Årsmöte 6 maj med Folkrörelsearkivet

Medlemsorganisationer och nämnder kallas till årsmöte

med Jönköpings läns folkrörelsearkiv måndagen den 6 maj 2019 kl 18.00 Arkivhuset (Slottsgatan 6-8) i Jönköping (ingång via Stadsbiblioteket)

Program

18.00                 Välkomnande

                           Föreläsning av Per Lundin, Svenska Arkivförbundet

18.45                 Kaffe, smörgåstårta och musik

19.15                 Årsmötesförhandlingar

Varje medlemsorganisation har rätt att utse två ombud till årsmötet. Anmälan av ombud till mötet skall vara Folkrörelsearkivet tillhanda senast 29 april. Skicka anmälan till info@jlfa.se

Läns- och distriktsorganisationer samt övriga föreningar som ännu inte anmält medlemskap i Folkrörelsearkivet får delta i årsmötet under förutsättning att anmälan av ombud även gäller ansökan om medlemskap.

Dagordning – se längre ned. Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2018, samt verksamhetsplan och budget för år 2019 kommer att kunna rekvireras från Folkrörelsearkivet på telefon 036-10 27 61 eller laddas ner från vår hemsida: www.jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se senast veckan innan årsmötet.

Varmt välkomna!

Var vänlig ange om du t ex har allergi så att vi kan ordna mat som passar även dig! Parkering finns i parkeringshuset som är sammanbyggt med Arkivhuset eller på Östra torget.

Dagordning för årsmöte 6/5 2019

§ 1. Godkännande av kallelse till årsmötet

§ 2. Fastställande av dagordning

§ 3. Fastställande av röstlängd

§ 4. Val av årsmötesfunktionärer

    a) ordförande för mötet

    b) sekreterare för mötet

    c) protokolljusterare tillika rösträknare

§ 5. Styrelsens årsredovisning                                                                               Bilaga 1

§ 6. Revisorernas berättelse                                                                                    Bilaga 2

§ 7. Beslut om ansvarsfrihet

§ 8. Fastställande av medlemsavgift

§ 9. Fastställande av arvoden

§ 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget                        Bilaga 3 och 4

§ 11. Stadgeändring

  a) Bekräftelse av stadgeändring                                                                          Bilaga 5

  b) Beslut om antal styrelseledamöter

§ 12. a) Val av ordförande – fyllnadsval

          b) Val av övriga ledamöter

§ 13. Val av revisorer och ersättare

§ 14. Val av valberedning

§ 15. Av medlemmar, styrelsen och revisorer väckta frågor

§ 16. Övriga till årsmötet hänskjutna frågor

§ 17. Avslutning