv. 1959. (Hft. JFA 2011/218)
Adamsons. Årsredovisning 1984. (Hft.)
Anebyhus. (Katalog.)
[Annebergs Produkter] Från tullkvarn till tapetfabrik. 1979. (Gåva av Willy Gustafsson, Anneplas AB.)
[Annebergs Tändsticksfabrik] Förman Axel Björks anteckningar om Annebergs Tändsticksfabrik.
  (Uppsats.)
[Aristokrat Skoindustri AB i Jönköping.] Andersson, Ann-Sofie. 2001. Aristokrat Skoindustri AB 
  i Jönköping 1925-1990. (Småskrift. JFA 01/50.)
[Atteviks, Jönköping] Om Atteviks... Ett företag på väg. (JFA 2018/016)
[Bodafors Möbelfabrik.] Lönn, Monica. 1984. Bodafors Möbelfabrik. A-fabriken. Jönköpings läns 
  museum. Rapport nr 12/1984.
Bostads AB VätterHem. En kavalkad i ord och bild speglande VätterHems 50 år. 1992.
[Brusafors.] Swensson, Alvar. 1991. Brusafors - fabriken och dess människor. (JFA 92:12)
Bröderna Ljungquist i Jönköping AB. Katalog 27/1956-57. (JFA 2011/218)
Bröderna Ljungquist i Jönköping AB. Katalog 30/1959. (JFA 2019/181)
Ebbes kraftstation vid Huskvarnaån. En dokumentation av Jönköpings kommun Kulturnämnden 
  1987. (Hft.)
[Eldon, Nässjö] Rydén, Josef. 1982. Eldon 1922-1982.
Eksjöhus - monteringsfärdiga hus och sågade trävaror. 1975. (Broschyr.)
Emfors. Där papper formas. Om ett pappersbruk och dess människor. Oskarshamns kulturnämnd. 1985.
  (Småskrift.)
[Emil Bergmans Bokhandel] Uppslagsbok för julbesök i Emil Bergmans Bokhandel. Stor julutställning.
  1978 [1890]. (JFA 2018/095)
EsselteWell. En hundraårig brukstradition. 1969. 
Fabriksaktiebolaget Egna Hem Vetlanda. Katalog 1932. 1932. (Småskrift med bilaga. JFA 01/02)
[AB Fagerhult.] Svensson, Bertil. Historien om Lampen. (JFA 03/52)
[Felix.] Kuuse, Jan. 1984. Felix 1939-1984. Ett stycke svensk livsmedelshistoria.
[Firma Karl Mathsson, Värnamo.] Bruno Mathsson. 1992. Böhn-Jullander, Ingrid.
Firman Levi Peterson, Anderstorp. Trettio år 1944. 1944. (Småskrift. JFA 11/022)
Forsheda Gummifabrik. Det började med ett skottkärrhjul. 1972. 
[Föreningsvaror AB Svedala] Allt fler och fler väljer Föreningsvaror AB Svedala. 1958.

Försäkringsbolaget Allmänna Brand, Jönköping
Försäkringsbolaget Allmänna Brand ömsesidigt af 1842. Minnesskrift 1842-1917. 1918.
Försäkringsbolaget Allmänna Brand ömsesidigt av 1842. Minnesskrift 1842-1942. 1943.

Getinge 1904-2004 - de första hundra åren.
[Gislaveds Gummifabrik.] Historien om en svensk däckindustri. 1993. (JFA 03/41)
Gunnars Fabriker, Nässjö. Katalog nr 36. 1956. (JFA 2011/218)
H Linder & Co Järn- och metallvarufabrik i Anderstorp, Gnosjö kommun.
 En dokumentation av Jönköpings läns museum, utförd av Maria Ridderberg,
 maj 1988. (Gåva av författaren 5/8 2019.)
Habo Ömsesidiga Brandförsäkringsbolag 1848-1948. 1948.
[AB A. F. Hallbergs Kortvarulager, Norrahammar] Katalog nr 108, 112, 113. (JFA 2011/218)
[Halls Boktr.] Halls Berättelser nr 11/1935. (JFA 2011/218)
Hooks Herrgård 1778. (Broschyr.)
[Hotel Smålandsrasta, Klevshult] Lite mer av det bästa! (Broschyr.)
[Huskvarna Auktionsverk] Antikauktion. (Hft.)

Husqvarna Borstfabrik
Borsten - en 90-årig industriepok. 1986. (Utg. Huskvarna 
 Hembygdsförening.)
En bok om Borsten och En borstindustris historia. 1946.
Historik över Husqvarna Borstfabrik tillägnad disponent Emil Nilsson på
 hans sjuttiofemårsdag. 1940. (JFA 11/017)
Husqvarna Borstkurs. 1950.

Husqvarna gevärsfaktori
Bengtson, Gösta. 1957. Bondesmed - faktoriarbetare. Drag ur en 250-årig
 centraliseringsprocess vid Husqvarna gevärsfaktori. (Uppsats.)

Husqvarna Vapenfabriks AB
"Det erbjuder ingen svårighet att lära sig manövrera denna motor-
 velociped...". 1969.
Göransson, Edward. 1939. Husqvarna Vapenfabrik 1689-1939. En historik över 
 dess utveckling under tvåhundrafemtio år.
Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag. En redogörelse för årets verksamhet
 i anslutning till den ordinarie årsberättelsen. 1950. (JFA 2019/061)
Insyn. De anställdas egen tidskrift. 1945-1947, 1970: 4-5, 1973:3, 1974:2, 
 1975:2.
Några goda och billiga recept. 1941. (Reklambroschyr. JFA 2011/218)
Olsson, Sven-Olof. 1983. Husqvarna arbetare 1850-1900.
af Ugglas, Samuel. 1917. Husqvarna 1689-1917. (JFA 2011/218)
300 år med sikte framåt. En bok om Husqvarna. 1989.

J E Hylténs Metallvarufabrik, Gnosjö.
Karlsson, Arne. Hylténträdet. Ett försök att kartlägga företagsknoppningen 
 från J E Hylténs Metallvarufabrik. (Småskrift.)

