Aktuellt

Årsmöte onsdagen den 10 maj 2023 kl. 18.30

Medlemsorganisationer och nämnder inbjudes till ÅRSMÖTE med Jönköpings folkrörelsearkiv / Arkiv Jönköpings län onsdagen den 10 maj 2023 kl. 18.30

Kaffe och te serveras från 18.00.

Plats: Jönköpings läns museum, Dag Hammarskjölds plats 1, Jönköping

Varje medlemsorganisation har rätt att utse två ombud till årsmötet. Anmälan av ombud till mötet skall vara Folkrörelsearkivet tillhanda senast 3 maj på e-postadress: info@jlfa.se

I och med detta årsmöte börjar de nya stadgar, som beslutats vid årsmötet 2022 och medlemsmötet 31 oktober 2022, att gälla. Samtidigt byter Jönköpings läns folkrörelsearkiv namn till Arkiv Jönköpings län.

Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2022, samt verksamhetsplan och budget finns att ladda ned från Folkrörelsearkivets hemsida senast veckan innan årsmötet.

Dagordning för årsmöte 10 maj 2023

§ 1                      Mötets öppnande

§ 2                      Godkännande av kallelse till årsmötet

§ 3                      Fastställande av dagordning

§ 4                      Fastställande av röstlängd

§ 5                      Val av årsmötesfunktionärer

a) ordförande för mötet

b) sekreterare för mötet

c) protokolljusterare

d) rösträknare

§ 6                      Styrelsens årsredovisning                                                                                         Bilaga 1a + 1b

§ 7                      Revisorernas berättelse                                                                                            Bilaga 2

§ 8                      Beslut om ansvarsfrihet

§ 9                      Fastställande av medlemsavgift

§ 10                    Fastställande av arvoden

§ 11                    Fastställande av verksamhetsplan och budget 2023-2024                              Bilaga 3 + 4

§ 12                    Val av styrelse

a) ordförande och personlig ersättare (utses av Region Jönköpings län)

b) ledamot och personlig ersättare (utses av Region Jönköpings län)

c) ledamot och ersättare (utses av Kommunalt forum)

d) val av övriga ledamöter, fyra st, med en gemensam ersättare

§ 13                    Val av revisorer och ersättare

§ 14                    Val av valberedning

§ 15                    Av medlemmar, styrelse och revisorer väckta frågor

a) logotyp

b) hemsida

§ 16                    Övriga till årsmötet hänskjutna frågor

§ 17                    Mötets avslutande

Tillfällig begränsning av service till allmänheten

Under perioden november-maj kommer Folkrörelsearkivet ha begränsade öppettider för allmänheten. För arkivbesökare har vi öppet en dag i veckan, torsdagar kl 10-14, då vi hänvisar till Arkivhusets forskarsal. Kontaktar man oss i förväg, så finns arkivmaterial på plats när man kommer. Inlämning av material sker på torsdagar efter överenskommelse. Service till våra medlemmar fortgår som vanligt. Anledningen till den tillfälliga begränsningen är att Folkrörelsearkivet har ont om plats i arkivet. För att frigöra utrymmer kommer därför en särskild satsning göras på förtecknings- och gallringsarbete.

Folkrörelsearkivet hanterar ej kontanter

Betalning för böcker mm görs tills vidare till Folkrörelsearkivets bankgironummer 853-06521. Kontanter tas ej emot.

GDPR

Riksarkivet uppmanar föreningar, organisationer och enskilda arkivinstitutioner  att inte radera eller gallra personuppgifter i sina arkivbestånd.

Läs mer på Riksarkivets hemsida om enskilda arkiv och GDPR, länken öppnas i nytt fönster.

https://riksarkivet.se/nyheter-och-press?item=113545