Jönköpings läns Slakteriförening (JLS)

De första bondeägda slakteriföreningarna i landet bildades kring skiftet 1800/1900-talet. De flesta var kapitalfattiga och dukade oftast snart under i konkurrensen. Endast några få överlevde på längre sikt. I Jönköping grundades en andelsslakteriförening i 1915. Varken medlemsanslutning eller slaktverksamhet fick någon större omfattning och 1925 upplöstes föreningen.

1934 bildades Jönköpings läns Slakteriförening av ca 8 000 jordbrukare. Pionjärer inom jordbrukskåren hade förstått att enda möjligheten att övervinna återkommande krislägen inom jordbruket var att gå samman genom lokala, läns- och landsomfattande samarbete bönderna emellan i effektivt arbetande föreningsföretag.

Rörelsen kom snabbt igång och bestod vid starten av 9 slaktare i Jönköping och 5 kontorister. Hjulen rullade snabbt och verksamheten var framgångsrik trots kraftiga motreaktioner från inte minst privatuppköpare. Charkuterister utsatte bland annat föreningen för inköpsblockad.

Föreningens bildande och start tilldrog sig stort intresse från dagspressen. Att jordbrukarna själva skulle ta hand som sina slaktdjur och partiförsäljning var något helt nytt. Fenomenet kommenterades i dagspressen genom många skarpa insändare och inlägg – både för och emot.

JFA-2003-047-378a. Huvudkontoret i Jönköping. Foto: Erik Lindqvist Örebro. Arkiv: JLS ID 2920, Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

För att främja kontakten och sammanhållningen mellan föreningens medlemmar beslöt Slakteriföreningens styrelse att alla medlemmar skulle erhålla Jordbrukarnas Föreningsblad.

Den ekonomiska föreningsrörelsen startade i skuggan av den världsomfattande depressionen 1929-1933. Arbetslösheten var enorm och jordbrukarna drabbades hårdare än någon annan samhällskategori. Trots detta kunde föreningen i slutet på 1930-talet se tillbaka på sina första fem år och konstatera att man hade lyckats.

Därpå följde ett par år präglade av motgång. Svår torka med utslaktning och köttransonering som följd i början på 1940-talet medförde att föreningen sökte andra vägar att finansiera sin verksamhet. 1943 började man satsa stort på charktillverkning samtidigt som detaljhandeln utvidgades till 13 butiker och 11 charkbussar. Satsningen medförde en viss återhämtning efter 1940-talets kärva inledning.

JFA-2003-047-391. En av JLS:s charkbussar. Arkiv: JLS ID 2920, Jönköpings läns folkrörelsearkiv.
Butiken på Kanalgatan 2 startade 1943. Den var Slakteriföreningens tionde butik i ordningen. Ur JLS 50-årshistorik (1934-1984). Arkiv: JLS ID 2920, Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

Källa: JLS 50 år (1934-1984), ID 2920 Jönköpings läns slakteriförening, kapsel B:1

/ Richard Fransson, arkivarie