Junex, Huskvarna
Cewers, Kerstin. 2008. Det Vita Slottet vid Vättern. En bok om Junex.
Hjelme-Lundberg, Björn. 1971. Konsulns mode mördas.
Junex-40 år. 1967. (Med bilagor.)

[Jönköping-Gripenbergs Järnväg] Thulin, Olof. 1983. Gripenbergsbanan.
[Jönköpings Juridiska Byrå] Cronholm, Axel. 1899. Efter tjugufem år. EN återblick på 
  grundläggandet och utvecklingen af Jönköpings Juridiska Byrå. 
Jönköpings läns Brandförsäkringsbolag 1839-1939. (JFA 2011/218)
[Jönköpings Mekaniska Werkstads AB] JMW. (Broschyr.)
[Jönköpings Mekaniska Werkstads AB] Mollstadius, Axel. 1960. JMW:s äldsta historia 
  1860-1897. "Sandwallska Gjuteriet".
Jönköpings Teaterhus AB. 125-årsjubileum. 1823-1948.

Jönköpings Tändsticksfabrik
Berlin, Agneta Åsgrim. 1997. Tegel, gjutjärn och ångkraft. Jönköpings Tändsticksfabriks 
  byggnadshistoria. (Småskrift. JFA 07/74)
Från Jönköpings Tändsticksfabrik till Svenska Tändsticks Aktiebolaget. (Uppsats.)
Jönköpings Tändsticksfabriks 100-årsjubileum 1848-1948. 1948.

AB Karl Andersson & Söner. 1898-1948. Minnesskrift. 1948.
[Kläderfabriken, AB] Rangboken. 1953.
[Kreuger & Toll.] Kreuger, Torsten. 1963. Kreuger & Toll.
Kågéns Industrier AB 50 år. 1957.
[Kågéns Industrier AB i Tranås.] Möbler i tre generationer. 1967.
[Lennarts Konditori, Eksjö] Svensson, Anita. 2017. Lennarts Konditori i Eksjö.
  (Gåva av Larsåke Paulsson 20/11 2018, JFA 2018/263)
Lindells Vågfabriks Aktiebolag 1882-1932. 1932. (Småskrift. JFA 11/018)
[Lundbergs Plåt AB.] Bengtsson, Krister. 1994. Lundbergs Plåt AB 1869-1994. (JFA 94/20)
Malmsten & Bergvall. Minnesskrift utgiven med anledning av företagets sjuttiofemåriga 
  tillvaro. 1952. (JFA 2011/218)
Mattkompaniet, Jönköping. Fyra rum och kök höst/vinter 98/99. (Broschyr.)

Munksjö Bruk, Jönköping
Bosaeus, Elis. Munksjö bruks minnen.
Ekedahl, Ulla och Jerkeman, Per. 2005. På brukspatrons tid. (JFA 08/029)
M dialog. Personaltidning för Munksjö AB. Nr 3/1973, 5/1977.
Munksjö. 1943. (Småskrift.)
Munksjö. Årsrapsodi tillägnad en 125-åring. 1987. (Hft.)
Munksjö Aktie Bolag. Årsredovisning 1966. (Hft.)
Munksjö Aktie Bolag. Årsredovisning 1969. (Hft.)
Munksjö Handbok.
Tjerneld, Staffan (red.). 1962. Munksjö. (Engelsk utgåva.)
Tjerneld, Staffan (red.). 1962. Munksjö - en bildsvit från en hundraårig svensk 
  pappers- och cellulosaindustri. (Svensk utgåva.)
Vid gränsstenen. En minnesdag för Munksjö. (Hft.)

Mäster Gudmunds Källare, Jönköping
Mäster Gudmunds Källare. (Broschyr.)

AB Möbelindustrikompaniet, Tranås
AB Möbelindustrikompaniet, Tranås. 1953. (Broschyr.)

Norrahammars Bruk
Katalog N:o 4/1937. Värmeledningsmaterial. 1937.
100 år i värmens tjänst 1877-1977. 1977.

Nydals Gjuteri & Mek. Verkstäder, Jönköping
Priskurant. Transmissioner från Nydals Gjuteri & Mek. Verkstad Jönköping. 1908.
Turbinkatalog. (Hft. Med handskrivna anteckningar.)

[Norrahammars Elektricitetsverk] Aktiebolaget Norrahammars Elektricitetsverk 1914-1964. 1964.
[Nässjö Pinstolsfabrik] Vi minns hundra år. Nässjö gamla stolfabrik "Pinnen". (Hft.)
[Oscar Ahren, AB] Nr 91, 95, 96. (JFA 2011/218)
[Oscar Wigéns, AB] AB Oscar Wigén 50 år 1906-1956. 1956.
[Oscaria, AB] Skofabriksaktiebolaget Oscaria, Örebro Sweden. 1935.

Ryfors Bruk, Mullsjö 
Sager, Robert. 1992. Ryfors Bruk. Självbiografiska anteckningar från barn- och 
  ungdomsåren. (JFA 92:11)
Sagerska samlingen Ryfors bruk 27 augusti 1994. (Katalog från Auktionskompaniet AB. Hft.)

SAAB
Glimtar från Saab-Jönköping 1950-1982.
Vi ser på SAAB. 1960.
Visioner är vårt arv. 1997.

Sahlströmska Fabrikens Aktiebolag Jönköping. 1919.
[Savoy Hotel, Jönköping.] Välkommen till Savoy Hotel. 1988. (Broschyr.)
[Siefvert & Fornander] Hård, Ursula. 1996. Ett småföretags utveckling
 1877-1914. (Uppsats.)
Silverdalen. Historien om ett småländskt pappersbruk. 1944.
[Smålands Allehanda.] Greén, Ernst. 1949. Smålands Allehanda 1879-1949. En Jönköpings-Krönika.
Smålands Bank 1837-1937. 1937. 
AB Smålands Bryggerier 1929-1939. 1938. (JFA 11/023)
Smålands Kraft Aktiebolag 1907-1957. 1958.
[Stenbergska väfveriet.] Björkman, Rudolf. 1908. Stenbergska väfveriet. Ett blad ur Jönköpings 
  historia. (Kopia.)

Stora Hotellet, Jönköping
Dinnetz, Gunnar (red.). 1960. Välkommen... Stora Hotellet 100 år. (Hft.)
Stora Hotellet Hotel Jönköping Sweden. (Broschyr.)
Stora Hotellet Jönköping Sweden. 1986. (Broschyr.)

[Svensk Cellulosaindustri AB] Mårtenson, Thure. Småländskt - En företagares väg.

Svenska Fläktfabriken, Jönköping
Bara luft... En exposé över modern luftkultur och luftteknik. 1945.
En presentation av Svenska Fläktfabriken. 1954. (Broschyr.)

Svenska Tändsticksaktiebolaget
Anderfelt, H. Anteckningar från min tjänstetid hos STAB 1912-1956. (Uppsats.)
Barman, T. G. 1932. Ivar Kreuger: His Life and Work. The Atlantic, august 1932.
Bergquist, Jan och Bendrik, Hans. 1970. Ivar Kreugers svindlande affärer. 
Debenturesägarna tar till orda. 1964. (Hft.)
Den finansiella saneringen. (Uppsats.)
Det internationella företagsklimatet under mellankrigstiden. (Uppsats.)
Lindgren, HÅkan. STAB och den brittiska marknaden under mellankrigstiden. (Kopia. JFA 2018/016)
Loewe, Walter. 1990. Petum Optimum. (Gåva av Gunvor Bunnfors 2018.)
Normaliseringens tid. (Uppsats.)
Organisation och funktion. (Uppsats.)
STAB 1917-1939. (Kopierad uppsats i tre delar. JFA 2018/016)
STAB-koncernen. (Broschyr.)
Svenska Tändsticksbolagets huvudkontor. 1931.
Sverigeutredningen. 1982. (Uppsats.)
Tändstickshistoria - en inledning.
Wijkström, Stig. Om mitt arbete i Stabs tjänst 1930-1939. (Kopia. JFA 2018/016)

[Tabergs Yllefabrik.] Taberg. Yllefabrikens historia och utveckling genom tiderna. 1945.
Thulins Vagnfabrik Skillingaryd. Katalog N:o 10. 1921. (Nytryck 1995.)
Trottoaren Restaurang & Bar. 1993.
[Träspecialen Möbel AB]. Pernå - ett skåp. 1996. Lindholm, Ann. (Småskrift.)
[Vrigstad Skofabrik.] Så minns vi Vrigstad Skofabrik. 1991. (Småskrift.)

2019-05-27

R – Idrott, lek och spel

Ra – Gymnastik

Periodica (Plac. JFA 5000.)
Frisksport. Inb. årg. 1934-1935, 1937-1941, 1946-1948.
Idrottsbladet 13/8 1029. (JFA 2011/218.)
Swing. Nr 31 och 40/1931. (JFA 2011/218)
Swing. Inb. årg. 1936.

Gymnastik – Allmänt 
Festskrift med anledning av Arbetarnas Gymnastikförenings 25-årsjubileum. 1942. (Arbetarnas 
 Gymnastikförening, Örebro.)
Hartelius, T. J. 1879. Hemgymnastik till helsans bevarande och återvinnande för barn, ungdom
  och äldre af båda könen, jemte kort anvisning att lära sig simma. (Gåva av Lars Östvall. 
  Dåligt skick, förvaras i kapsel.)
Lindstam, Ragnar. 1939. Per Henrik Ling. En släkthistorisk undersökning och en kort 
  levnadsteckning. (Gåva av Lars Östvall.)

Axamo Motion
Axamo Motion 20 år. (Småskrift.)

Riksföreningen för Gymnastikens Främjande
Riksföreningen för Gymnastikens Främjande. Årsbok 1934. 1934. (Gåva av Lars Östvall.)

Svenska Gymnastikförbundet
Frivillig svensk gymnastik. Svenska Gymnastikförbundet 1904-1924. 1925. (Gåva av Lars Östvall.)
Svensk Gymnastik 1904-1929. 1930. (Tillhört Folke Dahlström. Gåva till JFA av Lars Östvall.)

Tranås Gymnastiksällskap
Jubileumsskrift. Tranås Gymnastiksällskap 40 år 1913-1953. (Småskrift.)

Rb – Idrott och sport

Allmänt (periodica)
Brunnhage, Lennart. Idrottsboken. 1949-1993. (JFA 2019/086)
Nordiskt Idrottslif. Illustrerad veckotidning för Nordens ungdom. 
  Inb. årg. 1901-1902.

Uppslagsverk
Nordisk Familjeboks sportlexikon. 1938. Del 1-3, 5-7.

Övrigt allmänt
Ericsson, Christer. 2004. JFA 04/01. Fotboll, bandy och makt.
Feldt, Reine & Öberg, Tommy. 1978. DDR. Undret i idrottsvärlden.
FIB:s idrottsböcker. 2. Kurt Hamrin. (JFA 2011/218)
Lindroth, Jan. 1974. Idrottens väg till folkrörelse. Studier i svensk idrottsrörelse till 1915.
  (JFA 2018/095)
Lindroth, Jan. 1975. När idrotten blev folkrörelse.
Lindroth, Jan. 1987. Idrott mellan krigen. Organisationer, ledare och idéer i den svenska 
 idrottsrörelsen 1919-39. (JFA 88: 4.)
Lindroth, Jan. 1988. Från ”sportfåneri” till massidrott. Den svenska idrottsrörelsens 
  utveckling 1869-1939. (JFA 1989: 22.)
Palmberg-Eriksson, Stina och Bohlander, Lena. 2003. Från vallen till hallen – en 
  upptäckarbok om idrotten i arkiv och kulturmiljöer. (Småskrift.)
Sandblad, Henrik. 1985. Olympia och Valhalla. Idéhistoriska aspekter av den moderna 
  idrottsrörelsens framväxt. (JFA 2018/095)
Svenska idrottsstjärnor i träning och kamp. 1936. (Småskrift.)

Rb:bf – Idrottsorganisationer och -institutioner (plac. JFA 5000)

Friluftsfrämjandet (fd Skid- och friluftsfrämjandet)
Skid- och Friluftsfrämjandet. (Årsbok.) 1961, 1972-1973.
Yttergren, Leif. Friluftsfrämjandet 1892-1992.

Idrottsarkivet Helsingborg – Föreningen Idrottsarkivet 
Helsingborgsidrott. Nr 3/2012.

Idrottsmuseet i Göteborg
Idrottsarvet 1987. Årsbok för Idrottsmuseet i Göteborg. 1987.

Samarbetskommittén för Idrottshistoria och Idrottsmuséer
Meddelande nr 1/1989.

Smålands Idrottsförbund
Argus, Arne. 2001. Smålands Idrottsförbund 100 år. Jubileumsbok 1902-2002.
Minnesskrift utgiven med anledning av Smålands Idrottsförbunds femtioåriga 
 tillvaro den 23 november 1952. 1952.
Olympier från Småland. 1988. (Småskrift.)
Olympier från Småland, del II. 1990. (Småskrift.)
Program för triangelmatchen i fri idrott söndagen den 16 augusti 1936 
 kl 13 å Stadsparksvallen i Jönköping. (Hft. JFA 2011/218)
Protokoll från årsmötet 1938. 1938. (Hft.)
Smålands Idrottsförbund 1902-1912. En minnesskrift. 1912. (Gåva av 
 Lars Östvall.)

Smålands Idrottshistoriska Sällskap 
(plac. JFA 5000 - se även JFA 4071 och JFA 4347)

Medlemsmatrikel 2010-01-01. (Hft.)
Medlemsmatrikel 2011-01-01. (Hft.)
Smålandsidrotten - en spännande historia. (Broschyr.)
Smålands Idrottshistoriska Sällskap. Nr 2/1993. (Hft.)
Småländska Idrottsminnen. (Småskrift.)
Widell, Magnus och Widell, Niklas (red.). 2009. Fler glimtar ur Småländska Idrottsminnen.

Svenska Frisksportförbundet
Sport och Kultur. Frisksportförbundets tidning. 1938.
Johansson, Kjell E och Lindgren, Harry. 1985. Frisksportens historia. 
 Svenska Frisksport-förbundet 50 år.

Svenska Idrottsförbundet
Träning. 1937. (Utlånad.)

Svenska idrottshistoriska föreningen
Idrott, historia och samhälle. Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift. 1985-1986, 
  1988-2005.
Idrott, historia & samhälle. Nyhetsbrev från Svenska idrottshistoriska föreningen. 2002-2006.

Sveriges Centralförening för Idrottens främjande
Lindroth, Jan. 1983. Arbetarfest, bondetåg och idrott. Politik kring stadion 1912-1914. (Hft.)

Sveriges Riksidrottsförbund – Riksidrottsförbundet 
Idrottsplatsers skötsel och underhåll. 1949.
Peterson, Lars och Renström, Per. 1982. Skador inom idrotten. (JFA 2010/001.)
Rahmqvist, Valle. 1938. Träning och tävling. En bok för Sveriges skolungdom.
Sveriges Riksidrottsförbunds handbok. 1949 års upplaga.
Wadenstein, Evert och Ohlsson, Harry. 1943. Idrott och folkbildning. 

Sveriges Skolungdoms Gymnastik- och Idrottsförbund
Sveriges Skolungdoms Gymnastik- och Idrottsförbund 1916-1941. 1941.

Rb-c – Sverige

Halland
Hundra år – hundra tusen händelser. Hallands idrottsförbund 1905-2005. 2005.

Västergötland
Borås Idrottshistoriska Sällskap. Årsskrift 1988.
Jansson, Kjell och Segerblom, Mats. 1991. Ryavallen 50 år. (Borås.)
Segerblom, Mats. 1986. Boråsidrotten kring sekelskiftet.
Segerblom, Mats. 1994. Elfsborg 90 år.
Sport-stänk. Några glimtar ur Borås idrottshistoria. 1994. (Borås Idrottshistoriska Sällskap. 
  Småskrift.)
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap. (Årsskrift.) 1998.
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap. Jubileumsskrift 1998.
Westgötarnas Idrottshistoria. Nr 1-2/2008. Västergötlands Idrottsförbund.

Rb-cz – Jönköpings län

Allmänt
Fasth, Eije. 2014. Tranås idrottshistoria.
Widell, Magnus. 2003. Från "knallen på Vallen" till "hela Hallen". Idrottshistoriska
  mötesplatser i Jönköping. (Hft. JFA 04/03.)
Widell, Magnus. 2006. Startblock och bakåtpass.
Widell, Magnus. 2008. Medaljregn och magplask.
Widell, Magnus. 2009. Jönköpings Idrottshus ”Kåken” 1939-2009. (Småskrift.)
Widell, Magnus. 2012. Poäng och pokaler.
Widell, Magnus. 2018. Arenor och profiler.

Anderstorps IF
50 år med AIF. (Småskrift.)
Anderstorps IF 60 år 1927-1987. (Småskrift.)

Aneby Sportklubb
Aneby Sportklubb 20 år. En jubileumsskrift 1925-1945. (Småskrift.)

Eksjö Gymnastik- och Idrottsklubb – EGIK
Eksjö Gymnastik- och Idrottsklubb 50 år. Jubileumsskrift. 1950.

FRAM
Fram-Bladet. Jubileumsnummer 1921-1951. 1951. (Hft.)

Frinnaryds Idrottsförening – FIF
FIF 60 år. Jubileumsblad 1986. (Småskrift.)

Gislaveds Korporationsidrottsförbund
Krusebrant, Gösta. 1986. Gislavedskorpen 1966-86. (Småskrift.)

Gnosjö IF
Gnosjö IF 50 år 1974. (JFA 86/25. Småskrift.)

Gränna Allmänna Idrottssällskap
Gränna Allmänna Idrottssällskap 1927-1977.

Habo IF
Glimtar från 70 år med Habo IF. (Småskrift.)
Habo IF 60 år 1926-1986. 1986. (Småskrift.)

Hallby – IF Hallby
IF Hallby 50 år 1929-1979. (Småskrift.)
IF Hallby 60 år 1929-1989. (Småskrift.)
IF Hallby 1929-1954. 1954.

Hooks Idrottsförening
Hooks Idrottsförening 50 år 1935-1985. (Småskrift.)

Hovslätts IK
Hovslätts IK. 50 år med H.I.K. (Småskrift.)
Jubileumsskrift för Hovslätts IK 75 år 1929-2004. (Småskrift.)

Husqvarna Idrottsförening
Jonsson, Stig. 1954. Husqvarna Idrottsförening 1904-1954. Jubileumsskrift. (Småskrift.)

Hvetlanda GIF
Hundra år med Hvetlanda GIF 1904-2004. 

Idrottsklubben Hakarpspojkarna – IKHP 
Idrottsklubben Hakarpspojkarna 1929-1979. 1979.

IFK Värnamo – Idrottsföreningen Kamraterna Värnamo
Idrottsföreningen Kamraterna Värnamo 75 år 1912-1987. (Småskrift.)

Jönköpings Allmänna Idrottsförening - JAIF 
Jönköpings Allmänna Idrottsförening 1901-1951. En minnesskrift. (JAIF. Ett halvsekel idrott.) 
  1951.

Jönköpings Idrottsallians
Jönköpings Idrottsallians 1944-1993. 1994.

Jönköpings Korpidrottsförbund
Jönköpingskorpen 25 år. 1970. (Småskrift.)

Jönköpings Södra IF
Jönköpings Södra Idrottsförening 1922-1947.
Jönköpings Södra IF 1922-1972. 
Nittio år med J-Södra. 2012.

Mariebo IK
Mariebo IK 40 år 1958-1998. (Småskrift.)
Mariebo IK 50 år 1958-2008. (Småskrift.)

Myresjö Idrottsförening
Skirmark, Sven G. 1993. 50 år med Myresjö Idrottsförening.

Nissafors IS
Nissafors Idrottssällskap 25 år 1939-1964. (Småskrift.)

Norrahammars Gymnastik- och Idrottssällskap – NGIS
Dahlqvist, Lennart. Bruket och NGIS. Om idrottens roll i ett småländskt brukssamhälle.
Norrahammars Gymnastik- och Idrottssällskap 1924-1974 50 år. (Småskrift.)

Nässjö IF
Argus, Arne. 1949. Minnesskrift. Utgiven med anledning av Nässjö Idrottsförenings 50-åriga 
  tillvaro den 22 november 1949.
Argus, Arne. 1999. Nässjö IF 100 år. En jubileumskavalkad.
Blå Posten. Nässjö Idrottsförenings tidning. Jubileumsnummer 70 år 1899-1969.
Blå Posten. Nässjö Idrottsförenings tidning. I år fyller Nässjö IF 75 år! (Småskrifter.)

Reif – IK Reif 
IK Reif 1950-1975. (Småskrift.)

Skillingaryds Frisksportklubb
Jubileumsskrift 50 år 1937-1987. Skillingaryds Frisksportklubb. 1987.

Stensjöns IF
SIF 1934-1984 Jubileumsskrift. (Småskrift.)

Tabergs Sportklubb
Tabergs Sportklubb under 25 år. 1950. 
Tabergs Sportklubb under 50 år.

Tord – IK Tord – Idrottsklubben Tord 
Idrottsklubben Tord 1919-1944. 1944.
IK Tord 60 år 1919-1979. (Småskrift.)
IK Tord 75 år. 1994.
Tordaren. Medlemstidning för IK Tord med stödförening. Nr 2/1998. (Småskrift.)

Tranås Allmänna Idrottsförening – TAIF 
TAIF 1905-1955. (Småskrift, med bilaga.)
Tranås Allmänna Idrottsförening 1905-1945. 1945. (Småskrift.)

Waggeryds Idrottsklubb – WIK
Waggeryds Idrottsklubb 1920-1970. 1970.

Visingsö AIS – VAIS 
50 år 1935-1985 VAIS Jubileumsskrift. (Småskrift.)

Örserums IK
Örserums IK 50 år 1936-1986. (Småskrift.)

Rba – Allmän idrott, friidrott 

Friidrott – allmänt 
Persson, Lennart K & Pettersson, Thomas. 1995. Svensk friidrott 100 år.
Skruvs IF Friidrott. Årsberättelse 1998.

Smålands Friidrottsförbund
Friidrott Småland. Nr 3/ 2000. (Plac. JFA 5000.)

Svenska Friidrottsförbundet
Våra juniorer. Ungdoms- och juniorstatistik 1964. (Småskrift.)

Rbb – Boll- och kägelsport

Boll- och kägelsport - Periodica
Brunnhage, Lennart. Fotboll. 1968-1976. (JFA 2019/086)

Boll- och kägelsport – Allmänt
Lundberg, Knud. 1947. Fotboll. (Har troligen tillhört IK Heid.)
Nordahl, Gunnar. 1954. Guld och gröna planer. (Har tillhört IK Heid.)
Zetterberg, Kurt. 1926. Lawn-tennis. Idrotternas bok IX.

Cyrus – IK Cyrus 
Cyrus Aktuellt Julen 1979. (Småskrift.)
Från Sjögatans Idrottsförening till Idrottsklubben Cyrus. 2014.
IK Cyrus 50 år 1929-1979.

Ekhagens IF
25 år med Ekhagens IF. 2000.

Huskvarna Södra IS
Karlsson, Stefan. 2012. Huskvarna Södra IS Bordtennis 75 år 1937-2012. (Småskrift.)

Jönköpings Bollklubb – JBK 
JBK. (Tidskrift.) Nr 2/1986, nr 1/1997. (Småskrifter.)
Jönköpings Bollklubb 1931-1971.
Jönköpings Bollklubb 1931-2006. 75 år av kamratskap.

Jönköpings Golfklubb
Klubb-bladet 2/1991.

Jönköpings Tennisklubb
Jönköpings Tennisklubb 50 år. 1953.

Småland Blekinge Bowlingförbund
Småland Blekinge Bowlingförbund 70 år 1944-2014.

Smålands Bowlingförbund
Smålands Bowlingförbund Jubileumsskrift 1944-1984 40 år. (Småskrift.)
Smålands Bowlingförbund 50 år 1944-1994. (Småskrift.)

Smålands Fotbollförbund
Ericsson, Börje. 100 år av småländsk fotbollshistoria – Smålands FF 
  1911-2011.
Smålands Fotbollförbund 1911-1961. Minnesskrift. 1960. 
Smålands Fotbollförbund. Tävlingskalender. 1952-1954, 1959, 1962-1964.
Smålands Fotbollförbund. Årsberättelse. 1938. (Hft.)
Smålands Fotbollförbund. Årsberättelse 1939. (Hft.)
Smålands Fotbollförbund. Årsberättelse 1970 med Jubileumsavsnitt 
  1961-1971.
Smålands Fotbollförbund. (Årsberättelser.) 1948-1950, 1952, 1955, 
  1958-1965, 1971, 1975.
Smålands Fotbollbok. 1971, 1977-1980, 1982.

Svenska Fotbollförbundet
Fotboll. Svenska Fotbollförbundets officiella organ. 1952-1955, spr. nr.
 (Gåva FRAN 5/3 2019. Plac. JFA 5000.)
Svenska Fotbollförbundets instruktionsbok. Fotboll. 1956.
Årsberättelse 1956.

Svenska Handbollförbundet
Handbollboken. 1962-63, 1964-65, 1965-66, 1974-75, 1977-78.

Torpa FF 
Torpa FF 1986. (Småskrift.) 

Rbc – Simning, simhopp, dykning m m
(Plac. JFA 5000)

Eksjö Sim- och Livräddningssällskap – ESLS 
ESLS 60 år 8661031. (Småskrift.)

Gislaveds Simsällskap
Gislaveds Simsällskap firar 30-års jubileum. (Småskrift.)

Jönköpings Sim- och Livräddningssällskap
Jönköpings Sim- och Livräddningssällskap 1921-1946. 
JSLS 1921-1971. 50 år i ungdomens tjänst. 1971. (Småskrift.)

Rbd – Sjösport, båtsport
(Plac. JFA 5000)

Sjösport, båtsport – Allmänt 
Akademiska Roddföreningen. (Årsböcker.) 1938-1939.
Dansk Forening for Rosport. (Årsberättelser.) 1921-1923. 
Göteborgs Roddförening. (Matriklar.) 1924, 1926-1928.
Göteborgs Roddförening. (Årsböcker.) 1932, 1940.
Göteborgs Roddförening. Minnesskrift 1879-1929. 1929.
Göteborgs Roddklubb. 1929.
Helsingborgs Roddklubb. Årsbok 1931.
Malmö Roddklubb 1884-1934. 1934.
Malmö Roddklubb 1934. 
Norrköpings Roddklubb. (Matriklar.) 1928, 1931-1932.
Norrköpings Roddklubb. Minnesskrift 1883-1933. Årsbok 1933. 1933.
Rodden såsom kroppsöfning. 1883.
Roddsporten i Helsingborg under 60 år. 1943. (Helsingborgs Roddklubb 1883-1943.)
Stockholms Roddföreningen 1880-1930. 1930.
T. H. R. F. 1929-1934. Jubileumsskrift. (Tekniska Högskolans Roddförening.)
Vi roddare. 1948.
Västerviks Roddklubb. Minnesskrift vid 10-års-jubileet. 1934.

Huskvarna Roddsällskap (plac. JFA 5000)
Eriksson, Artur. 1963. Huskvarna Roddsällskap 50 år. 1912-1962.
Huskvarna Rodd Sällskap Åttio år. 1992. (Småskrift.)
Huskvarna Roddsällskap. Minnesskrift 1912-1937. Årsbok 1937. 1937.
Stadgar för Huskvarna Roddsällskap antagna den 24 januari 1936. (Hft.)

Jönköpings Kanotklubb (plac. JFA 5000 - se även JFA 2332, 2333 och 2334)
Jönköpings kanotklubb 50 år 1936 1986.

Jönköpings Roddsällskap (plac. JFA 5000 - se även JFA 2343 och 2344)
Jönköpings Roddsällskap 50 år 1884-1934. Minnesskrift. 
Program vid Nationella Roddtävlingar. 1939.

Jönköpings Segelsällskap (plac. JFA 5000 - se även JFA 2345)
Jönköpings Segelsällskap 1890-1930. 1930. 
Jönköpings Segelsällskap 1890-1990. 1990.
Klubbnytt nr 45-48 (1990), 104-105 (2005), 107, 109 (2006), 113 (2007).

Nordiska Roddförbundet
Nordiska Roddförbundet Nordisk Roforbund 1910-1935. 

Svenska Kanotförbundet
Tävlingsregler för kanotidrott. 1921.

Svenska Roddförbundet
Kapproddbestämmelser. 1919.
Stadgar för Svenska Roddförbundet. 1945.
Svenska Roddförbundets årsbok. 1925-1930, 1932-1933.

Vätterns Seglarförbund
Vätterns Seglarförbund 1955. (Hft. Plac. JFA 5000.)

Rbf – Cykel-, motor- och flygsport
(Plac. JFA 5000)

Jönköpings Motorklubb
Jönköpings Motorklubb 50 år. Jubileumsskrift 1944-1994. (Småskrift.)

Rbg – Vintersport 
(Plac. JFA 5000)

Vintersport – allmänt 
Dyhlén, Gunnar och Rimfors, Olle. 1931. Handbok i skidlöpning.
Johansson, Sven ”Tumba”. 1959. Tumbas ishockeyskola. 
Nilsson, Stig. 1976. Hockeyns stora grabbar.
Palm, Agard. 1919. Konståkning på skridskor.
Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige
Årsskrift 1937.

HV 71
Berlstedt, Torbjörn. 1995. Triumfmarschen. 
Sandström, Donald. 2002. Boken om HV 71.

Smålands Skidförbund
Distriktmästare 1924-1988 Smålands Skidförbund. 1988.
Smålands Skidförbund 25 år 1959-1984. 1984. (Småskrift.)

Sommen-Bygdens Skidklubb
Sommen-Bygdens Skidklubb 25 år 1940-1965. (Småskrift.)
Tengbom, Bengt. 1970. Sommen-Bygdens Skidklubb 1940-1970. En liten historik över vad som varit.

Stefa – IK Stefa
Engblom, Lars-Åke. 2009. På Stefas tid.

Svenska Ishockeyförbundet
Ishockey. Handbok om ishockeyspelet. 1939. (JFA 2011/218)
Årets ishockey. Brunnhages. 1978-1982, 1987. (JFA 2019/103)
Årets ishockey. Strömbergs. 1957-1977, 1983-1986. (JFA 2019/103)

Svenska Skidförbundet
Årets Skisport. 1984, 1988-1999.
Andersson, Rune. Götalandsmästerskap 1977-1988.
Svenska Skidförbundet 1908-2008 100 år. 

Rbi – Budo (kampsporter)
(Plac. JFA 5000)

Allmänt 
Cronholm, Viking. 1941. Jiu-Jitsutricks. 
Johansson, Sigge. 1960. Kan Du försvara Dig? (Jiu-Jitsu. Hft. JFA 2011/218)

Rbj – Brottning
(Plac. JFA 5000)

Brottning – allmänt 
Allén, Carl. 1907. Handbok i brottning och atletik.
Boken om brottning. 1947. (Från Jönköpings Brottarklubb.)

Jönköpings Brottarklubb
JBK 50 år 1927-1977. (Småskrift.)

Smålands Brottningsförbund
Smålands Brottningsförbund. Kalender. 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 
 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018.
Smålands Brottningsförbund 50 år 1955-2005. 2005.

Värnamo Brottarklubb
VBK 25 år. Värnamo Brottarklubb 1934-1959. 1959.
Värnamo Brottarklubb 50 1934-1984. 1984.

Rbm – Orienteringssport
(Plac. JFA 5000)

Orientering – allmänt 
Orientering – en handbok. 1957. (Småskrift.)

Jönköpings Orienteringsklubb
Med Jönköpings Orienteringsklubb i 60 år. Jubileumsskrift 1998. (Småskrift.)

OK Gisle
OK Gisle. Jubileumshäfte 1948-1978. (Småskrift.)

OK Gränsen, Habo
OK Gränsen 60 år 1949-2009. (Småskrift.)

Rbq – Skytte
(Plac. JFA 5000)

Skytte – allmänt 
Karlsson, Anund. 1972. Det frivilliga skyttets spridning i Sverige 
  1820-1965.
Psilander, N. G. (red.). 1943. Svenska skyttar. 
Wahlquist, Vilhelm 1902. Det frivilliga skytteväsendet i Sverige.

Huskvarna Skyttegille
Huskvarna Skyttegille 1886-1946.

Jönköpings läns skytteförbund
Jönköpings läns skytteförbund. Minnesskrift inför 100-årsjubiléet 1993.
  1993. (Småskrift.)

Nässjö Skyttegille
Nässjö Skyttegille 1889-1945. 1945.
Nässjö Skyttegille 1889-1989. (Småskrift.)

Rbv – Olympiska spelen
(Plac. JFA 5000)

V. Olympiaden. Officiell redogörelse för Olympiska Spelen i Stockholm 
  1912. 1913.
Berlin. (Utg. Heinrich Hoffman. Trol. 1936.)
Holmes, Judith. 1973. Olympiaden 1936. Hitlers propagandatriumf.
Jakobsson, Harald. 1990. Wästgöten i OS. En presentation av Västergötlands
  olympier.
Tegnér, Torsten. 1924. Paris Antwerpen Chamonix. Mer och mindre olympiska 
  glimtar.
Widell, Magnus. 1988. Olympier från Småland. (Småskrift.)

Rc - Danslekar och dans
(Plac. JFA 5000)
Huskvarna Folkdanslag 1935-1985. 1985. (Hft.)

Rd – Spel och tidsfördriv 
(Plac. JFA 5000)

Eksjö Schackklubb
Eksjö Schackklubb 60 år 1913-1973. (Småskrift.)

Smålands Schackförbund
Smålands Schackförbund 70 år 1918-1988. (Småskrift.)

Rh - Scoutrörelsen
(Plac. JFA 5000)
Huskvarna Scoutkårs årsskrift. Redogörelse för verksamhetsåret 1945. 1946. 
Scoutliv. Stockholms Scoutkårs årsbok 1913-1914. 
Svenskt scoutliv 1950. 1950. (Utg. Scoutfrämjandet.)

2019-04-15

S – Militärväsen

Allmänt - Militärväsen
Ericson, Hans. 1911. Några synpunkter i Pansarbåtsfrågan. (Hft.)
Kungl. Jönköpings Regemente 1623-1923. En minnesskrift. 1923.
Kungl. Livregementet till häst. 1934. (Småskrift.)
Kungl Norra Smålands Regementes Historia 1623-1973. 1973.
Kungl. Smålands Artilleriregemente. Minnesskrift. 1929.
Linderstam, Gunnar. 1985. Glimtar ur ett regementes liv under 90 år. 
 (JFA 2018/016)
Mollstadius, Axel. 1948. A6 Regementsjubileum 6 juni 1948. (Hft.)
Nej till svenska atomvapen. 1959. (JFA 2019/095)
Sandberg, Roland. 2010. Beredskap i Jönköpings län under kalla kriget. 
 (Utg. Sveriges Militärhistoriska arkiv. Gåva av Länsstyrelsen 2018.)
Stark, Christer. 1986. Vista kompani 1856. Studie kring ett kompani 
 indelta soldater i Småland. (Uppsats. JFA 2018/016)
Välkommen till I 12/Fo 17 Eksjö. (Småskrift.)

Centralförbundet Folk och Försvar
Spioneri. 1952.
Svenskt luftförsvar i framtiden. 1970.

Frivilliga Automobilkåren
Sveriges frivilliga försvar. Frivilliga Automobilkåren. Sveriges 
 Frivilliga Motorbåtskår. 1942. (JFA 2011/218)

Försvarsväsendets Underbefälsförbund
Widén, Albin. 1938. Underbefälets historia.

Kamratföreningen Norra Smålands Regemente
Eksjö stad och Ränneslätt - en jubileumsskrift till Norra Smålands 
 Regementes Kamratförenings 40-årsjubileum. 1985.
Kungl Jönköpings Regemente och Skillingaryd. 1989. (Gåva av Lars Östvall.)

Kamratföreningen Smålandsartillerister
Kamratföreningen Smålandsartilleristers årsbok. 1956-1959, 1962-1963, 
 1965-1966, 1970-73.
Smålandsartilleristen. 1976-1981. (JFA 2018/095) 2010:2.

Karolinska Förbundet
Karolinska Förbundets årsbok 1915. 1915. (JFA 2018/095)

Marinlitteraturföreningen
Axelson, Stig. 1996. Från Vaggeryd till Biscaya.

Norra Smålands Försvarsutbildningsförbund
Försvarsutbildarna Norra Småland 100 år 2017. Jubileumsskrift. 2017. 
  (Gåva av Larsåke Paulsson 2017.)

2019-06-05

T – Matematik

-

U – Naturvetenskap

Allmänt - Naturvetenskap
Bjurulf, Gunvor. 1950. Floran i Månsarps socken med Smålands Taberg. (Småskrift.)
Blomberg, Albert. 1907. Beskrifning till kartbladet Boxholm. (Småskrift.)
Eichstädt, Fr. 1885. Om qvartsit-diabaskonglomeratet i Småland och 
 Blekinge. (Hft.)
Ivarsson, Ulf & Kågeson, Per. 1976. Kris i miljörörelsen.
Linné, Carl von. [1922] Om Smålands Naturalhistoria. (Hft. JFA 2018/016)
Luftföroreningar i Jönköpings län. 1983. Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Munthe, Henr. & Gavelin, Axel. 1907. Beskrifning till kartbladet 
 Jönköping. (Från ABF:s bibliotek N:r 173 Jönköping.)
Weiler, Gösta. 1938. Jönköpingslandskapet. (Hft. JFA 2018/016)

F-kommun ekonomisk förening
Ut i naturen. Naturguide för Jönköpings län.

Föreningen Rädda Uttern i Småland
Rädda Uttern i Småland. Faktasamling och åtgärder. 1995. (Hft.)

Föreningen Smålands Flora
Edqvist, M. & Karlsson, T. (red.) 2007. Smålands flora. SBF-förlaget, 
 Uppsala. Två delar.

Svenska Naturskyddsföreningen
Bollvik, Rune. 1974. Från fågelberg till fjällhemman. (Hft.)
Sveriges Natur. Svenska Naturskyddsföreningens årsbok 1973.
Thunberg, Bo & Holm, Fredrik. 1989. Handla miljövänligt.
Titta på natur. (Utg. Svenska Naturskyddsföreningen Huskvarna. 
 JFA 2019/061)

Vätternvårdsförbundet
Den märkvärdiga sjön Vättern. 2013. (Gåva av Landsarkivet i Göteborg april 2018.)

2019-04-15

V – Medicin

Medicin - Allmänt (p)
Hygienisk Revy. Populär tidskrift för hygieniskt upplysningsarbete. 1913. 
 Inb.

Medicin - Allmänt
Andersson, Bo. 2004. Farsoter och handikapp. Ett kulturhistoriskt 
 perspektiv.
Barth, A. J. 1855. Blindhet kan botas. (Småskrift.)
Ericsson, Per. 1999. Jönköpings jordegummor.
Från 8 till 2000 vårdplatser på 200 år. Sjukhusvården i Jönköping 1777-
 1977. 1977.
Furhammar, Josef. 1967. Ulfsparre-Hägerflychtska länslasarettet i Eksjö 
 100 år.
Granander, Sven. 1985. Hospitalsföreståndare Jonas Frimolins kassabok. 
 (JFA 2018/095)
Håkansson, Werner. 1987. De vägrade att se. Om Elis Sandberg, THX och 
 banbrytande thymusforskning.
Lyxell, Helena. 1996. Ryhovsminnen. Psykiatrins historiska utveckling till 
 modern tid.
Lyxell, Sune. 1967. Kärlek -72? En socialpsykologisk analys av 
 samlevnaden.
Minnesalbum över Jönköpings Läns sjukvårdspersonal. 1950. (Gåva av Elsa 
 Qvennerstedt.)
Ohlmarks, Åke. 1976. Rexed och THX.
Poliominnen. Polioskadade skriver om sitt liv och sitt arbete. 1996. 
Sandberg, Elis. 1987. THX.
Sjölin, Chatarina (red.). 2001. Kropp och själv. Läkekonst genom tiderna.
Sjövall, Einar och Höjer, Axel. 1929. Medicinsk medborgarkunskap.
Waerland, Are. 1944. Våra giftbrunnar.

Apotekarsocieteten
Lundquist, Lars. 1970. Sveriges apotekarhistoria. Band VII. (JFA 2018/095)

Jönköpings Läkarsällskap
Thulin, Anders och Söderlind, Tore. 2002. Tro, hopp och läkekonst. 
 Jönköpings Läkarsällskap 10 år. (JFA 5000, inköp 2018-08-11.)

Riksförbundet för sexuell upplysning - RFSU
Laack, Stefan. 2004. Kukkunskap. En skrift om mannens kön.
Ottar. Boktidningen om Sexualitet Samlevnad Samhälle. Nr 2/1991, 4/1993.

Riksföreningen för thymusforskning
Ohlmarks, Åke. 1972. THX och makthavarna.

Riksföreningen mot cancer
Riksföreningen mot cancer. Årsbok 1957-1959.

2019-04-15

X – Musikalier

Allmänt
Eric. 1906. Solskenet. Sånger tillägnade Sveriges ungdom med text och 
 fyrstämmig musik af Eric. (Förbundssångernas författare. JFA 09/019)
Fosterländsk sång vid Götha Canals öpnande i Hans Maj:t Konungens och den 
 kongl. famillens närvaro, den 26 september 1832. (Småskrift. JFA 
 2011/218)
Lantz, Monica. 1984. Folkets visor. 
Nya sånger för musikföreningar, solo och duett. 1933. (Småskrift.)
Smädeliga Val-visor på kända melodier. 1928. (Hft.)
Svenson-Norrbo, John. 1944. Röd vers och yrkesvisor.

2019-04-15

LÖ 2018-12-07